Обща теория на счетовоството


Категория на документа: Счетоводство


2.Видове инвентаризации.
3. Изисквания към реда и организацията за провеждане на инвентаризацията.
4. Какви документи се съставят при проверката и при отразяване на резултатите от инвентаризацията?
5. При какви условия се компенсират липси с излишъци?
ЗАДАЧА.

ХІ. ОЦЕНКА И КАЛКУЛАЦИЯ
Чрез способите на оценка и калкулация се постига своевременно, вярно и точно получаване на информация и анализ на направените разходи, получените приходи и крайния финансов резултат от дейността.
1. СЪЩНОСТ НА ОЦЕНКАТА.
В счетоводната отчетност задължително се използва стойностния измерител, който е изразител на количеството обществено необходим труд за производството на даден продукт. Чрез стойностния измерител се съпоставят, групират и анализират данни за всички обекти на счетоводното отчитане.
Оценяването е способ за изразяване на счетоводните обекти в пари. Цената е паричен израз на стойността.
Всеки обект на счетоводното отчитане се отчита в стойност като се прилагат различни видове оценки. Съгласно Закона за счетоводството чл.13 /1/ активите, собствения капитал, пасивите, приходите и разходите се оценяват и записват при тяхното придобиване или възникване по историческата им цена или друга цена в съответствие с приложимите счетоводни стандарти.
След придобиването на активите се прилагат последващи оценки.
2. ВИДОВЕ ОЦЕНКИ.
Според момента на оценяване то бива текущо и периодично.
а/ Текущо оценяване се прилага в момента на придобиване на активите или на тяхното възникване и се осъществява по тяхната историческа цена, която е цената на придобиване, себестойността или справедливата цена/8чл.13, /2/ от ЗСч/.
- Цена на придобиване включва покупната цена и всички преки разходи, необходими за привеждане на актива в работно състояние.
- Себестойност е оценката на създадените в предприятието активи без административните, финансовите, извънредните разходи и разходите по продажби. Себестойността на услугите включва разходите за труд и осигуровки на персонала, зает в предоставяне на услугата и съответната част от общопроизводствените разходи.
- Справедливата цена е сумата, за която един актив може да се размени или един пасив да се уреди /погаси/ в пряка сделка между информирани и желаещи това продавач и купувач. Според характера на сделката и обекта на оценяване справедливата цена може да бъде продажната, борсовата или пазарната цена.

б/ Периодично оценяване - прилага се съгласно приложимите счетоводни стандарти. Например обезценка на активите се извършва в края на отчетния период във връзка с изготвяне на годишния финансов отчет.
3. КАЛКУЛАЦИЯ.

Калкулирането също е способ за изразяване на счетоводните обекти в пари. За разлика от оценяването, калкулирането се използва за количествено измерване на обекти със сложна структура, при които е невъзможно директно прилагане на цената. Това се прави при определяне себестойността на произвежданата продукция /услуги/. Това са стопански процеси при съчетаването на средствата на труда, предметите на труда и самия труд. В създаване на новата стойност всеки един елемент се оценява по различен начин: ДА се пренасят на части, стойността на влаганите материали се оценява по възприетия от предприятието метод, трудът се оценява според цената на работната сила, заложена в трудовите договори.

Калкулацията се прилага когато се формира цялостна оценка на обекти със сложна структура и е необходимо първоначално да се оценят отделните негови части.

Калкулирането е етап от процеса на счетоводното отчитане за създаване на отчетна информация за производствените разходи и себестойността на продукцията. Калкулирането включва дейности по разграничаване на видовете разходи, вложени в готовата продукция, сумиране на разходите и определяне себестойността на единица продукция. Калкулацията съдържа информация за разходите, които формират себестойността на продукцията общо и по отделни статии. Данните по отделните статии съответстват на записванията по аналитичните сметки, по които са отразени разходите за производството на отделните обекти.
Например:
Калкулация на фактическата себестойност на изделие "Х"
№ по ред
Разходи по статии на калкулация
Сума за цялото количество
Сума за единица продукт
1
Разходи за материали
20400
204
2
Разходи за горива е енергия
5000
50
3
Разходи за външни услуги
3000
30
4
Разходи за амортизации
1000
10
5Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Обща теория на счетовоството 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.