Обща теория на счетовоството


Категория на документа: Счетоводство


- Нематериални - нямат натурално - веществена форма.
- Финансови -това са парични или веществени активи, които се предоставят за ползване от трети лица.
Групиране според възможността за тяхното износване:
- Амортизируеми - в процеса на използване те се износват и изхабяват, в резултат на което тяхната стойност намалява и на части се пренася в стойността на това, което се произвежда. Това е икономически процес, който се нарича амортизация.
- Неамортизируеми - природни ресурси, паметници на културата, произведения на изкуството, музейни експонати.
2.1.1.Дълготрайни материални активи - Това са нефинансови ресурси, придобити и притежавани от предприятието, които имат натурално-веществена форма, използват се през повече от един отчетен период. Те запазват първоначалната си форма, пренасят на части своята стойност в стойността на произвеждания продукт /услуга/ под формата на амортизация /износване/. Износването може да бъде физическо в резултат на използването им в дейността или морално, свързано с постиженията на техническия прогрес в съответната област. Съгласно НСС 16"Дълготрайни материални активи" притежаването на ДМА води до правото на предприятието да получава икономическа изгода от него.
Друг критерий за признаване на ДМА е стойностния праг на същественост. Според ЗКПО за 2013г той е в размер на 1000 лева. Предприятието може да определи друг праг до определената стойност със ЗКПО за съответната година.
В състава на ДМА се включват направените разходи по придобиване на такива активи, тъй като те имат характер на инвестиции.
Видове ДМА: амортизируеми и неамортизируеми.
А. Амортизируеми ДМА: сгради и конструкции, машини и оборудване, съоръжения, транспортни средства, компютърна техника, офис обзавеждане, библиотечни фондове, други дълготрайни материални активи.
Б.Неамортизируеми ДМА: природни ресурси, паметници на културата и произведения на изкуството, музейни експонати.
2.1.2.Дълготрайни нематериални активи - Това са нефинансови ресурси, придобити и притежавани от предприятието, които нямат материално-веществена форма със съществено значение при използването им, от които се очаква икономическа изгода. Те са амортизируеми и включват: продукти от развойна дейност, програмни продукти, права в-у интелектуална собственост /авторски права, търговски марки, концесии и др/, търговска репутация и други НДА /ремонт на наети ДМА/.
2.1.3.Дългосрочни финансови активи - това са парични и веществени активи, които се предоставят за ползване от трети лица с цел получаване на икономическа изгода.
Видове:
- Дългосрочни инвестиции в съучастия - включват инвестиции в капиталите на други предприятия под формата на пари, ДМА, материали, вземания и др. При участие над 50% се формират инвестиции в дъщерни предприятия с контролно влияние, при съучастие от 20 до 50% - инвестиции в асоциирани предприятия със значително влияние, при съучастие под 20% - други инвестиции с малцинствено влияние.
- Дългосрочни инвестиции в ценни книжа - срок на притежание повече от 12 месеца. Това са облигации /емитират се от държавата, общините или предприятия и са инвестиция с цел държане до падеж, продажба, залог за обезпечение на кредит и пр./, акции /парична инвестиция в капитала на друго предприятие с цел продажба/, ценни книжа с дългов характер /полици, менителници, записи на заповед и др. с цел получаване на финансов приход/.
- Инвестиционни имоти - земя или сграда или част от нея с цел получаване на приходи от наем.
- Дългосрочни вземания и предоставени дългосрочни заеми.
2.1.4.Разходи за бъдещи периоди - предварителни разходи, които не са свързани с финансовия резултат за текущия период и са свързани с бъдещата дейност, тяхното признаване и отчитане се отлага за бъдещи периоди 8правни и маркетингови проучвания, лихви по получени заеми, такси и абонаменти с дългосрочен характер/.
2.2. Краткотрайни активи - очакваната от тях икономическа изгода се чарпи еднократно или в рамките на 12 месеца. КМА изцяло променят своята форма при участието им в стопанския процес. Това са: материални запаси, краткосрочни вземания, краткосрочни инвестиции, парични средства и краткосрочни разходи за бъдещи периоди.
- Материални запаси - това са предмети на труда, които при обработка формират новосъздадения продукт. Видове: основни, спомагателни, горивни, амбалаж, резервни части, консумативи, полуфабрикати, опитни образци и модели.
- Продукция - това е крайния резултат от производствената дейност, който отговаря на държавните стандарти и договорни условия и притежава не само стойност, но и определена разменна стойност.
-Стоки - това са готови продукти в сферата на обръщението, предназначени за размяна.
- Незавършено производство - съвкупност от всички направени разходи за получаване на продукция, която не е завъшена.
- Инвестиция в материални запаси - това са материални активи, придобити за инвестиционни цели, а не за ползване.
- Краткотрайни биологични активи - дребни продуктивни животни 8 зайци, норки/, птици, пчелни семейства, млади животни и животни за угояване, животни за експериментални цели.
2.3. Краткосрочни вземания - това са стопански средства, които са във владение на други предприятия и физически лица, чиято равностойност още не е получена със срок на изискуемост 12 месеца. Краткосрочните вземания включват:
- Вземания от клиенти по продажби при продадени стоки и услуги.
- Вземания от съучастия - начислени полагащи се на предприятието девиденти от съучастия.
- Вземания от подотчетни лица - отпуснати парични средства за служебни аванси.
- Вземания по липси и начети - липса на пари от каса, липса на материални запаси от склад и др.
-Вземания по рекламации - предявени претенции за липси и повреда на получени стоки, несъответствия в качество и асортимент и пр.
- Вземания по съдебни спорове и присъдени вземания.
- Други вземания - по дадени гаранции, по начислени лихви и др.
- Вземания по записани дялови вноски - те са записания, но все още невнесен капитал и възникват когато внасянето на дяловите вноски не съвпада с момента на вписването на капитала.
2.4. Краткосрочни инвестиции - това са акции, облигации, държавни ценни книжа и други инструменти, които са лесно продаваеми и се държат с цел продажба в срок до 12 месеца. Те са алтернативна форма на вложените в банките парични средства.
2.5. Парични средства - те са най-бързо ликвидните активи на предприятието и включват:
- Парични наличности в брой или в банки в лева или валута.
- парични еквиваленти - чекове, дебитни и кредитни карти, таксови марки, купони за храна и др.
2.6. Краткосрочни разходи за бъдещи периоди - направени разходи през текущия период, които касаят следващия отчетен период / абонамент, платени наеми, платени застраховки и др/.

3.СЪЩНОСТ И КЛАСИФИКАЦИЯ НА ПАСИВИТЕ

Пасивите са паричен израз на стойността на вложените в предприятието активи. Те характеризират различния произход и целево предназначение на активите. Представят се в две групи - собствен и привлечен капитал.
3.1. Собствен капитал.
Собственият капитал представлява стойностния размер на активите, които са собственост на предприятието. Тези активи може да са под формата на дялови вноски на съдружниците или да са закупени със собствени ресурси т.е. тяхното придобиване не е свързано с възникване на задължение.
Собственият капитал включва: Основен капитал, резерви, финансов резултат за текущата година, неразпределена печалба или непокрита загуба за минали години.
3.1.1. Основен капитал.
Има относително постоянен характер, отразява стойността на собствените активи или придобитите активи със средства на предприятието. При своята регистрация всички ТД съгласно ТЗ посочват и размера на собствения капитал - за ООД минималния размер е два лева, за АД - 50 000 лева. Собственият капитал може да бъде внесен под формата на парични средства или с непарични /апорт/, които се оценяват от вещи лица. Ако към момента на регистрацията на дружеството не е внесена част от собствения капитал, тя се посочва като вземане по записани дялови вноски / срок до 2 години/.
Увеличение - допълнителни вноски, емисия на акции, неразпределена печалба от минали години, резерви, трансформиране на задължения.
Намаление - напускане на съдружник, на когото дела не е продаден, покриване на загуби при изчерпани резерви.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Обща теория на счетовоството 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.