Национална и корпоративна сигурност


Категория на документа: Счетоводство


Национална и корпоративна сигурност - тема 4

Държавата се намира в състояние на сигурност, когато не и се налага да принася в жертва своите закони и интереси, за да избегне война и когато е необходимо да защити своите интереси, чрез водене на война. Това е и едно от първите определения на националната сигурност като понятие. В последствие това определение се допълва и променя, съобразно вижданията на отделните власти, органи и институции по отношение на сигурността.
И до днес липсва единно становище по отношение на това, какво е национална сигурност. Общоприето обозначение на понятието "национална сигурност" е гарантиране на съществуването на правнолегитимната национална държава, чрез използване на политическа, правна, икономическа, дипломатическа и военноотбранителна мощ.
Може да дефинираме националната сигурност, като интегрираност на националната територия и нейните институции.
Гарантирането на националната сигурност се състои в съвкупност от мерки насочени към ефективното:
а) формиране и прилагане на политика за сигурност и отбрана
б) прилагане на дипломатически приоми за привличане на съюзници
в) поддържане и използване на въоръжени сили
г) гарантиране на спазването на законите, правоприлагане и осигуряване на защита на гражданите
д) подготовка на инфраструктурата и населението и управление на извънредни ситуации.

Що се отнася до България, "националната сигурност" намира своя нормативен израз в "Закона за защита на класифицираната информация" и гласи следното:
"Националната сигурност е състояние на обществото и държавата, при което са защитени основни права и свободи на човека и гражданина, териториалната зрялост, независимостта и суверенитета на страната и е гарантирано демократичното функциониране на държавата и гражданските институции, в резултат на което нацията запазва и увеличава своето благосъстояние и се развива".
Друг е въпросът дали определението за националната сигурност трябва да бъде посочено точно в този нормативен акт.
Националната сигурност гарантира постоянна защитеност на жизненоважните интереси и развитието на личността, на обществото и на държавата.
Корпоративната сигурност е управлявано състояние на позитивен, динамичен баланс, на превъзходство на способностите на корпоративната система за сигурност, над нейните потребности за реагиране на проявленията, на предизвикателствата, рисковете и заплахите на околната среда, което гарантира защитеност на ресурсите и служителите на корпорацията. Между двете системи /корпоративна и национална сигурност/, обаче има съществени разлики. Състоянието на националната сигурност, може да окаже влияние върху корпоративната сигурност, докато обратното е възможно само при строго определени условия. Друга разлика, която може да отбележим е, че националната сигурност и нейното обезпечаване се базира на данъчната система и събраните приходи от отделните граждани, т.е. това задължава държавата да предоставя такава сигурност, но за разлика от нея, корпоративната сигурност е задължение само към служителите и съответно собствениците на корпорацията.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Национална и корпоративна сигурност 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.