Обща теория на счетовоството


Категория на документа: Счетоводство


 ОБЩА ТЕОРИЯ НА СЧЕТОВОДНАТА ОТЧЕТНОСТ
І.СТОПАНСКА ОТЧЕТНОСТ
1.Същност, възникване и развитие
1.1.Стопанска дейност.
Дейността на хората по производство, разпределение, размяна и потребление на материални блага се нарича стопанска дейност.
Съществуването на всяко общество е свързано с потребяване на различни блага - храна, дрехи, жилище и пр., които се създават в процеса на производство. Производството на материални блага съставлява стопанската дейност на обществото.
1.2. Стопански единици.
Организационните форми, в които се осъществява стопанската дейност се наричат стопански единици - предприятия. В чл.1, ал.2 от ЗСч е записано, че "Предприятия са:търговците по смисъла на ТЗ, ЮЛ, които не са търговци, бюджетните предприятия, неперсонифицираните дружества, търговските представителства и чуждестранните лица, осъществяващи стопанска дейност на територията на страната чрез място на стопанска дейност, с изключение на случаите, когато стопанската дейност се осъществява от чуждестранно лице от държава - членка на ЕС, или от друга държава - страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство, единствено при условията на свободно предоставяне на услуги". Предприятия са държавните и общински търговски дружества, ЕТ, ООД, ЕООД и пр.
Обществото е заинтересовано стопанската дейност да протича ефективно и рационално, което налага тя да бъде наблюдавана, изувана и направлявана, т.е. да бъде управлявана. Формира се една система, която включва обект и субект на управление между които се извършва непрекъснат обмен на икономическа информация.
1.3. Икономическа информация.
Икономическата информация съдържа данни за състоянието и процесите встопанските единици. Според ролята й в различните етапи на управление тя бива - планова, нормативно-техническа и отчетна икономическа информация.
Плановата съдържа данни за предстоящото развитие на дейността на предприятието / проучване на пазара, тенденции на развитие, открития и нововъведения/ - протича от субекта към обекта на управление.
Нормативно - технологичната включва оценъчни величини, свързани с технологичните особености на стопанската дейност, това са коефициенти, норми, тарифи, указания и пр, има в повечето случаи задължителен характер.
Отчетната икономическа информация е в основата на стопанската отчетност, има за цел регистриране, количествено измерване и качествено характеризиране, систематизиране и обобщаване на данните за всички процеси, които протичат във връзка с ефективното управление на дейността на предприятието.
Отчетната икономическа информация възниква при наблюдение и регистриране на извършваната от предприятието дейност. Тя представлява обратната връзка от обекта към субекта на управление и характеризира динамиката на стопанските процеси. Тя включва 2/3 от икономическа информация, тя е база за планирането и анализирането на стопанските процеси.
2.Отчетни измерители
Определят количествената характеристика на стопанските процеси и явления. Видове - натурални, трудови и стойностни.
2.1.Натуралните измерители.
Те дават количествена характеристика на отчетните обекти бройки, метри, кг, кв.м , дка, киловати и пр. Отнасят се само за еднородни обекти, ограничено приложение - не се прилагат и не измерват капитали, печалба, парични средства, вземания, задължения и др.
2.2. Трудови измерители.
Трудовите измерители отразяват количеството труд, който се влага при производство на даден продукт. Изразяват се в единица време - час, ден, месец и др. Може да се използват и в съчетание с натурални измерители при изчисляване на показатели като производителност на труда, норми на изработка, размер на РЗ на персонала и др. Трудовите измерители се прилагат широко при научната организация на труда, дават възможност за съпоставяне на разнородни трудови разходи. Те също имат ограничено приложение.
2.3. Стойностни измерители.
Стойностните /парични/ измерители - имат универсален характер. Стойностно могат да се измерват всички обекти на отчитане и се определят чрез цената, която е паричен израз на стойността.

3.Съдържание и видове стопанска отчетност
Стопанската отчетност включва измерване, регистриране, систематизиране и обобщаване на данните от протичането на стопанските процеси, свързани с дейността на предприятието.
Видове: оперативно - техническа, статистическа и счетоводна.
3.1.Оперативно - техническа.
Тя характеризира отделните стопански факти, процеси и явления, прилагат се всички видове измерители: натурални, трудови и стойностни. Осигурява бързаинформация за текущи процеси. Това са сведения за машини, заминали транспортни средства, разходи за материали, изпълнение на договорни отношения и др. Осъществява се чрез интернет, телефони, устно или в писмена форма в таблици, справки или доклади и показва определено състояние в даден процес.
3.2.Статистическа.
Чрез нея се обобщават и групират еднородни масови обществени процеси и явления в национален мащаб, по отрасли, териториални единици и пр. Статистическата отчетност разкрива закономерностите в развитието на различните процеси и явления. Използват се различни способи - набиране, обобщаване, групиране и анализ на данните. Прилагат се всички измерители - натурални, трудови и стойностни.
3.3.Счетоводна отчетност.
Дава цялостна, пълна информация за имущественото състояние на предприятието към определен момент.

4.Счетоводна отчетност
4.1. Същност на счетоводната отчетност.
Счетоводната отчетност е система за най-пълно и точно , взаимосвързано и документално обосновано стойностно изражение на дейността на отделното предприятие и е предпоставка за ефективното му управление.
Особености на счетоводната отчетност:
- Задължително се използват стойностните измерители.
- Задължително документира стопанските процеси и явления върху различни материални носители и документи. Документирането осигурява обективност на информацията и правна /юридическа/ достоверност.
- Индивидуалност на информацията по отношение на време, място на възникване и пораждане на съответните взаимоотношения.
- Непрекъснатост на възникване - отразява стопанските процеси в тяхната взаимна връзка и обусловеност.
- Специфични способи на регистриране - способ на двойното записване, система на счетоводните сметки, балансово обобщаване и др.
- Функционална обособеност - прилага се в рамките на обособените отчетни единици в областта на производството, банковото дело , образованието и пр.
4.2.Исторически преглед.
Това е най-рано обособилия се клон в стопанската отчетност през времето на феодалния строй, възниква като необходимост от точна информация за ресурсите на отделния собственик.
По исторически данни това е времето на ІХ век, когато се използва в неговия прост, елементарен вид като "камериално счетоводство" или "аплография", по-късно през ХІ век възниква истинското счетоводство на принципа на двойното отразяване на процесите, което се прилага и в днешно време ката "двойно счетоводство" или "диплография". За начало на съвременната счетоводна отчетност се счита ХІІ век в републиките Генуа, Венециа и Флоренция. Тласък в развитието на счетоводството дава книгопечатането. През 1458г Бенедето Котругли написва книгата си "За търговията и съвременния търговец", но тя е публикувана 115 години по-късно през 1573 г. Това е причината за първа издадена книга да се приема "Всичко за аритметиката, геометрията, пропорциите и отношенията" от Лука Пачиоли , издадена през 1494г, в част от която - в "Трактат за сметките и записванията" описва основите на счетоводството.
В България счетоводството е пренесено по два канала - Дубровнишката и Цариградската школа през ХІV век. За първи път на български език се е водила счетоводна книга през ХVІІІ век в Банско. След Освобождението през 1884г в гр. Свищов се открива първото Държавно търговско училище, в което счетоводството се изучава като отделен предмет.
4.3.Организация на счетоводната отчетност.
Нормативна база: Закон за счетоводството, Национални и Международни счетоводни стандарти, примерен Национален сметкоплан.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Обща теория на счетовоството 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.