Оценка, представяне и оповестяване на банковите провизии


Категория на документа: Счетоводство
Тема:
Оценка, представяне и оповестяване на банковите провизии

Съдържание:

1. Въведение.
2. Оценка на банковите провизии.
3. Представяне и оповестяване на банковите провизии.
4. Обобщение.
5. Източници.
1.Въведение.

Банките осигуряват ресурсна обезпеченост за фирмите и държавата. Те допринасят в значителна степен и за движението на капитала в рамките на икономическата система. Многообразието на продуктовия им асортимент е голямо и продължава да се развива, но като отворени организации, работещи в условията на глобализация с различни клиентски сегменти, всяка операция, която извършват, е свързана с поемането на определена степен риск от страна на банката.

Рискът обикновено се свързва с вероятността от претърпяване на загуби тяхното негативно влияние върху финансовия резултат.

Рисковете, с които се сблъсква банката биват различни видове. Някои от тях са:
Вид риск
Определение
Кредитен риск
Този вид риск възниква в процеса на кредитиране на икономическите субекти. Разбира се вероятността клиентът по кредитната сделка да не изпълни или да се окаже в невъзможност да изпълни условията по сделката
Пазарен риск
Това е вероятността от загуби в търговския портфейл при промени на пазарни фактори като цена на активи, лихви, валутни курсове и др.
Операционен (оперативен) риск
Това е опасност от директна или непряка загуба вследствие неадекватност или непригодност на вътрешнобанкови процеси, действия на човешкия фактор, системи или външни действия


Банките прилагат различни механизми за защита срещу риска. Провизиите се явяват своеобразен механизъм за опора срещу риска.

Провизията е определена като задължение с неопределена срочност или сума. Провизиите се отчисляват от печалбата преди данъчно облагане и имат строго целево предназначение. Основната цел, която се преследва със създаването на тези резерви е банката да намали отрицателното отражение от евентуалните загуби, причинени от превръщането на част от нейните активи в недоходоносни.

Активите могат да се класифицират като рискови по отношение на възможността за спазване от кредитополучателя на предварително постигнатите договорености поради вероятността той да изпадне в невъзможност да заплаща лихви и/или главници. В случай че даден кредит не е бил погасен след принудително изпълнение върху имуществото на длъжника, банката е останала неудовлетворен кредитор, тя ще трябва да "изпише" лошия кредит от своя баланс. За целта тя ще намали размера на законовите си провизии, формирани срещу този кредит и ще намали размера на кредитния си портфейл със същата сума. Задължението на банката да ззадели такива провизии се фиксира в нормативната рамка.

Провизията освен задължение е разход от възникнало задължение по задължаващо предприятието събитие. Освен когато е отпаднало основанието по това задължение и поддържането на провизиите следва да се прекрати, т.е. разходът да се отчете последващо като приход.

Основните въпроси свързани с провизиите, които регламентира МСС, са свързани с тяхното:
> Признаване;
> Оценяване;
> Отчитане;
> Оповестяване;

Признаването на провизиите трябва да става само при наличието едновременно на следните три критерия:
> Предприятието има текущо правно или конструктивно задължение - към датата на финансовия отчет, и то е резултат от минало събития;
> Има вероятност за погасяване на задължението да е необходим паричен поток от ресурси, включващи икономически изгоди;
> Може да се направи надеждна оценка за размера на задължението.

При липсата на един от критериите не трябва да се признават провизии. Не следва и да се признават провизиите, свързани с бъдещи разходи за дейността на предприятието.
2.Оценка на банковите провизии.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Оценка, представяне и оповестяване на банковите провизии 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.