Нормативна база, същност и значение на счетоводството. Предмет на счетоводството.


Категория на документа: Счетоводство


 Нормативна база на счетоводството

1. Закон за счетоводството - ограничен е по охват и често препраща към СС

2. Счетоводни стандарти - Междунаредни Старнадрти за Финансови отчети - Всички предприятия в страната прилагат МСС с изключение на малките и средни предприятия. Те могат да прилагат и НСС и за тях не са задължителни МСС.

3. НСФОМСП - малките и средните предприятия избират между НСС и МСС. Но веднъж приложили МСС нямат право да се откажат от тях.

4. СС - Национални за Бюджетните предприятия - прилагат се НСС и за 2-те категории предприятия - от нефинансовия и публичния сектор. Преференцията да се ползват НСС е временна, тъй като и в указанията на МФ се казва, че до приемането и утвърждаването на ЕК на МСС за малките и ср пр и за публичния сектор могат да се прилагат и НСС.

5.Сметкоплан - списък от счетоводните сметки, които се използват във връзка с съставяне на счетоводна информация в предприятието.

6. Закон за независим финансов одит

Същност и значение на счетоводството

1. Опр

а) Счетоводство - Счетоводството се определя като система за производство (създаване) на информация.

б) Информация - съвкупност от знания, сведения, данни за заобикалящия ни свят, всички факти, явления, процеси. В зависимост от направленията инф се класифицира на няколко вида

- техническа информация

- икономическа инф - съвкупност от знания данни, сведения за стопанството, за ик процеси, явления и събития. Напр инвестирани капитали, реализация на продукция, себестст на прод, фин резултати, ефективност на стопанската дейност, ликвидност, рентабилност.

- социална - за обществото

- друга

Информация

техническа икономическа социална друга

Планова Отчетна

оперативна статистическа счетоводство

Икономическата инф се дели на две направления:

- планова - съдържа планове, прогнози, норми, задания и т.н.

- отчетна (фактическа) - показва фактически състояли се вече факти, събития и явления или такива, които са в процес на осъществяване . От своя страна отчетната инфо вкл 3 вида

* оперативна - тя се създава в рамките на предприятието, макар че понякога може да се създаде и използва на по-високо равнище като отрасъл, сектор и регион. Създава се за отделни факти и събития, които са ограничени по обхват, място и време. Тя не е достатъчно точна и прецизна и се използва за текущото управление. Но тя може да бъде използвана по-нататък за целите на счетоводството като първична информация, която чрез методите на счетоводството може да се превърне в счетоводна иформация.

* статистическа информация - продукт на статистическата отчетност. Отразяват се също отделни явления, процеси и събития в рамките на предприятия, сектори, отрасли, региони и на национално ниво от гледна точка на икономиката. Не е достатъчно пълна и прецизна понякога. В повечето случай се използва информация от оператвината и от счетоводството и много рядко създава сама за себе си. Прилагат се стат методи за преобразуване на инфо, получена от др инфо отдели.

* счетоводна информация - тя е продукт на счетоводството. То е система за производство на счетоводна информация. Тя обхваща, отразява и обхавща имуществото на предприятието и неговото изменение в резултат на стопанската дейност.

Счет - система за производство на информация. Има определен обект и методи.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Нормативна база, същност и значение на счетоводството. Предмет на счетоводството. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.