Организационни аспекти, регулиране и счетоводно отчитане на строителната дейност


Категория на документа: Счетоводствоo Приходите по договора трябва да бъдат надеждно определени;

o Разходите по договора трябва да бъдат надеждно изчислени и ясно определени ;
o Предприятието изпълнител да получи икономическа изгода от изпълнението на договора ;

Резултатите за извършената строителна дейност при използването на договор на база "Разходи плюс " , могат да бъдат надеждно определени ако са изпълнени няколко условия :

o Разходите отнасящи се към договора, трябва да бъдат ясно определени и надеждно оценени;

o Да съществува вероятност предприятието да получи икономическа изгода от договора;

Видове договори
Според СС 11 са възможни няколко варианта на сключените договори с възложителите:
> Когато даден договор обхваща няколко актива, строителството на всеки актив следва да бъде третирано като отделен договор, когато: за всеки актив са представени отделни приложения; всеки актив е бил предмет на отделни преговори; разходите и приходите за всеки актив могат да бъдат установени.

> Група от договори, независимо от това дали са с един или няколко клиента, следва да се третира като един договор за строителство,когато: групата от договори се договарят като един пакет; договорите са тясно взаимно свързани ; договорите се изпълняват едновременно или в непрекъсната последователност;

> Когато строителството на допълнителен актив се приема за самостоятелен договор,когато : актива се различава значително по отношение на проект, технология или функция от актива на първоначалния договор; цената на актива се договаря без връзка с първоначалната договорна цена.

Счетоводно отчитане на Приходите и Разходите свързани със Строителната дейност

Изграждането на всеки строителен обект е продължителен процес. В много случаи той може да обхване два и повече отчетни периода. Във връзка с това се налага всички приходи и разходи , свързани с договора за строителство, да бъдат ясно определени и точно установени за кой период се отнасят и съответно да бъдат признати във връзка с неговото изпълнение.

За признаването на Приходите и Разходите , според СС 11 се използва метода- "Дял за завършено строителство ". Съгласно този метод приходите по договора се съпоставят с разходите по договора, направени за достигане на етапа на завършеност, което води до отчитането на приходите, разходите и печалбата, които може да се отнесат към частта от завършената работа.

Този метод дава полезна информация за степента на изпълнение на дейността по договора и за резултатите през даден период.

Отчитане на Приходите

Приходите се отчитат чрез операционно- резултатните сметки 701 Приход от продажба на продукция и сметка 703 Приход от продажба на услуги. Сметките се кредитират при получаване на възнаграждение и съответната част за ДДС ; Салдото по сметката е Дебитно - при загуба и Кредитно- при печалба .

Приходите по договора включват първоначалната цена договорена в договора и измененията в строителните работи като искове и допълнителни плащания . Приходите се оценяват по справедлива стойност на полученото възнаграждение или подлежащо на получаване .

Справедлива стойност е цената, която би била получена при продажба на актив при обичайна сделка между участници на основния пазар (при липса на такъв, на най-изгодния пазар) към датата на извършване на оценката по текущи пазарни условия , независимо дали цената може да бъде определена директно или чрез използване на техника за оценка. Справедливата стойност е цената, която би била получена при продажба на актив от гледна точка на участника на пазара, който държи актива или дължи пасива към датата на оценката.

За отразяване на приходите от строителната дейност се Дебитира сметка 411 Клиенти, аналитична сметка на съответния договор, и се Кредитира сметка 701 Приходи от продажба на продукция , аналитична сметка на съответния договор , и сметка 4532 Начислен данък за продажбите.

За отразяване изписването на себестойността на изпълнените работи се Дебитира сметка 701 Проход от продажба на продукция и се Кредитира сметка 611 Разходи за строителна дейност, аналитична сметка на съответния договор.

За отразяване на изплатената сума от възложителя се Дебитира сметка 503 Разплащателна сметка в левове и се Кредитира сметка 411 Клиенти.

За реализираната печалба се Дебитира сметка 701 Приходи от продажба на продукция и се Кредитира 123 Печалби и загуби от текущата година .

Сумата на приходите може да се увеличава или намалява в различни периоди при определени обстоятелства като :

* изменения по отношения на искове които да увеличат или намалят приходите в периода следващ периода , в който първоначално е сключил договорът ;

* сумата на приходите при твърда цена може да се увеличи при клауза за увеличаване на разходите;

* сумата на приходите може да се намали поради неустойки за забава от страна на изпълнителя;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Организационни аспекти, регулиране и счетоводно отчитане на строителната дейност 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.