Обща теория на счетовоството


Категория на документа: Счетоводство


Промените в капитала задължително се регистрират.
Неподлежащ на регистрация е капитала на ЕТ, Събирателни дружества, кооперации.
Капиталовите дружества, може да формират допълнителен капител, който не се регистрира.
3.1.2. Резерви.
Те са защита на обема на основния капитал, покриват рискове, гарантират стабилност на предприятието. Създават се по решение на Общото събрание или по законов ред. Биват два вида:
- законови - създават се по силата на закон, гарантират стабилност на предприятието и интересите на кредиторите. Съгласно чл.246 от ТЗ акционерните дружества формират като резерви най-малко 1/10 от размера на уставния капитал. Тези резерви покриват загуби за съответната отчетна година.
- допълнителни - създават се по решение на собственика /съдружниците/ като отчисление от печалбата след нейното облагане. Покриват загуби, за спонсорство, доначисляване на девиденти, социално подпомагане, увеличаване на собствения капитал и др.
Законовите и допълнителните резерви се наричат целеви резерви.
Освен тях може да се формират още резерви от премии от емисии на акции и облигации и преоценъчни резерви.

3.1.3. Финансов резултат.
Финансовият резултат може да бъде печалба или загуба.
Печалба - това е положителния финансов резултат. Източници на печалбата - приходи /приходи от основна дейност, финансови и извънредни приходи/.
Видове:
- Счетоводна - разлика между приходи и разходи без разхода за данъци.
- Данъчна - определя се съгласно действащото данъчно законодателство след преобразуване на счетоводната печалба за данъчни цели. Тя е основа за определяне на далжимите данъци.
- Балансова печалба - печалбата след приспадане на разходите за данъци, посочва се в пасива и остава на разположение на собствениците - за девиденти, формиране на резерви и др.
Загуба - това е отрицателния финансов резултат. Съществува и под формата на непокрита загуба от минали години. Непокритата загуба или част от нея може да се покрие от неразпределена печалба, резерви и др. Записва се като отрицателна величина в пасива на баланса.
3.2. Привлечен капитал.
Привлеченият капитал изразява участието на чужди парични средства или активи в дейността на предприятието. Това се получени заеми, задължения, финансирания и приходи за бъдещи периоди.
3.2.1. Получени заеми.
Заемите са временно привлечени чужди средства, те са срочни и лихвени. Мога да бъдат краткосрочни, дългосрочни и облигационни. Предназначени са за придобиване на активи, ремонт, за текущи нужди и др.
- Краткосрочни - срок на ползване до 12 месеца.
- Дългосрочни - срок на ползване над 12 месеца, има погасителен план.
- Облигационни - при емитиране на облигации, общият размер не може да надвишава сумата на основния капитал. Облигации се емитират от държавата, банките и АД.
3.2.2. Задължения.
Задълженията отразяват взаимоотношения, възникнали по повод на временно пребиваващи средства в предприятието, които са собственост на трети лица.
- Задължения към доставчици- при несъвпадение на времето на получаване на активи или услуга с момента на разплащане.
- Задължения към персонала - за положен труд, който се изплаща през следващ период.
- Задължения към осигурители - към НОИ, ЗОК.
- Задължения към бюджета - по ЗОДФЛ, ЗМДТ, ДП и др.
- Задължения, свързани с участия - при начисляване на дивиденти на съдружници.
- Други задължения - по получени аванси от клиенти, към наемодатели и др.

3.3. Финансирания и приходи за бъдещи периоди.
Финансиранията са парични средства или активи, предоставени от държавния бюджет или други предприятия, те са целеви, предоставят се безвъзмездно при определени условия.
Финансирания за придобити ДА се закриват на части с размера на начислените амортизации.
Финансирания за текуща дейност са свързани с определени разходи и се закриват в текущия период.
Закриването на финансиране се отразява като приходи от финансиране и се включват във финансовия резултат.
Приходите за бъдещи периоди са приходи по повод на извършени разходи от други предприятия през следващи периоди, те са дългосрочни /над 12 месеца/ или краткосрочни / до 12 месеца/. Те са парични постъпления в предприятието, които не са свързани с текущия финансов резултат.

4. СТОПАНСКИ ОПЕРАЦИИ И ПРОЦЕСИ.
Стопанска операция е всяко конкретно изменение в елементите на имуществото на предприятието.
Стопанските процеси са съвкупност от взаимносвързани стопански операции в определена последователност. Такива са доставка на активи, продажба на продукция, реализация на услуги, ликвидация на ДМА и др. Стопанският процес включва най-малко две операции. При доставка на ДМА - покупка на актива, доставка /транспорт/, монтаж и др. Реализация на продукция - продажба и получаване на парични средства или възникване на вземане, изписване на продукцията от склада, отчитане на резултата от продажбата.
В стопанската дейност протичат разнообразни и многобройни стопански операции, те се групират и систематизират. За счетоводни цели те се класифицират според измененията, които предизвикват в имуществото / активите и пасивите/ на предприятието.
4.1. Стопански операции, които засягат само активите.
Водят до увеличение на един или няколко актива и до намаление на един или няколко други актива.
+ А / -А
Влагане на материали в производство, постъпление на пари в касата от разплащателната сметка, заприходяване на произведена готова продукция, получаване на плащане от клиенти, осчетоводяване на липси на активи и др. Имуществото на предприятието не се променя.

Пример 1:Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Обща теория на счетовоството 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.