Оценка, представяне и оповестяване на банковите провизии


Категория на документа: СчетоводствоС изключение на случаите, в които вероятната необходимост от изходящи потоци от ресурси, включващи икономически ползи, е отдалечена във времето, предприятието следва да оповести кратко описание на характера на условните задължения за всеки клас условни задължения, а при необходимост и:
> оценка на техния финансов ефект;
> посочване елементите на несигурност, отнасящи се до разположението във времето на потоците,
> вероятността да бъдат възстановени суми от трети лица.

Когато има вероятност от постъпването на поток икономически ползи, предприятието следва да оповести кратко описание на характера на условните активи към датата на баланса и където е необходимо, оценка на техния финансов ефект, измерен според принципите, определени за провизии.

От съществена важност е при оповестяването на условните активи да се избягва даването на заблуждаващи индикации за вероятността да бъдат реализирани приходи.

В изключително редки случаи оповестяването на цялата информация може да доведе до сериозно предубеждение към позицията на предприятието при спорове с други страни по въпросите на провизиите, условните задължения или условните активи. В такива случаи не е необходимо предприятието да оповестява тази информация, но трябва да оповести общата същност на спора заедно с факта, че информацията не е оповестена, и причините за това.
4.Обобщение.

Провизиите могат да играят важната ролята на индикатор, поясняващ
стабилността на дадена банка или банкова група. Тъй като те носят информацията за банковия профил по отношение на кредитния (включително качеството на кредитните експозиции). А тази информация е важна и за оценката на общата сигурност и стабилност на банковите системи като цяло. Ето защо тяхното строго законово следене, чрез съответните разпоредби, отчитане и оповестяване са изключително важни.

По общо правило, размерът на провизиите се определя на базата на размера на общия риск в кредитния портфейл, като се вземат предвид формираните специални резерви, структурата на кредитния портфейл, както и състоянието на общата икономическа среда, в която оперира банката. Имайки предвид, че оценката на провизиите, свързани с кредитния риск е на базата на Наредбите на БНБ, а оповестяванията - на базата на МСФО и МСС, то следва да се каже, че няма същ

Източници:
1. МСС №37 "Провизии, условни пасиви и условни активи".
2. НСС №37 "Провизии, Условни задължения и Условни Активи" ( В сила от 01.01.2005г.; Обнародван в "Държавен вестник", бр. 30 от 7 Април 2005г., изм., бр.86 от 26 Октомври 2007г.).
3. Наредба №7 от 22 декември 2006г. за големите експозиции на банките (Издадена от Българската народна банка, обнародвана в "Държавен вестник", бр. 7 от 23 януари 2007г.; изм., ДВ, бр. 85 от 2010г.) - www.bnb.bg
4. Наредба №9 от 3 април 2008г. за оценка и класификация на рисковите експозиции на банките и за установяване на специфични провизии за кредитен риск (Приета от Българската народна банка на 3 април 2008г., обнародвана в "Държавен вестник", бр. 38 от 11 април 2008г., в сила от 11 април 2008г.; изм. и доп., бр. 21 от 2009г.; изм. и доп., бр. 48 от 2011г.) - www.bnb.bg
??

??

??

??

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Оценка, представяне и оповестяване на банковите провизии 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.