Оповестяване във финансови отчети изготвени съгласно МСС 1 и МСС 8


Категория на документа: Счетоводство


ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА
КАТЕДРА "СЧЕТОВОДНА ОТЧЕТНОСТ"

КУРСОВА РАБОТА

На тема

"Оповестяване във финансови отчети изготвени съгласно
МСС 1 и МСС 8"

Изготвили: Проверил: ас. Рени Петрова

Варна
2013

МСС 1 - Представяне на Финансови Отчети

Целта на МСС 1 Представяне на финансови отчети1 е свързана с определяне на базата за представяне на финансови отчети с общо предназначение, за да може да се осигури сравнимост на финансовите отчети на предприятието, както с негови такива, така и с тези на други предприятия. Чрез този стандарт се определят общите положения за представяне на финансовите отчети, предоставят се указания, насоки и изисквания относно тяхната структура и съдържание.

При изготвянето и представянето на финансови отчети, този стандарт се прилага в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане. МСС 1 се прилага еднакво за всички предприятия, включително и за тези, които представят консолидирани финансови отчети и самостоятелни финансови отчети.

Финансови отчети

Представляват структурирано представяне на финансовото състояние и финансовите резултати на дадено предприятие. Целта на ФО е да предоставят информация за финансовото състояние, резултатите от дейността, резултатите от стопанисването на ресурсите и паричните потоци на дадено предприятие, която е необходима при вземането на икономически решения за широк кръг от ползватели. За постигане на горепосочената цел, във ФО на предприятието се предоставя информация относно:
* активите;
* пасивите'
* собствения капитал;
* приходите и разходите, включително печалби и загуби;
* вноските от разпределенията към собствениците в качеството им на такива;
* парични потоци.

Тази информация заедно с информацията в пояснителните приложения към финансовите отчети дава по-добра възможност на ползвалите да преценяват бъдещите парични потоци на предприятието.

Пълният комплект ФО включва:
* отчет за финансовото състояние към края на периода;
* отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватния доход за периода;
* отчет за промените в собствения капитал за периода;
* отчет за паричните потоци за периода;
* пояснителни приложения, представляващи обобщение на по-важните счетоводни политики и друга пояснителна информация;
* сравнителна информация за предходен период;
* отчет за финансовото състояние към началото на предходния период, когато предприятието прилага счетоводна политика със задна дата или прави преизчисление със задна дата на статии в своите финансови отчети.

Общи характеристики:
* Честно представяне и съответствие с МСФО - ФО трябва да се представят честно финансовото състояние, финансовите резултати от дейността и паричните потоци на дадено предприятие.
* Действащо предприятие - при изготвяне на ФО е необходимо ръководният екип да направи оценка на способността на предприятието да продължи дейността си като действащо и да не възнамерява да го ликвидира. При наличие на несигурност относно способността на предприятието да продължи като действащо, то същото трябва да оповести тази несигурност и причините, поради които е възникнала.
* Счетоводен принцип за начисляването - предприятието изготвя финансовите си отчети, с изключение на отчетите, свързани с паричните потоци, на базата на принципа на начисляването. При използването на този принцип, статиите се признават като активи, пасиви, собствен капитал, приходи и разходи, когато те отговарят на дефинициите и критериите за признаване на тези елементи.
* Същественост и обобщаване - предприятието представя поотделно всяка съществена група от сходни статии. ФО са резултат от обработката на голям брой операции или събития, които са обобщени в групи в зависимост от техния характер или функция. Поради тази причина е необходимо обобщаването и класифицирането на тези данни, които формират единични статии във ФО.
* Компенсиране - предприятието не компенсира активи и пасиви или приходи или разходи, освен ако не се изисква или разрешава от даден МСФО, т.е. необходимо е те да бъдат отчитани поотделно. Компенсирането отнема възможността на ползвателите да проследят и разберат операциите, други събития или условия, които са настъпили, и да оценят бъдещите парични потоци на предприятието.
* Честота на отчитане - необходимо е предприятието да представи пълен комплект ФО най-малко веднъж годишно. При промяна на отчетния период на предприятието, е необходимо да се оповести информацията свързана с причината за използването на по-дълъг или по-кратък отчетен период и фактът, че представените във ФО суми не са изцяло сравними.
* Сравнителна информация - необходимо е предприятието да оповести сравнителна информация по отношение на предходен период за всички суми, отчетени във ФО за текущия период. За целта е необходимо да се предоставят като минимум два отчета за финансовото състояние, два отчета за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход, два отделни отчета за печалбата или загубата (ако се представят такива), два отчета за паричните потоци и два отчета за собствения капитал и свързаните с тях пояснителни приложения.
* Последователност на представянето - представянето и класификацията на статиите във ФО се запазват и през следващите периоди, освен ако не са налице по-подходящи с оглед на критериите за подбор и прилагане на счетоводните политики по МСС 8 или даден МФСО изисква промяна в представянето.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Оповестяване във финансови отчети изготвени съгласно МСС 1 и МСС 8 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.