Обща теория на счетовоството


Категория на документа: Счетоводство


МЕМОРИАЛЕН ОРДЕР № за месец ...
№ по ред
Основание
Д-т сметка
К-т сметка
Сума
1
Закупени материали ф-ра № ... от дата на "Престиж" ООД
Материали
Доставчици
500

Първичните документи се прилагат към МО, в който може да се запишат няколко счетоводни статии като всяка получава отделен номер. МО се описват в регистрационен дневник, който е хронологичен регистър, в него се записват пореден номер, дата и сума на всеки ордер и поредния номер от дневника се записва върху съответния МО. В края на месеца сумите по дневника се сборуват и се установява сумата на оборота от извършените стопански операции. Данните от МО се пренасят в главната книга, която е систематичен регистър на счетоводните сметки. Главната книга е сбор от всички синтетични сметки. Синтетичните счетоводни сметки имат две страни за записвания по Д-т и К-т, измененията по Д-т и К-т се посочват не само като общасума, но и по кореспондиращи сметки. От главната книга се съставят оборотни ведомости и от крайните салда по оборотните ведоости се съставя счетоводен баланс. Аналитичното отчитане се организира в картотеки на база първичните документи, приложени към МО.
Предимства:
-възможност за ефективен контрол,
-по-висока степен на достоверност в началната степен на записванията на базата на ползваните МО, които най-често се попълват от високо квалифицирани служители,
-създават се условия за разделение на счетоводния труд,
-записванията в главната книга са не само общи, но и по кореспондиращи сметки
-използването на картотеки и свободни листове, а не само подвързани книги дава възможност за прилагане на съвременни методи на обработка на счетоводната информация.
Недостатъци:
-преобладаващата част от информацията се обработва ръчно,
-записванията са свързани с много изчисления,
-едни и същи записвания се правят многократно, с което излишно се увеличава обема на счетоводната работа,
-поради разделното водени на синтетичните и аналитичните сметки може да се стигне до изиставане на аналитичното счетоводно отчитане при голям брой аналитични сметки.
2.6. Журнолно - ордерна форма. В България се прилага от 1967г и е модификация на журнално-ордерната форма в бившия СССР.
Основен принцип - натрупване и групиране на данните от първичните документи посредством използване на журнал - ордери. Журнал - ордерите имат таблична форма, което позволява обвързване на хронологичното счетоводно записване със систематичното чрез помощен регистър - ОРДЕР, който е помощен регистър на главната книга.
В журнал - ордера/ води се по сметки и групи сметки/ записванията се правят на база първични документи в хронологичен ред. В края на месеца във всеки ЖО оборотите по синтетичните сметки се показват сумарно общо и по кореспондиращи сметки. Сборните данни от ЖО по всяка синтетична сметка се записват в главната книга. Въз основа на главната книга се съставя счетоводен баланс.
Предимства:
-възможности за съчетаване на синтетичното и аналитично счетоводно отчитане, с което се съкращава времето на отчетния процес,
-повишава се степента на достоверност при съпоставяне на записванията в края на периода,
-позволява разделение на счетоводния труд, което повишава ефективността му,
-създават се условия за рационална орагнизация на счетоводната дейности намаляване на счетоводните грешки,
-набирането на данните от счетоводните регистри е в съответствие с показателите на периодичната счетоводна отчетност.
Недостатък: Формата е сложна, изисква квалифицирани кадри.
Използване на ПП - с усъвършенстване на електронната обработка се създават по-големи възможности за регистрация на информацията, анализ на данните, определяне на показатели, автоматично изготвяне на елементите на финансовия отчет.

ВЪПРОСИ:
1. Какво е счетоводната форма?
2. Кои са предимствата и недостатъците на мемориално - ордерната форма?
3. Кои са предимствата и недостатъците на журнално - ордерната форма?
??

??

??

??

1

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Обща теория на счетовоството 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.