Оборотни ведомости - същност и значение


Категория на документа: Счетоводство


TEMA 37: OБОРОТНИ ВЕДОМОСТИ - СЪЩНОСТ И ЗНАЧЕНИЕ.
Оборотната ведомост е обобщаваща таблица за проверка верността на данните от текущото счетоводно отчитане. В зависимост от степента на обобщеност на проверяваните данни се разграничават: оборотни ведомости за синтетичните сметки и оборотни ведомости за аналитичните сметки.

Оборотната ведомост за синтетичните сметки е предназначена за проверка на данните от синтетичните сметки. Тя се съставя задължително в края на отчетния период, като в зависимост от счетоводната политика и практика в предприятието може да се съставя в края на всеки месец, тримесече, шестмесечие.
За да се приеме, че пред отчетния период счетоводителят е работил вярно и коректно, е необходимо да се получат следните три равенства:
- сборът на сумите на началните салда по дебита на сметките, да е равен на сбора от сумите на началните салда по кредита на сметките.
- сборът на сумите на оборотите по дебита на сметките, да е равен на сбора от сумите на оборотите по кредита на сметките.
- сборът на сумите на крайните салда по дебита на сметките, да е равен на сбора от сумите на крайните салда по кредита на сметките.

Оборотната ведомост за аналитичните сметки е предназначена за обобщаване и проверка на аналитичните сметки. Тяхната форма и съдържание зависят от характера на обекта на отчитане. Срещат се основно два вида оборотни ведомости за аналитични сметки:
- за сч. обекти, които имат натурално и стойностно изражение.
- за сч. обекти, които имат само стойностно изражение.

За правилността на работа се съди по наличието на определени връзки между синтетичните и аналитичните сметки. Те най-общото се изразяват в следното:
- сборът на началните салда на аналитичните сметки към дадена синтетична трябва да е равен на началното салдо на същата синтетична сметка.
- сборът на дебитните и кредитните обороти на аналитичните сметки към дадена синтетична, трябва да е равен на дебитните и кредитните обороти на същата синтетична сметка.
- сборът на крайните салда на аналитичните сметки към дадена синтетична трябва да е равен на крайното салдо на същата синтетична сметка.

Специфичен вид е шахматната оборотна ведомост. Тя се основава на групирането на дебитните и кредните обороти на синтетичните сч. сметки по кореспондиращи сметки. По хоризонталните редове на оборотната ведомост се отразяват сч. сметки, които се дебитират, а вертикално ( по колони) - сметките, които се кредитират.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Оборотни ведомости - същност и значение 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.