Обща теория на счетовоството


Категория на документа: Счетоводство


Разходи за заплати
8000
80
6
Разходи за осигуровки
2000
20
7
Други разходи
600
6


40000
400

4. ВИДОВЕ КАЛКУЛАЦИЯ
а/ Предварителни - определят плановата, нормативната или прогнозната себестойност на продукцията. Съставят се преди началото но отчетния период на основата на предварителна планова или нормативна база за разходите ма материали, горива, енергия, труд, амортизация и др. Тази калкулация не е пряко свързана със счетоводната отчетност.
б/ Окончателни - съставят се в края на отчетния период на база на групирана отчетна информация. Чрез окончателната калкулация се определя фактическата себестойност на произведената продукция или на извършваните работи и услуги.
ВЪПРОСИ.
1.Какви са видовете оценки?
2.Какво е значението на калкулацията?
ХІІ. СЧЕТОВОДНИ ФОРМИ
1. СЪЩНОСТ И ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА СЧЕТОВОДНИТЕ ФОРМИ.
Счетоводната форма е технология на отчетния процес, която характеризира начините, методите и средствата за осъществяване на счетоводната дейност.
Счетоводната форма обединява всички счетоводни регистри, в които е групирана и обобщена първичната счетоводна информация.
Възможни са различни варианти на счетоводната форма, но всяка една от тях трябва да отговаря на изискванията на чл.12 от ЗСч " Формата на счетоводството се утвърждава от ръководителя на предприятието. Тя следва да осигурява синхронизирано осъществяване на на хронологичното и систематичното /аналитично и синтетично/ счетоводно отчитане.

2. ВИДОВЕ СЧЕТОВОДНИ ФОРМИ.
Съществуват данни за открити части от счетоводни книги още през ХІІІ век на територията на Италия. С развитието на обществените отношения са се променяли и развивали счетоводните форми. През ХV век във Венеция е създадена първата счетоводна форма, която Лука Пачиоли отпечатва в труда си "Всичко за аритметиката, геометрията, пропорциите и отношенията". Това е т.н. едножурнална или италианска форма.
2.1. Едножурнална /италианска/ форма. Обединява три регистъра: мемориал, журнал и тетрадка.
Мемориалът /паметна книга/ служи за подробно описване на стопанските операции. На определени периоди от хронологичните записвания на мемориала се правят записвания в журнала /дневник за хронологични записвания/. В журнала се посочват данни за номера на записванията, дата на стопанската операция, кореспонденция на сметките и стойностен размер. Сумите по Д-т и К-т обороти дава оборота "до днес". На базата на журнала / дневника за хронологични записвания/ се извършват записвания в тетрадката /главна книга/. В главната книга се отбелязват: номера на счетоводната операция и страницата от дневника, където е описана, от друга страна в дневника се отбелязва страницата от главната книга, където е записана сумата. В главната книга се водят само аналитични сметки, в края на отчетния период въз основа на главната книга се съставя баланс.
С развитието на обществото нарастват изискванията за групиране и анализиране на данните, на мястото на мемориалът се появяват документите, възниква нова усъвършенствана едножурнална форма. При новата форма основни регистри са: дневник /журнал/, главна книга и спомагателни книги.
От първичните документи данните се нанасят в дневника в хронологичен ред с дата, счетоводна статия, кореспонденция на синтетичните и аналитичните сметки, суми по Д-т и К-т на сметките, номер на стопанска операция, описания на съдържанието. Данните от дневника се записват по синтетичните сметки в главната книга и по аналитичните сметка в спомагателни книги, в дневника се отбелязват страниците на съответните книги, където се водят сметките, а по сметките се записват номерата на счетоводните статии от дневника. Данните се обобщават като се съставя оборотна ведомост за синтетичните сметки и оборотна ведомост за аналитичните сметки. Накрая се съставя счетоводен баланс.
ДНЕВНИК НА ЕДНОЖУРНАЛНАТА СЧЕТОВОДНА ФОРМА
№ сч.статия
Стр.гл.книга
Дата, съдържание и основание на сч.статия
Стр.спом.книга
Оборот Д-т
Оборот К-тПренос:
29650
29650Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Обща теория на счетовоството 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.