Обща подготовка по счетоводство


Категория на документа: Счетоводство


Счетоводство

1.Основни понятия:
Активи - ресурси, контролирани от страна на предприятието, от които се очаква да се получи ик. изгода;
Пасиви - задълженията на предприятието към 3ти лица, които са резултат от минали операции;
приходи - нарастване на ик.-та изгода на едно предприятие, посредством увеличав. на неговите активи или намаление на неговите пасиви;
Разходи - намаление на икономическата изгода на едно предприятие, посредством намаление на неговите активи или увеличаване на неговите пасиви;
Капитал - остатъчна величина, разлика м/у А и П на предприятието; за тест: определяне величината на капитала: 1) К = А - П или 2) изхождаме от елементите на капитала;
елементи на капитала: основен капитал, резервен капитал, финансов резулат; Ако фин резултат е загуба, отрицателна стойност, я вадим!

2.Абсолютно балансово равенство, т.е. А=СК+П
Трябва да се отрази промяна най-малко в 2 елемента, иначе няма да има равенство, т.е. използваме най-малко 2 счетоводни сметки, за да отразим операцията;

Пример 1: Създ. се друж. Х с капитал от 5000лв, които са внесени под формата на парични вноски. Кои елементи на балансовото равенство се променят? А, ув. се неговите А под ф-мата на пари с 5000лв., в неговия елемент ОК - ув. се с 5000лв., т.е. в П промяна няма, равенството се запазва.
Дт см. Разплащателна сметка (РС) 5000лв.

Кт см. Осн. капитал 5000лв.
Имаме увеличение в активите, отразява се по дебита на сметката, за да покажем, че се ув, тр да я дебитираме
Сметка ОК е пасивна сметка, трябва да я увеличим, т.е. ув, при пасивните сметки се кредитира
Пример 2: Получен е банков заем на стойност 1 000 000 лв. Парите са постъпили по пазплащат сметка на друж. Каква промяна настъпва в баланса на друж? увеличение на пари по РЦ с 1 млн лв. промяна в капитала няма, възникват П, задължения, наричаме ги получени банкови заеми с 1 млн. лв.
Дт см. РС 1000000

Кт см. "Получени банкови заеми" 1000000
Дебитираме я по същата причина, получ. банкови заеми е П, имаме увеличение, при пасивите увеличението се кредитира, за това е в кредит.
* ако е погасен този банков заем - нам. П, нам. А под ф-мата на пари;

3. Определяне на вярността счетоводна статия
Активни счетоводни сметки - които използваме за отазяване на А, които използваме за отразяване на разходите;
Пасивни счетоводни сметки, които използваме за отразяване на П, на капитала и приходите;
Счетоводните сметки имат 2 страни, защото промяната която мооже да настъпи е в посока намаление или в посока увеличение;

Елементи на счетоводната статия:
начално салдо - показва състоянието на обекта, отразен към сметката към 1ви януари, т.е. към нач. на отчетния период
крайно салдо - състоянието към 31 де3кември, в края на отчетния период
обороти - стойностния размер на настъпилите изменения в обекта;

Структура на активна и на пасивна счетоводна сметка

Активна
Д'т
К'т
Начално салдо
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + ++ + + + + + + + + ++ + + + + + + + + ++ + + + +
(Дебитни обороти)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
(Кредитни обороти)
Дебитен сбор = Начално салдо + Дебитни обороти
Кредитен сбор = Кредитни обороти
Крайно салдо = дебитен сбор - кредитен сбор (винаги дебитно).

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Обща подготовка по счетоводство 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.