Обекти на счетоводно отчитане


Категория на документа: Счетоводство


ОБЕКТИ НА СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ

1. Групировка на обектите на счетоводно отчитане.

Основа за осъществяване на стопанска дейност от предприятието са неговите ресурси (стопански средства, активи). Независимо от различията в големината и спецификата на дейността, всяко предприятие разполага с определени ресурси, които имат конкретен състав, форма на проявление и изпълняват определена роля в стопанския живот. Всеки конкретен актив, с който разполага предприятието има конкретен произход (източник на получаване), наречен пасив или капитал (от съдружниците, банкови кредити, държавни дарения, задължения към други предприятия, реализирана печалба и др.) и целево предназначение.

Съвкупността от всички активи, с които разполага предприятието и неговия капитал, формират имущественото му състояние.

Активите изразяват конкретния състав на ресурсите на предприятието, неговото имущество и неговите вземания. Активите са стопанските средства на предприятието от гл.т. на формата на тяхното въплъщение и начина на използване (конкретните форми на инвестиране на капитала). Активите изразяват използването на средствата на предприятието, т.е. в какво е инвестиран капитала.

Капиталът е количествен, паричен израз на стойността на вложените в предприятието активи. Капиталът са стопанските средства от гл.т. на техния произход, на техните източници, т.е. той изразява произхода, източниците на средствата, инвестирани в активите. Капиталът е абстрактна величина, защото се изразява само по стойност.

В резултат на осъществяваната стопанска дейност имущественото състояние на предприятието непрекъснато се променя. Основа на промените в имущественото и финансово състояние и ефективността на предприятието, са извършените стопански операции и свързаните с тях процеси, които предизвикват различни изменения в активите и капитала. Предмет на счетоводството е имущественото състояние като динамична величина Обектите свързани с неговата динамика са стопанските операции и процеси.

Както беше посочено счетоводството създава отчетна информация, която трябва да даде вярна и честна представа за имущественото и финансово състояние и резултатите от дейността на предприятието. Показателите за измерване на състоянието на предприятието, промените в него и резултатите от дейността, представляват елементите или обектите на счетоводно отчитане (предмета на счетоводството). Те могат да се групират на:

- активите на предприятието;

- капиталът на предприятието;

- стопанските операции и процеси;

2. Същност и класификация на активите. (Съдържание, състав и структура).

Актив - ресурс, контролиран от предприятието в резултат на минали събития, от който се очаква бъдеща икономическа изгода.

Активите са придобити и контролирани от предприятието материални, нематериални или финансови ресурси. Само част от активите имат материално-веществено изражение и физическа форма. Те са резултат от минали сделки и събития т.е. от осъществена дейност - могат да бъдат закупени, произведени, придобити от дарения и др. От експлоатирането на активите се очаква икономическа изгода. Бъдещата икономическа изгода е потенциалът на актива да допринесе за предприятието приток на пари или парични еквиваленти. Тази изгода може да се реализира чрез използването на актива (самостоятелно или заедно с други) за производство на стоки или услуги предназначени за продажба, замяна на едни активи с други, за уреждане на пасиви, за разпределение межди собствениците.

Активите на всяко предприятие са многобройни и разнородни, което се обуславя от характера на осъществяваната дейност. За нуждите на тяхното изучаване се налага класифицирането им по определени признаци - икономическо съдържание, функционална роля, степен на ликвидност (способността да променят своята форма на съществуване, да се преобразуват), форма на съществуване и др.

Активите според продължителността на периода, през който се черпи изгода от тях се класифицират на дълготрайни и краткотрайни. Тази класификация е основата за тяхното счетоводноотчетно третиране и обхващане в предприятието.

В зависимост от целта при придобиването им активите се разграничават на текущи (краткотрайни/краткосрочни) или нетекущи (дълготрайни/дългосрочни). Тази класификация се използва за представяне на активите в счетоводния баланс.

А. Дълготрайни (дългосрочни) активи - когато очакваната от тях икономическа изгода се черпи през период по-дълъг от дванадесет месеца. Наричат се още нетекущи активи - активи, които са придобити с цел да бъдат използвани/държани за продължителен период от време (през повече от един оперативен цикъл) в дейността на предприятието. Оперативният цикъл е времето от придобиване на активите (материали, суровини и други), които влизат в процес на преработка, до реализация на създадения продукт в парични средства.

Дълготрайните активи са инвестирани средства на предприятието, една част от които участват в текущата му дейност за по-дълъг период и пренасят на части своята стойност върху разходите (стойността на създадения продукт), а друга част са инвестирани с цел натрупване или увеличаване на собствения капитал чрез лихви, ренти или други възнаграждения. Тези активи не променят първоначалната си форма на съществуване и имат бавна ликвидност. В зависимост от конкретния им състав и форма на съществуване дълготрайните активи са материални, нематериални и финансови.

Дълготрайните материални активи са установими нефинансови ресурси, придобити и притежавани от предприятието, които:

а) имат натурално-веществена форма;

б) се използват за производството или доставката на активи/стоки или услуги, за отдаване под наем, за административни или за други цели;

в) се очаква да бъдат използвани през повече от един отчетен период.

Дълготрайните материални активи имат натурално-веществен характер и обслужват осъществяваната дейност от предприятието. Чрез тях се въздейства върху други активи или се създават условия за нормална дейност в предприятието. В групата на ДМА са включват и направените разходи за придобиване на ДМА, тъй като имат характер на инвестиции.

Дълготрайните материални активи са земи и сгради; машини производствено оборудване и апаратура; съоръжения; транспортни средства; офис обзавеждане; основни стада и други дълготрайни материални активи; дълготрайни материални активи в процес на изграждане.

Нематериалните активи са установими нефинансови ресурси, придобити и контролирани от предприятието, които нямат физическа субстанция, въпреки че могат да се съдържат във физическа субстанция, или носителят им може да има физическа субстанция; са със съществено значение при употребата им и от използването им се очаква икономическа изгода. Значението на нематериалните активи при употребата им е съществено за предприятието, когато тяхната употреба дава възможност предприятието да генерира пари или парични еквиваленти.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Обекти на счетоводно отчитане 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.