Обща теория на счетовоството


Категория на документа: Счетоводство


- Закон за счетоводството, приет от 39 НС на 2 Ноември 2001г в сила от 01,01,2002г. Основен документ, регламентира основните положения за организация и водене на счетоводството, включва принципите на счетоводството, счетоводни документи, форма на счетоводството, оценки, инвентаризация, финансови отчети, съхраняване на счетоводната информация, административно -наказателни разпоредби.
Форми на счетоводно записване - едностранна /нетни приходи за предходен период до 50 000 лв, чл.32, ал.4./ и двустранна /прилага се система на счетоводните сметки със записване по дебита на една сметка и по кредита на друга сметка/.
При едностранното счетоводно записване измененията на счетоводните обекти се регистрира в специфични регистри- Книга за приходите, Книга за разходите, Книга за материалните запаси, Инвентарна книга, Книга за разчетите, Касова книга. От тези регистри се определя и финансовия резултат в края на отчетния период.
С НСС се гарантира единството на организационното и методологическо единство на счетоводната отчетност, вярно представяне на имуществото и финансовото състояние на предприятието. С НСС или НССФОМСП в сила от 2005г /ДВ бр.30/, изм. ДВ бр.36 от 2007г, се осигурява:
- Завършеност на нациоалното счетоводно законодателство в условията на пазарната икономика,
- Унифицирано прилагане на възприетата международна счетоводна терминология и съответствие с нормативните актове на ЕС и МСС,
- Пълно обхващане на счетоводните обекти,
- Законосъобразно прилагане на счетоводната политика на предприятията,
- Единна концепция за капитала напредприятието и неговото поддържане.

Счетоводната политика включва счетоводния модел на отчитане на стопанската дейност и представлява съвкупност от принципи, изходни положения, правила,бази и процедури, възприети от предприятието. Счетоводната политика се разработва на базата на определени със ЗСч /чл.4/ принципи:
- Текущо начисляване - приходите и разходите, произтичащи от сделки и събития се начисляват към момента на възникване, независимо от момента на получаване или плащане и се включват във финансовите отчети за съответния период,
- Действащо предприятие - приема се, че предприятието е действащо и ще остане такова в предвидимо бъдеще, не е в процес на ликвидация когато се прилага ликвидационна или друга счетоводна база,
- Предпазливост - оценяване и отчитане на предполагаеми рискове и очаквани евентуални загуби с цел получаване на действителен финансов резултат,
- Съпоставимост между приходи и разходи - разходите се отразяват за периода, през който предприятието черпи изгода от тях, приходите се отразяват за периода, през който са отчетени разходите за тяхното получаване,
- Предимство на съдържанието пред формата - сделките и събитията се отразяват според тяхното икономическо съдържание, а не според правната им форма,
- Запазване на счетоводната политика и предходен отчетен период,
- Независимост на отделните отчетни периоди и връзка между начален и краен баланс

Всяко предприятие изработва Индивидуален сметкоплан, съобразен с примерния Национален сметкоплан.
4.4.Счетоводни документи.
Нормативна база - ЗСч чл.6, 7. Счетоводният документ е хартиен или технически носител на счетоводна информация. Може да е електронен документ при спазени изисквания на ЗСч и Закона за електронния документ и електронния подпис.
- Първичен -носител на регистрирана за първи път информация,
- Вторичен -съдържа обобщена информация на базата на първични документи,
- Регистър носител на хронологично систематизирана информация от първични или вторични документи.
С чл.7 от ЗСч са определени минималните реквизити: за първичен документ, издаден до други предприятия или физически лица /наименование, номер, дата, наименование, адрес и ЕИК на получателя, предмет и стойностно изражение на стопанската операция/ и за първичен документ, който засяга самото предприятие /наименование и номер, дата, предмет и стойностно изражение на стопанската операция, име и подпис на съставителя/.
"Поправки и добавки в първичните счетоводни документи не се разрешават" - чл.10 от ЗСч. Погрешно съставени документи се анулират и се съставят нови.
"Лицата, които са съставили и подписали счетоводните документи и техническите информационни носители, носят отговорност за достоверността на информацията в тях" - чл. 11 от ЗСч.
5.Въпроси
5.1.Каква е ролята на отчетната икономическа информация?
5.2.Видове отчетни измерители.
5.3.Какво представлява стопанската отчетност?
5.4.Видове стопанска отчетност.
5.5.Нормативна база на счетоводната отчетност.

ІІ.ИМУЩЕСТВО НА ПРЕДПРИЯТИЕТО
1. СЪЩНОСТ НА ИМУЩЕСТВОТО НА ПРЕДПРИЯТИЕТО.

Счетоводството се осъществява в рамките на отчетните единици - предприятия, банки, ЕТ, обществени организации и др. Счетоводната отчетност обхваща отчетен период от 01.01. до 31.12. на съответната календарна година.
Всяко предприятие се създава и регистрира в съда за да упражнява своята дейност в областта на промишлеността, строителството, търговията, здравеопазването, културата и пр.Предприятията са - малки, средни, големи според обема на своята дейност. Всички те за да функционират разполагат със стопански средства, наречени активи. Стопанските средства /активите/ се получават от различни източници - под формата на внесени отсъдружниците дялови вноски, средства на собственика, получени кредити от банки, направени доставки от контрагенти и др. Всяко стопанско средство има конкретен източник или пасив.
Съвкупността от стопанските средства /активите/ и техните източници /пасивите/ образува имуществото на предприятието. То се променя в процеса на извършваната стопанска дейност. Понякога предприятията използват чужди стопански средства, възникват взаимоотношения на базата на договори с поети ангажименти за съхранение, отговорно пазене и др. Това са стопанско-правни взаимоотношения, които не водят до промяна в имуществото на предприятието, но оказват влияние на стопанската му дейност по отношение на условията на работа и се представят като условни активи и пасиви.
Имуществото на предприятието под формата на стопански средства и източници за тяхното придобиване, които се променят при извършваните стопански операции, изразява обекта на счетоводството. Имуществото на предприятието се характеризира чрез:
- Стопанските средства /активите/
- Източниците на стопанските средства /пасивите/
- Стопанските операции и процеси
- Условните активи и пасиви
2.СЪЩНОСТ И КЛАСИФИКАЦИЯ НА АКТИВИТЕ.
Активите са придобити и контролирани от предприятието ресурси /стопански средства/ в резултат на минали събития /сделки/, които в процеса на използването носят икономическа изгода /полза/ на предприятието. Активите са разнообразни по своя конкретен състав и функционална роля - средства на труда, предмети на труда, парични средства и пр. За счетоводни цели те се групират по тяхната икономическа същност, функционална роля и ликвидност /способност да променят своята форма/. Активите се делят на: дълготрайни /нетекущи/ и краткотрайни /текущи/.
2.1.Дълготрайни /нетекущи/ активи. Участват многократно в дейността на предприятието / повече от един отчетен период/ като запазват своята първоначална форма на съществуване. Бавна ликвидност.
Групиране според формата на съществуване:
- Материални - имат натурално-веществен характер.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Обща теория на счетовоството 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.