Обезценка на активи (СС36)


Категория на документа: СчетоводствоСлед разпределянето на загубата от обезценка новата балансова стойност на всеки актив не може да бъде по-малка от възстановимата му стойност, нито пък да бъде отрицателна величина. Ако възникне подобна ситуация, оставащата част от загубата от обезценка се разпределя пропорционално между другите активи от обекта.

Възстановяването на загуба от обезценка на генериращ парични постъпления обект на актива следва да бъде разпределено за увеличаване на преносната стойност на активите, спадащи към обекта, в следната последователност:
а) пропорционално на преносната им стойност към активи от самия обект;
б) впоследствие към положителната репутация, падаща се на актива, ако има такава - ако са изпълнени изискванията за възстановяване на загуба от обезценка на положителна репутация.
Подобни увеличения на преносните стойности следва да бъдат третирани като възстановяване на загуби от обезценка. При разпределяне на възстановена загуба от обезценка на генериращ парични постъпления обект на актива преносната стойност на даден актив не следва да се повишава над по-ниската от:
а) възстановимата му стойност;
б) преносната стойност, която би била определена (след приспадане на амортизацията), при положение че в предходни години не е била призната загуба от обезценка на актива.

5. Преходни разпоредби :

При обезценка на дълготраен материален или нематериален актив, за който е създаден резерв от последваща оценка, загубата от обезценка се отразява в намаление на този резерв, което се оповестява в приложението:

Дт с/ка 112 "Резерви от последваща оценка на дълготрайни активи"

Кт с/ка 241 "Амортизация на ДМА"

Ако активът е неамортизируем:

Дт с/ка 112 "Резерви от последваща оценка на дълготрайни активи"

Кт с/ка от гр. 20 "ДМА" или гр. 21 "Нематериални активи"

Ако загубата от обезценка е по-голяма от създадения резерв, превишението се отразява като текущ разход за дейността:

Дт с/ка 112 "Резерви от последваща оценка на дълготрайни активи"

Дт с/ка 631 "Загуба (разходи) от обезценка"

Кт с/ка 241 "Амортизация на ДМА"

Ако активът е неамортизируем:

Дт с/ка 112 "Резерви от последваща оценка на дълготрайни активи"

Дт с/ка 631 "Загуба (разходи) от обезценка"

Кт с/ка от гр.20 "ДМА" или гр. 21 "Нематериални активи"

Обезценката се отразява като загуба:

Дт с/ка 123 "Печалби и загуби от текущата година"

Кт с/ка 631 "Загуба (разходи) от обезценка"

Възстановяване на загуба от обезценка за активите не се допуска, когато загубата от обезценка през предходни периоди е отразена в намаление на резерва от последваща оценка. При възстановяване на загуба от обезценка се съставя статията:

Дт с/ка 241 "Амортизация на ДМА"

Кт с/ка 112 "Резерви от последваща оценка на дълготрайни активи"Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Обезценка на активи (СС36) 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.