Обезценка на активи (СС36)


Категория на документа: Счетоводство
Курсова работа по финансово счетоводство
на тема : Обезценка на активи (СС 36)

1. Същност, цел, обхват - обезценката е специфично проявление на един от основните принципи при осъществяване на счетоводството, а именно принципът на предпазливостта, който изисква да не допуска представянето на надценени активи и приходи, както и занижени разходи и пасиви. Тя води до намаляване на стойността на дълготрайния материален актив. СС 36 определя правилата и процедурите за намаляване на балансовата (преносната) стойност на активи, когато тя превишава тяхната възстановима стойност. Този стандарт се прилага при отчитането на обезценка на всички активи, освен:
-стоково-материалните запаси;
-активите, придобивани чрез договори за строителна дейност;
-активите по отсрочени данъци;
-активите, произтичащи от доходи на персонала;
-финансовите активи, включени в обхвата на СС 32 - Финансови инструменти;
-инвестиционните имоти, оценявани по справедлива стойност;
-биологичните активи, оценявани по справедлива стойност, намалена с очакваните разходи при продажба.

Намаляването на стойността на един актив (обезценяването) зависи от начина на определяне на справедливата му стойност:

а) ако справедливата стойност на актива е пазарната му стойност, единствената разлика между справедливата стойност на актива и нетната му продажна цена са преките разходи по ликвидацията на актива:
- ако разходите по ликвидация (за освобождаване от актива) са несъществени, възстановимата стойност на преоценения актив ще бъде близка до или по-висока от преоценената му стойност (справедлива стойност); в този случай след прилагане на изискванията за преоценка не е вероятно стойността на преоценения актив да бъде намалена и няма нужда да се изчислява неговата възстановима стойност
- ако разходите по ликвидация са съществени, нетната продажна цена на преоценения актив ще бъде по-ниска от справедливата му стойност; следователно стойността на преоценения актив ще бъде намалена, в случай че стойността му в употреба е по-ниска от преоценената му стойност (справедлива стойност); в този случай след прилагане на изискванията за преоценка предприятието следва да приложи този стандарт, за да определи дали стойността на актива може да бъде намалена;

б) ако справедливата стойност на актива е определена на друга база, а не по пазарната му стойност, неговата преоценена стойност (справедлива стойност) може да бъде по-висока или по-ниска от възстановимата му стойност; следователно с оглед прилагане на изискванията за преоценка предприятието следва да приложи този стандарт, за да определи дали стойността на актива може да бъде намалена.

Обезценка на активите се извършва най-малко веднъж в края на отчетния период във връзка със съставянето на годишния финансов отчет. Обезценка на активите се извършва, като се спазва следният ред:

а) определя се дали са налице условия за обезценка на актива;
б) определя се възстановимата стойност на актива;
в) определя се загубата от обезценка на актива.

За установяване на наличието на обезценка се налага използването на информация от вътрешни и външни източници. Като вътрешни могат да се посочат: значително морално изхабяване или значителна повреда на активите; настъпили са или се очаква да настъпят в близко бъдеще негативни за предприятието изменения в степента или в начина на използване на активите; съществува вероятност за намаляване на икономическата изгода от активите значително в сравнение с първоначално предполаганата и др. Към външните могат да се посочат: рязко намаление на пазарната цена на активите; налични или очаквани негативни промени за предприятието в технологично, пазарно, икономическо или законодателно отношение и др.

2. Отразяване на загубата от обезценка - загубата от обезценка е разликата между по-високата балансова стойност на обезценения ДМА и възстановимата му стойност. Тя се състои от две части - нетната продажна цена и стойността в употреба. Нетната продажна цена е сумата, която би могла да се получи при продажба на даден актив в пряка сделка след приспадане на възможните разходи за продажба, т.е. това, което ще остане нетно за предприятието при една сделка. Като основа за определянето й трябва да се вземат под внимание продажната цена по договор при пряка сделка (без посредници); пазарната цена на активен пазар; цената, която е използвана при подобна сделка в най-близък период, и друга информация. Под стойност в употреба се разбира сегашната стойност на прогнозираните бъдещи парични потоци, очаквани да бъдат получени при непрекъснато използване и при освобождаване на актива в края на полезния срок на ползването му. Определянето на тази стойност се базира на очакваните в бъдеще входящи и изходящи парични потоци от употребата и от освобождаването на актива; лихвените проценти по ползвани заеми; рискови фактори, свързани с използването на актива и друга информация. Стойността в употреба се установява чрез дисконтиране на очакваните парични постъпления въз основа на най-оптимистичната прогноза на предприятието, при които ще се използва активът, но при текущото му състояние за следващите 5 години, т.е. да се определи настоящата стойност на тези бъдещи парични потоци. Ако е възприет по-дълъг период, прогнозата се извършва чрез екстраполиране на данните. Ако не може да се определи нетната продажна цена, за възстановима стойност се приема стойността в употреба. При положение, че няма доказателства, че стойността в употреба надхвърля нетната продажна цена, последната се приема за възстановима стойност. След определянето й тя се сравнява с балансовата стойност на съответния ДМА. В случай, че възстановимата стойност е по-ниска от балансовата, последната се приравнява към възстановимата стойност. Получената по този начин разлика се третира като загуба от обезценка. Загубата от обезценка на актив се признава веднага като текущ разход за дейността:
Дт с/ка 631 "Загуба (разходи) от обезценка"

Кт с/ка 241 "Амортизация на ДМА"
След съставянето на тази счетоводна статия балансовата стойност на актива се изравнява с възстановимата му стойност.
Ако активът е неамортизируем със загубата от обезценка:
Дт с/ка 631 "Загуба (разходи) от обезценка"

Кт с/ка от гр.20 "ДМА"

Дт с/ка 631 "Загуба (разходи) от обезценка"

Кт с/ка от гр. 21 "Нематериални активи"

Дт с/ка 631 "Загуба (разходи) от обезценка"

Кт с/ка 224 "Инвестиционни имоти"

Обезценкта се отразява като загуба :
Дт с/ка 123 "Печалби и загуби от текущата година"
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Обезценка на активи (СС36) 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.