Организационни аспекти, регулиране и счетоводно отчитане на строителната дейност


Категория на документа: Счетоводство* http://www.dnsk.mrrb.government.bg/

УВОД

Строителството е понятие намерило широко приложение във всички области на социалния и икономически живот.В съдържанието му се включват най-различни представи и елементи.Обхваща както конкретни материални неща,процеси и дейности,така и чисто абстрактни понятия.
От една страна дефинираме строителството като съзнателна и целенасочена дейност по създаване на нещо ново чрез свързване на отделни елементи в едно цяло.
От друга страна обаче, го разглеждаме като сектор от националното стопанство,създаващ нови ДМА (сгради,съоръжения),извършва разширения,реконструкция,модернизация и основен ремонт,както и ликвидация на съществуващи ДМА с производствено и непроизводствено предназначение. Включват се и работата по монтаж на машините и съоръженията както и подготвителните работи на строителната площадка.
Строителството притежава редица съществени особености и различия,които го отделят от всички съществуващи сектори на материално производство.

ИЗЛОЖЕНИЕ

Етапи на Строителната дейност
Изграждането на всеки строителен обект е продължителен процес. В много случаи той може да обхване два и повече отчетни периода. Етапите през които трябва да премине дейността са многобройни със строго определена последователност. Тези етапи са :

I. Инвестиционно проучване и проектиране

Възложителят възлага предварителни и обемно-устройствени проучвания за определяне разположението на обекта, доказване на нормативната допустимост, целесъобразността на инвестиционната идея, както и за съставяне на задание за изработване на инвестиционен проект.
Инвестиционните проекти могат да се изработват в фази като : идеен проект; технически проект; работен проект ;

В зависимост от характеристиките, значимостта и сложността на строежите те се категоризират в различни групи:

Първата група включва: автомагистрали, скоростни пътища, железопътни линии, пристанища, летища; съоръжения необходими за предпазване и защита на населението; електрически централи и топлоцентрали; производствени предприятия, строежи с национално значение, недвижими културни ценности;

Втората група: сгради и съоръжения за обществено обслужване, производствени сгради,електрически централи , сгради съоръжения на мини, рудници и кариери;

Третата група: общински пътища ,хидротехнически мрежи, жилищни и смесени сгради, паркове и градини;

Четвъртата група: Частни пътища,второстепенни улични мрежи, смесени сгради със средно застрояване, озеленени площи, електронно съобщителни мрежи и съоръжения, културни ценности с местно значение;

Пета група: жилищни и смесени сгради с ниско застрояване, вилни сгради, сгради за обществено обслужване , културни ценности от категория "за сведение";

II. Съгласуване и одобрение на проекта
Идейният инвестиционен проект подлежи на съгласуване от главния архитект на общината. Съгласуват се от:

Областния управител - за обекти на техническата инфраструктура с обхват повече от една община или за обекти с регионално значение;

Министъра на регионалното развитие - за обекти с обхват повече от една област; национално значение , определени със закон;

Министъра на инвестиционното проектиране - за обекти с обхват до една област, които са определени с акт на Министерския съвет за обекти с национално значение ;
Инвестиционните проекти се съгласуват и одобряват въз основа на представени оценка на съответствието на проектната, документация със съществените изисквания към строежа; положително становище на органите по пожарна безопасност и влезли в сила административни актове.

III. Разрешение за строителството

Строежи могат да се извършват само ако са разрешени съгласно Закон за устройство на териториите .
Разрешение за строеж се издава от:

Областния управител - за обекти на техническата инфраструктура с обхват повече от една община или за обекти с регионално значение;

Министъра на регионалното развитие - за обекти с обхват повече от една област;или с национално значение , определени със закон;
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Организационни аспекти, регулиране и счетоводно отчитане на строителната дейност 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.