Обща теория на счетовоството


Категория на документа: Счетоводство


4. Двойно записване по счетоводните сметки.
Двойното записване отразява едновременно двата равностойни, но противоположни ефекта от извършените стопански операции. Това се постига със записване на дебита на едната сметка и по кредита на друга счетоводна сметка.

5. Инвентаризиране.
С инвентаризиране се установява действителното състояние на имуществото на предприятието и се обхващат изменения, които не могат да бъдат документирани като естествени загуби на материални запаси поради климатични влияния / изпаряване, изветряване, разпиляване и др./, кражби, злоупотреби, разхищения, технически грешки при документирането и пр.
6. Балансово обобщаване.
Всяко управление се нуждае от информация относно състоянието на имуществото към даден момент. Това налага счетоводните данни и записвания, касаещи обектите на отчитане периодически да се обобщават и съпоставят. Това се постига със способа балансово обобщаване, чрез който се обобщават и съпоставят стойностните размери на активите и пасивите към определен момент.
7. Сводка на отчетни данни.
Това е периодично обобщаване на счетоводната информация за отделните обекти в различни етапи и служи за разработване на показатели, характеризиращи дейността.
Методът на счетоводството е съвкупност от способи, които взаимно се допълват и използват паралелно.
ВЪПРОСИ:
1. Какво представлява счетоводния метод?
2. Кои са способите, чрез които се прилага счетоводния метод?
ІV. СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
1. СЪЩНОСТ НА СЧЕТОВОДНИЯ БАЛАНС

Балансовото обобщаване е способ на счетоводния метод, с който се съпоставят активите и пасивите в имуществото на предприятието, между тези две величини съществува стойностно равенство. Балансовото обобщаване е свързано с изготвяне на счетоводен баланс.

Счетоводният баланс е технически начин за изразяване на балансовия способ под формата на таблица с определена форма и съдържание, която служи за групиране и отразяване в парична оценка на имуществото на предприятието към определен момент. В баланса имуществото се представя от една страна по състав и функционална роля и от друга страна - по начин на образуване и целево предназначение.
Счетоводният баланс е средство за обобщено отразяване и съпоставяне на стойностните размери на активите и пасивите на предприятието към определен момент.
Балансът се състои от две части:
1. Частта, в която са показани активите се нарича АКТИВ на баланса.
2. Частта, в която са показани източниците на стопанските средства - пасивите, се нарича ПАСИВ на баланса.
Между актива и пасива съществува равенство.
Съгласно приложимите стандарти активът е ресурс, кантролиран от предприятието в резултат на минали събития 8сделки/, от който се очаква бъдеща икономическа изгода, а пасивът е съществуващо задължение на предприятието, което произтича от минали събития и при чието уреждане се очаква изтичане на ресурси.
Счетоводният баланс се изготвя в двустранна форма. В лявата страна се показват активите, в дясната - пасивите.
Актив
Пасив
Съдържание на актива
Сума
Съдържание на пасива
Сума
Активи, групирани по състав и функционална роля

Пасиви, групирани по произход и целево предназначение

Сума на актива

Сума на пасива


За бюджетните, застрахователните и банковите предприятия са утвърдени специфични форми и съдържание на баланса.

2.БАЛАНСОВИ СТАТИИ /БАЛАНСОВИ ПЕРА/, БАЛАНСОВИ ГРУПИ И РАЗДЕЛИ.

Най-малките структурни единици на счетоводния баланс се наричат балансови статии или балансови пера. Наименованието им се определя от наименованието на обектите на отчитане. Балансовата статия освен наименование съдържа и стойностен размер на счетоводните обекти.
За актива това са : "Сгради", "Машини и оборудване", "Материали", "Вземания от клиенти" и др.
За пасива това са: "Печалба от текущата година", "Задължения към доставчици", "Задължения към бюджета" и др.
Съвкупността от всички балансови статии формира съдържанието на счетоводния баланс. Балансовите статии съдържат активи и пасиви, собственост на предприятието. Чужди активи, взети на съхранение, под наем, за преработка имат характер на условни активи и пасиви и се отразяват в задбалансовата част.
2.1. Балансови статии според избрания признак на класифициране са два вида - активни и пасивни. Общата сума на активните балансови статии е равна на общата сума на пасивните балансови статии.
2.2. Балансовите статии според функционалната роля и целевото предназначение са основни и регулиращи /корективни/.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Обща теория на счетовоството 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.