Обща теория на счетовоството


Категория на документа: Счетоводство


Недостатъци - трудоемка с много записвания, на места дублиране на данните, неефективна за практическо приложение.
2.2. Дневник - главна книга /американска форма/. Дневникът и главната книга от италианската форма са обединени в един регистър, наречен дневник - главна книга, обединява хронологичното и синтетичното счетоводно отчитане. Състои се от две страни - в лявата част се регистрира хронологичното записване, дясната част представлява главна книга, в която се завеждат синтетичните сметки. Дневник - главна книга е приложим за малки предприятия с 25-30 счетоводни сметки. Обединява хронологичното и
Предимства: Рационализиран е счетоводния труд, възможност за контрол на записванията по синтетичните сметки.
Недостатък: По нея се представят данни само за месечните обороти по отделните сметки, не се прави разбивка по кореспондиращи сметки.

ДНЕВНИК - ГЛАВНА КНИГА
№, Дата
Съдържание
Сума
Каса Д-т
Каса К-т
Разпл.с-ка Д-т
Разпл.с-ка К-т
Матер. Д-т
Матер. К-т
Сгради Д-т
Сгради К-т

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11


Остатък на ...

Оборот за периода: ...
Остатък на ...


...


2.3. Форма КАРЕ /немска/. Подобна на едножурналната /италианска/ форма, за намаляване на записванията по главната книга, към нея се въвежда регистър, наречен каре. Карето е голям лист хартия, на който са показани ОТДЕЛНИ синтетични сметки в табличен вид.
Записванията протичат в следния ред: Стопанските операции се документират, съставя се счетоводна статия, която се регистрира в дневник за хронологично отчитане /наречен контролен регистър/, където получава пореден номер, след това счетоводната операция се разнася в карето и в спомагателната книга. В карето синтетичните сметки се завеждат само с обороти, в края на периода се прави рекапитулация на оборотите. Сумата от Д-т обороти за периода /съответно К-т обороти/ се съпоставя с оборотите на стопанските операции, получени в контролния регистър, при различия се търсят грешки. След това проверените обороти се прехвърлят в главната книга, където се посочва номера на карето. Аналитичното записване се организира в подвързани регистри или картотеки. Тази форма може да се прилага в малки предприятия с ограничен брой счетоводни обектии сметки.
2.5. Мемориално - ордерна- съдържа основните форми за хронологично и систематично отчитане. Изходна база са първичните документи, на базата на които се съставят мемориален ордер, в който се посочват съдържание на стопанските операции и кореспондиращите сметки.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Обща теория на счетовоството 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.