Обезценка на активи (СС36)


Категория на документа: Счетоводство


Кт с/ка 631 "Загуба (разходи) от обезценка"

След отразяването на загубата от обезценка амортизируемата стойност на ДМА следва да се коригира така, че да може да се разпредели новата балансова стойност на активите според определената база за остатъка от полезния срок на годност след приспадане на остатъчната стойност - ако такава съществува.

3. Възстановяване на загубата от обезценка - предприятието следва да прецени към всяка дата на изготвяне на финансовия отчет дали съществуват признаци, че загубата от обезценка, призната в предходни години, може вече да не съществува или пък да е намаляла. Ако съществуват подобни признаци, предприятието следва да оцени възстановимата стойност на съответния актив. При положение, че през следващ период от време настъпят положителни промени в условията на експлоатация на ДМА, загубата от обезценка следва да бъде преобразувана, т.е. възстановимата стойност на активите ще се окаже по-висока от балансовата им стойност. Условията за установяване на промяната са същите - вътрешни и външни, както по отношение на обезценката, но с обратен знак. Увеличението се ограничава до размера на отчетения преди това разход от обезценка, т.е до балансовата стойност, която би била определена, ако в предходни отчетни периоди не е отразявана загуба от обезценка. Превишение се допуска само ако е възприето активите да се преоценяват.

Ако след извършена обезценка на актив неговата възстановима стойност превиши балансовата му стойност, се отразява възстановяване на загубата от обезценка - като текущ приход от дейността - до размера на предходната обезценка, която е била отразена като текущ разход за дейността:
Дт с/ка 241 "Амортизация на ДМА"

Кт с/ка 731 " Приходи от възстановими загуби от обезценка"

Ако активът е неамортизируем:

Дт с/ка от гр. 20 "ДМА"

Кт с/ка 731 " Приходи от възстановими загуби от обезценка"

Дт с/ка от гр. 21 "Нематериални активи"

Кт с/ка 731 " Приходи от възстановими загуби от обезценка"

Дт с/ка 224 "Инвестиционни имоти"

Кт с/ка 731 " Приходи от възстановими загуби от обезценка"

Приключване на с/ка 731:
Дт с/ка 731 " Приходи от възстановими загуби от обезценка"

Кт с/ка 123 "Печалби и загуби от текущата година"
Намаляване на отчетната стойност на стоково-материалните запаси до размера на нетната реализируема стойност:

Дт с/ка 609 "Други разходи"

Кт с/ка от гр. 30 "Материали, продукция и стоки"

Завишаване на отчетната стойност на стоково-материалните запаси до размера на отчетната стойност преди намалението в предходен отчетен период:

Дт с/ка от гр. 30 "Материали, продукция и стоки"

Кт с/ка 709 "Други приходи"

4. Определяне на възстановимата стойност, загуба от обезценка , възстановяване на загубата от обезценка на генериращ парични постъпления обект - когато е невъзможно да се определи възстановимата стойност на отделен актив, предприятието следва да определи възстановимата стойност на генериращия парични постъпления обект, към който принадлежи и оценяваният актив. Невъзможност да се определи възстановимата стойност на отделен актив е налице, когато:
а) стойността му в употреба не може да бъде изчислена така, че да е близка до неговата нетна продажна цена;
б) активът не генерира парични постъпления, които са в значителна степен независими от постъпленията от други активи.
Генериращите парични постъпления обекти се определят като такива последователно за всеки отчетен период и за всеки обект, който генерира самостоятелно парични постъпления. Възстановимата стойност на генериращия парични постъпления обект е по-високата между нетната му продажна цена и стойността му в употреба. Стойността в употреба на генериращ парични постъпления обект включва стойността в употреба само на онези активи, които участват пряко и последователно в генерирането на парични постъпления. По принцип при определяне на възстановимата стойност на генериращ парични постъпления обект не се взема под внимание стойността на признатите пасиви. Това обаче може да се наложи, ако при придобиване на някой актив, който е включен в съответнияобект, са поети определени задължения.

Обезценка на положителна репутация - положителната репутация представлява превишение на разходите за придобиването над дела на придобиващия, в справедливите стойности на придобитите разграничими активи и пасиви. От нея придобиващият очаква бъдеща икономическа изгода. Възстановимата стойност на положителната репутация като отделен актив не може да бъде установена. Ако има признаци за понижаване на стойността на една положителна репутация, нейната възстановима стойност следва да се определи за генериращия парични постъпления обект на активи, към който може да се включи положителната репутация. Така определена, възстановимата стойност на положителната репутация се сравнява с нейната балансова стойност. Ако последната е по-висока, се отразява обезценка на положителната репутация.

Загубата от обезценка на генериращ парични постъпления обект се разпределя между балансовата стойност на отделните активи, съставляващи обекта, като се спазва следният ред:
а) най-напред върху положителната репутация - когато има такава;
б) след това върху останалите активи - пропорционално на относителния дял на балансовата стойност на всеки актив в общата балансова стойност на обекта.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Обезценка на активи (СС36) 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.