Обезценка на активи (СС36)


Категория на документа: Счетоводство


Ако активът е неамортизируем:

Дт с/ка от гр. 20 , 21

Кт с/ка 112 "Резерви от последваща оценка на дълготрайни активи"

Възстановяване на загуба от обезценка се допуска само когато загубата от обезценка през предходни периоди е била отчетена като текущ разход и до размера на този разход:
Дт с/ка 241 "Амортизация на ДМА"

Кт с/ка 112 "Резерви от последваща оценка на дълготрайни активи"

Кт с/ка 731 "Приходи от възстановими загуби"
Ако активът е неамортизируем:

Дт с/ка от гр. 20 , 21

Кт с/ка 112 "Резерви от последваща оценка на дълготрайни активи"

Кт с/ка 731 "Приходи от възстановими загуби"

Приключване на с/ка 731:
Дт с/ка 731 " Приходи от възстановими загуби от обезценка"

Кт с/ка 123 "Печалби и загуби от текущата година"

6. Преоценка на активи
Ако балансовата стойност се намалява, с разликата между балансовата и преоценената стойност се увеличава амортизацията. Намалението на балансовата стойност се отчита като разход:
Дт с/ка 608

Кт с/ка 241, гр.20 (за неамортизируеми активи)
Дт с/ка 614

Кт с/ка 608
Ако балансовата стойност се увеличава, а преди това се е намалявала(призната е като разход):
Дт с/ка 241, гр.20 (за неамортизируеми активи)

Кт с/ка 709
Дт с/ка 709

Кт с/ка 123

При всяка промяна на балансовата стойност на амортизируемите активи в резултат на преоценка или обезценка е необходимо да се съставя нов амортизационен план на съответните активи, с помощта на който да се определи счетоводната основа за изчисляване на амортизациите до края на полезния им срок на годност.

??

??

??

??
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Обезценка на активи (СС36) 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.