Общи понятия по теория на Счетоводството


Категория на документа: Счетоводство


СЧЕТОВОДНА СМЕТКА - способ за текущо отчитане и контрол на активите, капитала и пасивите, както и на измененията в тях, в резултат на стопанските операции. Счетоводната сметка е предназначена да отразява началното състояние на даден отчетен обект, настъпилите увеличения, респективно намаления на неговата стойност и крайното състояние на този обект.

СЧЕТОВОДНА СТАТИЯ - писмен израз на метода на двойното записване. В нея се посочват сметките, които участват в дадена стопанска операция и с какви суми те се дебитират/кредитират.

АМОРТИЗАЦИЯ - процес на постепенно пренасяне на стойността на дълготрайните материални и нематериални активи в себестойността на готовия продукт, т.е. намаляване цената на определен актив поради износването или изхабяването му.

БАЛАНСОВА СТАТИЯ - най - малката структурна единица на счетоводния баланс. Нарича се още балансово перо. Всяка статия се състои от две части - наименование и сума. Чрез тях се отразяват конкретните видове активи, капитали и пасиви към момента на съставянето на баланса.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС - способ за икономическа групировка и периодично обобщено отразяване в парично изражение на активите, капитала и пасивите към точен момент. Той е средство за прилагане на способа Балансово обобщаване.

СТОПАНСКА ОПЕРАЦИЯ - всяко изменение на елементите на имуществото на предприятието.

ДВОЙНО ЗАПИСВАНЕ - способ за текущо взаимно отразяване на противоположните изменения в обектите на счетоводно отчитане, предизвикани от стопански опреации. Всяка конкретна стопанска опреация се отразява двойно чрез съставяне на статия - в дебита на едната и в кредита на другата сметка с една и съща сума.

ХРОНОЛОГИЧНО ОТЧИТАНЕ - регистриране на всички извършени стопански операции в предприятието по номер и дата, като се спазва хронологична последователност на информацията.
СИСТЕМАТИЧНО ОТЧИТАНЕ - регистриране на всички извършени стопански операции по определен ред и структура, определена от самото предприятие според неговите нужди.

СИНТЕТИЧНО ОТЧИТАНЕ - осигурява обобщена информация за измененията в имуществото на предприятието САМО ПО СТОЙНОСТ.

АНАЛИТИЧНО ОТЧИТАНЕ - осигурява подробна информация за измененията в имуществото на предприятието не само по стойност, а и в натурални измерители (кг, литри, метър и др.)

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ - техническо средство за обобщаване и проверка на данните от аналитичните и синтетичните сметки.

СИНТЕТИЧНИ СМЕТКИ - дават информация за обектите само в парично изражение. Те се използват за съставянето на счетоводен баланс към определена дата.

АНАЛИТИЧНИ СМЕТКИ - дават много по-подробна информация за обектите в паричен израз, а и в натурално или трудово изражение.

ДОКУМЕНТИРАНЕ - метод на счетоводството, чрез който се осигурява отразяване и трайно запаметяване на извършени стопански операции по време, дата и място на хартин, електронен или технически носител, който има доказателствена сила пред външни органи на контрол и Съда.

ДОКУМЕНТООБОРОТ - движението на всички счетоводни документи от момента на тяхното съставяне или приемане, до момента на окончателното им предаване в счетоводния архив
ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ - способ за установяване на фактическата наличност в количество и стойност на активите и пасивите на предприятието към определена дата и отразяване на евентуални разлики.

ОЦЕНКА - способ, при който се определят стойностите на активите и пасивите и същите тези стойности се посочват в отделни отчети в състава на годишния финансов отчет.

ЦЕНА НА ПРИДОБИВАНЕ - оценка за тези обекти, които се придобиват чрез покупка от външни предприятия. Когато в процеса на покупката се направят преки разходи по доставката(транспорт, монтаж), те следва да бъдат включени в цената на придобиване на обекта.

СЕБЕСТОЙНОСТ - прилага се за тези активи, които се произвеждат в самото предприятие. В себестойността се включват всички производствени разходи, а не се включват административните разходи и разходите за продажба на продукцията.

СПРАВЕДЛИВА ЦЕНА - сумата за която един актив може да бъде заменен или един пасив може да бъде погасен, при пряка сделка между информирани и желаещи осъществяването на сделката продавач и купувач.

КАЛКУЛАЦИЯ - способ за изчисляване и разходи, като транспорт, товаро-разтоварни дейности, акцизи, мита, и др. невъзстановими данъци.

СВОДКА - способ, с помощта на който цялата съвкупност еднородни по характер и предназначение данни се обобщават в ограничен кръг показатели, характеризиращи финансовото състояние и ефективността на работа на предприятието.
СЧЕТОВОВЕН РЕГИСТЪР - система от таблици с определена форма и графировка, в която се систематизират данните за състоянието и изменението на активи и пасиви на предприятието.
ЧЕРНО СТОРНО - съставя се счетоводна статия, която е обратна на сгрешената статия със същата сума, след което съставяме правилната счетоводна статия.

ЧЕРВЕНО СТОРНО - съставя се идентична статия на тази, която е сгрешена, но сумата е с отрицателен знак. След това се съставя правилната счетоводна статия.

СЧЕТОВОДНА ФОРМА - конкретна комбинация от взаимосвързани счетоводни регистри, които се използват в предприятието. Счетоводната форма на едно предприятие се разработва от главния счетоводител, но трябва да бъде утвърдена от ръководителя.

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ - система от взаимносвързани показатели, които характерезират имущественото и финансовото състояние на конкретно предприятие за определен период. Годишния финансов отчет се изготвя към 31.12 като неговото изготвяне обхваща по-дълъг период - месец, два от следващата финансова година.



Сподели линка с приятел:





Яндекс.Метрика
Общи понятия по теория на Счетоводството 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.