Нормативно регламентиране на счетоводството в предприятията от публичния сектор


Категория на документа: Счетоводство


7 март - контролно за освобождаване (всички лекции - един отворен въпрос)
Няма задачи, за изпита същото. Учебник: Счетоводство в публичния сектор - оранжев Стоянов Савова Фесчиян.

Тема 1
Нормативно регламентиране на счетоводството в предприятията от публичния сектор
(само от лекции)

Счетоводството в публичния сектор е регламентирано в Закона за счетоводството. За съжаление там са отделени 10 реда от които става ясно, че се делегират изключителни права на министъра на финансите относно регулирането на счетоводната система в ППС. Регламентирано е, че министърът на финансите приема сметкоплан и стандарти за реулиране на счетоводната система. Счетоводството в ППС служи за отчитане, контолиране, анализиране и прогнозиране на дейността и то има определящо значение за мениджмънта в ППС. Принципите, на които се подчинява счетоводната система имат изкючително значение за изготвянето и изпълнението на държавния бюджет, за осигуряването на финансовата дисциплина и за паравилното провеждане на определената от правителството фискална политика. Ето защо специфичната нормативна база освен посочения вече ЗС, ние включваме и Закона за устройството на държавния бюджет и годишните закони за бюджета при разходването на паричните средства, определени и предоставени с държавния бюджет за изпълнение на държавните функции и задачи, като законосъобразност, целесъобразност, икономичност и публичност, които създават условия за ефективно проследяване на усвояването на бюджетните кредити. Както вече беше посочено в чл. 5 а) от Закона за счетоводството за бюджетните предприятия министъра на финансите утвърждава сандарти и сметкоплан, които да са в съответствие с :
* Изискванията на ЕС за отчетността, статистиката и бюджетирането на публичния сектор;
* Счетоводната рамка, принципите и концепциите на методическото ръководство за Държавната финансова статистика на Международния валутен фонд (МВФ);
* МСС за ПС на Международната федерация на счетоводителите (МССПС);
* Изискванията на българското законодателство по отношение на бюджетирането, отчитането на изпълнението на консолидираната фискална програма и управлението и контрола на средствата и разходите на бюджетните предприятия (ППС).
Спазени ли са тези изисквания?

Относно счетоводната рамка и правилата за държавната финансова статисктика може да кажем ДА. Заложената в бюджетния план структура на сметките, както и принципите и правилата за измерване и класифициране на активите, пасивите, приходите и разходите в голяма степен са съобразени с концепциите и рамките на ръководството за ДФС на МВФ, както и със системата на националните сметки на ООН и на европейската система на националните сметки.

Акцентът при разработването на сметкоплана е поставен върху сигурността на финансовата информация за целите на макроикономическия и фискалния анализ и по този начин се постига хармонизиране на данните от счетоводната система с тези на останалите три макро-статистики, а именно: системата на националните сметки, с паричния отчет на банковата система и платежния баланс. Следователно приетият в България 2001г. Задължителен бюджетен сметкоплан е добър и позволява адаптиране на счетоводната система в ППС към тази на страните членки. Като разбира се ние не отричаме и някои недостатъци на сметкоплана, но считаме, че той поставя основите на новата счетоводна рамка в ППС, която позволява консолидирано отчитане с прилагане на принципа на текущо начисляване, изготвяне на надеждни отчети и засилване на контрола при бюджетното изпълнение.

Не по този позитивен начин обаче стои въпросът със стандартизацията на счетоводната система в ППС. С писмо ДДС (дирекция държавно съкровище) №20 от 14.12.2004 на Министерство на финансите се регламентира прилагането на националните счетоводни стандарти за бюджетните предприятия. Според доц. Фесчиян са налице редица отклонения от фундаменталните счетоводни принципи при счетоводното отчитане на определени обекти в ППС, породени именно от регламените на ДДС №20.
Мотиви на доц. Фесчиян:
1. Приетите стандарти с ДДС №20 не са специално написани за предприятията от публичния сектор, а те са указания как действащите през 2004г. и вече отменени НСС-та да се прилагат в БП. Това доказва адаптивния характер и преходен характер на тези стандарти, а факта, че осем години не са променяни е доказателство за тяхното тотално оостаряване.
2. Фесчиян счита, че в счетоводната система на ППС липсва стандартизация, което води до регламентиране на счетоводството със заповеди, писма, преписки и други с неясен и често хаотичен характер. Недопустима е практиката на ежегодни указания за годишното счетоводно приключване в ППС. Абсолютно задължително е приемането на стандарт за финансовите отчети. Липсата на стандартизация в ППС е довела до редица отклонения от (на думи) задължителните за публичния сектор принципи на:
* действащо предприятие;
* текущо начисляване;
* съпоставимост на приходите и разходите;
* предимство на съдържанието пред формата.
Най-съществената специфика в организацията на счетоводството в ППС е ясното формиране и паралелното функциониране на отчетната система в три отчетни групи:
1) Група бюджетни сметки и фондове;
2) Група извънбюджетни сметки и фондове;
3) Група други сметки и дейности.
! Всяка група се отчита отделно.
Липсата на стандартизация обаче в ППС рефлектира върху вярното и точно определяне на съдържанието на посочените три групи. Решаването на разкрития проблем със стандартизацията на счетоводството в ППС може да стане по два начина:
1. Приемане на МССПС. МССПС са издание на международната федерация на счетоводителите. До настоящия момент са създадени 32 МССПС. Те имат за цел доближаване максимално на изискванията на отчитане в публичния и частния сектор. За съжаление МССПС са непознати в България, дори не са преведени на български език. Те могат да бъдат видяни на сайта на IFAC (наръчник на МССПС). МССПС не е задължително да се приложат наведнъж. Съществува опцията за прилагане на един стандарт, 1 по един или примерно да се приложат само 8.
2. Да се напишат и приемат МССПС.

??

??

??

??

Лекция 1 Спецкурс по счетоводство в публичния сектор 21.02.2013г.

1

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Нормативно регламентиране на счетоводството в предприятията от публичния сектор 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.