Организационни аспекти, регулиране и счетоводно отчитане на строителната дейност


Категория на документа: Счетоводство


Министъра на инвестиционното проектиране - за обекти с обхват до една област, които са определени с акт на Министерския съвет за обекти с национално значение

Министъра на отбраната, съответно от министъра на вътрешните работи, или от председателя на Държавна агенция "Национална сигурност" - за специалните обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната.
Разрешението за строеж се издава на възложителя въз основа на одобрен технически или работен инвестиционен проект , издава се едновременно с одобряването на инвестиционния проект .

IV. Откриване на строителната площадка
Откриването на строителна площадка и определянето на строителна линия и ниво, се извършват след представяне от възложителя на договор за изпълнение на строежа със строител, който е вписан по реда на чл. 3, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите.

За начало на строежа съобразно издаденото разрешение за строеж се счита денят на съставяне на протокола за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво.

Откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво се извършва при влязло в сила разрешение за строеж и в присъствието на служителите упражняващи строителен надзор за обекта. При откриване на строежа се съставя протокол отразяват мерките за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, безопасността на движението и опазването на съседните сгради, заварените сгради, мрежи и съоръжения в имота, които се запазват по време на строителството .

V. Участници в строителния процес

Участници в процеса на строителството са :

Възложителят - собственикът на имота, лицето, на което е учредено право на строеж в чужд имот, и лицето, което има право да строи в чужд имот по силата на закон.

Проектантът- е физическо или юридическо лице, включващо в състава си физически лица, притежаващи необходимата проектантска правоспособност

Строителят- е физическо или юридическо лице, включващо в състава си физически лица, притежаващи необходимата техническа правоспособност, което по писмен договор с възложителя изпълнява строежа в съответствие с издадените строителни книжа.

Консултантът- Консултантът извършва оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражнява строителен надзор; може да изпълнява инвестиционни проучвания, подготовка на проектантския процес и координация на строителния процес до въвеждането на строежа в експлоатация, включително контрол на количествата, качеството;

Технически ръководител и доставчик на машини, съоръжения и технологично оборудване.Взаимоотношенията между участниците в строителството се уреждат с писмени договори .

VI. Работа по обекта съобразно изискванията

Строежите се проектират, изпълняват и поддържат в съответствие с изискванията на нормативните актове и техническите спецификации за осигуряване в продължение на икономически обоснован експлоатационен срок на съществените изисквания за:
безопасност при пожар; хигиена, опазване на здравето и живота на хората; безопасна експлоатация; защита от шум и опазване на околната среда; опазване на защитените зони, на защитените територии и на другите защитени обекти и на недвижимите културни ценности; . инженерно-техническите правила за защита при бедствия и аварии; физическа защита на строежите.

VII. Завършване на строителството
След фактическото завършване на строежа се изготвя документация, отразяваща несъществените отклонения от съгласуваните проекти от изпълнителя или от лице, определено от възложителя. документация съдържа пълен комплект чертежи за действително извършените строителни и монтажни работи. Тя се заверява от възложителя, строителя, лицето, упражнило авторски надзор .Предаването се удостоверява с печат на съответната администрация, положен върху всички графични и текстови материали. След завършване на строежа възложителят, проектантът, строителят и лицето, упражняващо строителен надзор, съставят констативен акт, с който удостоверяват, че строежът е изпълнен съобразно одобрените инвестиционни проекти, заверената документация, изискванията към строежите и условията на сключения договор. С този акт се извършва и предаването на строежа от строителя на възложителя.

Договори за строителство

Строителната дейност се осъществява чрез сключване на Договор за строителство. Договора за строителство е договор в които е конкретно договорено изграждането на актив или съвкупност от активи които са в тясна взаимна връзка или взаимна зависимост по отношение на тяхното проектиране , технология и функция.

Договор за строителство може да бъде сключен за изграждането на един актив, като например мост, сграда, язовир, тръбопровод, път, кораб или тунел , за разрушаване или възстановяване на активи и рекултивиране на околната среда след разрушаването на активите , договори за предоставяне на услуги, които са пряко свързани със строителството (например тези за услугите, предоставяни от ръководителите на проекта и архитектите ). Може да обхваща и изграждането на редица активи, които са в тясна взаимна връзка или взаимна зависимост по отношение на тяхното проектиране, технология и функция или тяхната крайна цел или предназначение;

Пример за подобни договори включват: строителството на рафинерии и други сложни елементи от машини, съоръжения или оборудване;

Договорите за строителство се формулират по различни начини, на база предварително договорена цена.
Възможни са два начина за определяне на цената по която ще се изпълни строителството, чрез договор на база "Твърда цена " и чрез договор на база "Разходи плюс ".

При договор на база "Твърда цена " строителното предприятие приема да изгради обекта по твърда договорена цена . При настъпване на съществени промени в ценообразуването което влияе върху стойността на разходите , в договора може да бъде включена клауза за предоговаряне на цената.

При договор на база "Разходи плюс " предприятието приема да изгради обекта на стойност формирана като сума на необходимите разходи за строителство и допълнителна сума, определена в процент към тези разходи или предварително фиксирана сума-твърдо възнаграждение.

Когато резултатът от договора за строителство може да бъде надеждно оценен, приходите и разходите свързани с договора за строителство , следва да бъдат признати като приходи и разходи на договорната дейност към края на отчетния период.
Резултатите за извършената строителна дейност при използването на договор на база "Твърда цена , могат да бъдат надеждно определени ако са изпълнени няколко условия :Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Организационни аспекти, регулиране и счетоводно отчитане на строителната дейност 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.