Обща теория на счетовоството


Категория на документа: Счетоводство


- Закупени материали от разплащателната сметка + А 2500 лв
- Разплащателна сметка - А 2500 лв
Пример 2:
- Закупени материали от каса и разплащателна сметка + А 2500 лв
- Разплащателна сметка - А 2000 лв
- Каса - А 500 лв
4.2.Стопански операции, които засягат пасивите.
Увеличение на един или няколко пасива и намаление на един или няколко пасива. Имуществото на предприятието не се променя.
+ П / -П
Пример 1: Увеличен е основния капитал от другите резерви.
Основен капитал + П 8000 лв
Други резерви - П 8000 лв

Пример 2: Увеличение на основния капитал от неразпределена печалба и от другите резерви.
Основен капитал + П 8000 лв
Други резерви - П 6000 лв
Неразпределена печалба от минали години - П 2000 лв

4.3. Стопански операции, които засягат активите и пасивите с увеличение. Имуществото на предприятието се променя в посока на увеличение.
+ А / +П
Пример 1: Закупени са материали, които още не са платени.
Материали + А 300 лв
Задължения към доставчици + П 300 лв
Пример 2:
Постъпили парични средства по разплащателната сметка от заеми.
Разплащателна сметка + А 20 000 лв
Задължения по банкови заеми + П 20 000 лв
Пример 3: Доставени стоки и материали, които още не са платени.
Материали + А 10 000 лв
Стоки + А 2 000 лв
Доставчици + П 12 000 лв

4.4. Стопански операции, които засягат активи и пасиви в посока на намаление. Имуществото на предприятието се изменя в посока на намаление.
Пример 1: Изплатена работна заплата на персонала от разплащателната сметка.
Персонал - П 30 000 лв
Разплащателна сметка - А 30 000 лв
Пример 2: Изплатени задължения към доставчиците от разплащателната сметка и от касата.
Каса - А 1 000 лв
Разплащателна сметка - А 29 000 лв
Доставчици - П 30 000 лв

ІІІ. МЕТОД НА СЧЕТОВОДСТВОТО
Методът е начин, средство, способ за постигане на определени цели.
Счетоводният метод е съвкупност от способи чрез които се установява максимално точна, изчерпателна и достатъчна по обем информация в цифрово изражение за всички обекти на счетоводното отчитане в тяхната взаимна връзка за целите на управлението.
Счетоводният метод включва следните способи:
1.Документиране.
Чрез документиране може да се получи пълна и точна информация за всички елементи на имуществото на предприятието, за измененията, настъпили в процеса на дейността по време и място. Документирането дава доказателствена и законова сила на стопанските операции, позволява съхраняване на информацията продължително време, позволява упражняването на контрол по съхранението, използването и управлението на имуществото.
2. Оценка и калкулация.
При счетоводната отчетност задължително се използва стойностния /паричния/ измерител. С него се оценяват елементите на имуществото, както и настъпилите промени в тях. Съгласно чл.13 от ЗСч активите, собствения капитал, пасивите, приходите и разходите се оценяват и записват при тяхното придобиване по историческа цена или друга цена, в съответствие с приложимите счетоводни стандарти. Историческата цена е цената на придобиване, себестойността или справедливата цена. Тясно свързана с оценката е калкулацията, която се изразява в оценяване на частите на обекти с по-сложна структура. Прилага се при определяне себестойността на произведена продукция, извършена услуги и пр.
3. Система на счетоводните сметки.
За управлението на предприятието е необходимо първично регистрираната информация да бъде систематизирана и групирана, което се постига с прилагане на системата на счетоводните сметки. Счетоводната сметка отразява информация за състоянието на даден счетоводен обект в началото на периода, измененията, които са настъпили в резултат на стопанските операции и процеси и състоянието в края на периода. Със прилагането на счетоводните сметки се индивидуализира всеки обект на отчитането.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Обща теория на счетовоството 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.