Оценка, представяне и оповестяване на банковите провизии


Категория на документа: СчетоводствоСпоред Наредба №9 рисковите експозиции се оценяват и класифицират въз основа срока на забавата на изискуемите суми по тях, оценката на финансовото състояние на длъжника и източниците на изплащане на неговите задължение и други допълни критерии по наредбата.
Установените в наредбата експозиции са:
> Експозиции към отделна държава

Всяка банка установява специфични провизии за кредитен риск на портфейлна основа за експозиции към отделна държава, свързани с държавния риск, с изключение на рисковите експозиции, за които има признаци за индивидуално влошаване в размери, установени в политиката за оценка на рисковите експозиции съгласно чл.4 от наредбата.
> Специфични провизии

Специфични провизии за кредитен риск са превишението на балансовата стойност, изчислена по приложими счетоводни стандарти, над рисковата стойност на експозицията, изчислена по реда на чл.12 от наредбата. Специфичните провизии са елемент на счетоводните разходи и коректив на отчетната стойност на балансовите активи. Специфичните провизии за условни задължения, отчетени като задбалансови позиции, са елемент на счетоводните разходи и се отчитат в пасива на баланса с частта от задължението, за която съществува вероятност да бъде изплатена от банката.
> Редовни експозиции

Редовни са рисковите експозиции, които се обслужват и за които данните за финансовото състояние на длъжника не дават основание за съмнение, че той ще изплати изцяло задълженията си. Една рискова експозиция се класифицира като редовна, ако за нея са налице едновременно следните условия:
* Главницата и лихвите се изплащат в съответствие с условията на договора или със забава до 30 дни, но само когато забавата е допусната случайно;
* Длъжникът използва заема за целите, предвидени в договора;
* банката разполага с достатъчно актуална информация за финансовото състояние на длъжника и източниците за изплащане на неговите задължения, както и други документи, свързани с дейността му.
> Експозиции под наблюдение

Този вид експозиции са рисковите експозиции, при които са налице несъществени нарушения в тяхното обслужване или съществува възможност за влошаване във финансовото състояние на длъжника, което може да постави под съмнение пълното изплащане на задължението. Една рискова експозиция се класифицира като експозиция под наблюдение, ако отговаря на общите условия по ал.1 или на едно от следните условия:
* Натрупани са просрочени плащания по главницата или по лихвите със забава от 31 до 90 дни;
* Длъжникът използва заема за цели, различни от предвидените в договора;
* Предоговорен е крайният срок на кредит с еднократно погасяване, предоставен на новообразуван дружество или на такова с недобра кредитна история.
> Необслужвани експозиции

Необслужвани експозиции са рискови експозиции, при които са налице значими нарушения в тяхното обслужване или има данни, че финансовото състояние на длъжника не е стабилно, текущите и очакваните му постъпления не са достатъчни за цялостно изплащане на неговите задължения към банката и към другите му кредитори, както и когато има установени слабости с ясно изразена възможност банката да понесе загуба. Една рискова експозиция се определя като необслужвана, ако отговаря на общите условия от ал.1 или на едно от следните условия:
* Натрупани са просрочени плащания по главницата или по лихвите със забава от 91 до 180 дни;
* Във финансовото състояние на длъжника има значимо влошаване, което е в състояние да застраши погасяването на задълженията.
> Загуба

Рискови експозиции, класифицирани като загуба, са рискови експозиции, при които поради влошаване финансовото състояние на длъжника се очаква задълженията му да станат несъбираеми, независимо че имат частична възстановителна стойност, която може да се реализира в бъдеще.
3.Представяне и оповестяване на банковите провизии.
3.1 Счетоводно отчитане на провизиите

При начисляването им провизиите се отчитат като други текущи разходи и задължения за провизии - в размера, в който са оценени. Текущите задължения за провизии се отчитат отделно от другите задължения. За тази цел в националния сметкоплан може да се въведе отделни синтетична счетоводна сметка - Разходи за провизии. Освен това полезно е да се организира аналитична отчетност за всяка провизия в зависимост от събитията, които са я породили.
Отписаната неизплатена (непогасена) част от начислена провизия се отчита като текущ финансов приход.
Съставят се следните счетоводни статии:
При начисляване на провизии:
Дт с/ка Разходи за провизии
Кт с/ка Задължения за провизии
При изплащане на задълженията:
Дт с/ка Задължения за провизии
Кт с/ка Парични средства или друга сметка за активи, с които е погасено задължението за провизиите
3.2 Оповестяване на банковите провизии
В приложението към финансовия отчет се оповестява информация:
За всеки вид провизии предприятието следва да оповестява:
> отчетната стойност в началото и в края на периода;
> допълнителни провизии, направени през периода, включително увеличенията в съществуващите провизии;
> използваните суми (т.е. отписаните провизии) през периода, и
> увеличението през периода на дисконтираните суми, произлизащо от изминалото време, и ефекта от настъпили промени в дисконтовата ставка (норма).
> кратко описание на характера на задължението и очакваното разположение във времето на изходящите парични потоци икономически ползи;
> посочване елементите на несигурност относно разположението във времето и размера на тези потоци; когато е необходимо да се предостави съответната информация, предприятието следва да оповести основните предположения, направени по отношение на бъдещи събития;
> размера на очакваните възстановени суми с отразяване размера на актива, който е бил признат за тези очаквани възстановени суми.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Оценка, представяне и оповестяване на банковите провизии 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.