МСФО 3 – бизнес комбинации


Категория на документа: Счетоводство


Икономически университет - гр. Варна

КУРСОВА РАБОТА
по
Хармонизация на счетоводството
тема:
МСФО 3 - Бизнес комбинации

Съдържание

Бизнес комбинации - същност и счетоводно третиране, съгласно МСФО 3 Бизнес комбинации 3
Мобилтел ЕАД 12
Delhaize Group 20
Заключение 26

Бизнес комбинации - същност и счетоводно третиране, съгласно
МСФО 3 Бизнес комбинации

Бизнес комбинацията представлява стопанска операция в резултат на която две или повече дружества се обединяват в една стопанска единица. Това означава, че двете дружества могат да се обединят в една икономическа група. Като задължително условие при бизнес комбинациите е да се определи кое дружество ще заеме ролята на придобиващо и кое на придобивано. Бизнес комбинацията представлява събитие при което придобиващото предприятие получава контрол над 50% от дела на предприятието което е придобило. В резултат на обединяването на дружествата може да възникнат отношения от вида на предприятие "майка", което заема ролята на придобиващата компания и "дъщерно" предприятие, което от своя страна се явява придобитото предприятие. Контролът над придобитото дружество може да се получи по различни начини. От една страна като се прехвърлят парични средства, парични еквиваленти или други активи. Чрез емитирането на дялове от собствения капитал, поемането на пасиви или чрез осигуряване на повече от един вид възнаграждение. Една бизнес комбинация може да бъде структурирана по следните начини1:
* една или повече стопански дейности се отделят от дадено предприятие и започват да функционират самостоятелно под формата на дъщерни дружества на придобиващия
* собствениците на едно от комбиниращите се предприятия прехвърлят своите участия в собствения капитал на друго обединяващо се дружество
* всички комбиниращи се предприятия прехвърлят своите активи в собствения капитал в новосформирано предприятие
* група бивши собственици на едно от комбиниращото се предприятие получава контрол над придобитото предприятие
* нетните активи на една или повече стопански дейности се вливат в придобиващото предприятие

В определението за бизнес комбинациите се набляга на това, че получените вече активи и поети пасиви следва да представляват стопанска дейност. В случай, че това не е така комбинирането им не се разглежда като бизнес комбинация и сделката следва да се отчита като придобиване на активи.

Нормативно бизнес комбинациите са регламентирани в Международен счетоводен стандарт 22 Бизнес комбинации, Пояснение № 9 Бизнес комбинации - класифицирането им като придобиване и сливане, Пояснение № 22 Бизнес комбинации - последващи корекции в справедливата стойност и в първоначално отчетената репутация, Пояснение № 28 Бизнес комбинации - "дата на размяна" и справедлива стойност на капиталовите инструменти. Влезлият в сила от 31.03.2004 година Международен стандарт за финансови отчети (МСФО) 3 Бизнес комбинации заменя Международен счетоводен стандарт (МСС) 22 Бизнес комбинации и посочените пояснения № 9, № 22 и № 28.

Целите на стандарта са свързани с повишаване на значимостта, надеждността и съпоставимостта на информацията представена във финансовите отчети2. Чрез бизнес комбинациите също се цели и постигането на по-изгодно и ефективно производство, получаването на по-добър пласмент и привличането на повече нови клиенти3.

Стандартът се прилага само за сделки, които отговарят на дефиницията за бизнес комбинации4. Това означава, че неговото приложение се ограничава, като не се използва за бизнес комбинации които са свързани със създаването на общо предприятие, бизнес комбинации на дружества които се намират под общ контрол и дружества които придобиват активи или група от активи, които не представляват стопанска дейност.
Основното на което трябва да се обърне внимание при счетоводното отчитане съгласно МСФО 3 са следните важни изисквания.
* Всички бизнес комбинации в сферата на стандарта трябва да се отчитат само и единствено чрез метода на придобиването.
* Разходите които се очакват да възникнат за реструктуриране на придобитото предприятие следва да се разглеждат като такива след като бъде извършена бизнес комбинацията.
* Нематериалните активи, които са получени при бизнес комбинацията, включително и тези които са вътрешно-създадени следва да се признаят като активи отделно от репутацията.
* Разграничимите придобити активи и пасиви, както и условните задължения получени или възникнали по време на бизнес комбинацията трябва да се отчитат по справедлива стойност.
* Стандартът забранява амортизирането на репутацията. Вместо това, ако бъде забелязана промяна в цената по посока на намаление, репутацията трябва да бъде тествана за обезценка.
* В случай, че възникне отрицателна репутация тя трябва да се признае веднага като приход в отчета за всеобхватния доход.

В практиката винаги е стоял въпроса дали сливанията могат да се разглеждат като бизнес комбинации. Този въпрос възниква от факта, че понякога е много трудно при едно сливане на предприятия да се определи придобиващият. Сливанията по своя характер представляват преобразуване между търговски дружества, при което се сформира ново, на база на дотогава съществуващите5. Според МСФО 3 при определянето на придобиващия следва да се вземе под внимание кое от сливащите се предприятия е инициирало комбинацията, а също и какъв е относителния размера на обединяващите се дружества. По въпроса за вливанията при тях винаги може да се посочи кой е придобиващия и това се явява приемащото предприятие. По смисъла на Търговския закон под вливане се разбира когато "цялото имущество на едно или повече търговски дружества преминава към едно съществуващо дружество, което става техен правоприемник"6. Сливанията обикновено са свързани с разпределянето на притежавани дялове, докато придобиванията се отличават с възможността за упражняване на цялостен контрол от страна на придобиващото дружество - предприятието "майка" и придобитото "дъщерно" дружество. Международната практика показва, че различието между сливането и придобиването от гледна точка на упражняване на контрола в предприятието е условно. Според водещи изследователи по международен бизнес, броят на истинските сливания е толкова нисък, че за практически цели съдържанието на категорията "сливания и придобивания" по същество означава придобиване7. Сливанията и вливанията по смисъла на Търговския закон ще представляват бизнес комбинация само при условие, че комбиниращите се предприятия не се намират под общ контрол.

Като основни положителни последици от бизнес комбинациите може да се посочат съкращаването на разходите, навлизането на нови пазари, по-голямата конкурентоспособност, повечето иновации и инвестирането в научно-изследователската дейност, усъвършенстване на продуктовите линии, по-високото качество на произведената продукцията и предлаганите услуги8.

Отрицателни последици от бизнес комбинациите се изразяват в обезличаване идентичността на отделните компании, съкращаването на работните места, засиленото субсидиране на една компания за сметка на друга, монополизиране на съответни отрасъл9.
Възможно е значителна част от бизнес комбинациите да не доведат до първоначално планираните цели и очаквани резултати. Като основни причини за това се посочват слабата интеграция след бизнес комбинацията, слаб основен бизнес на придобиващия, твърде високата или ниска цена на сделката, твърде оптимистични очаквания и неадекватно планиране, надценяване на пазарния потенциал, несходните фирмени култури10.

Основните причини поради които се е наложила появата и в последствие замяната на Международен счетоводен стандарт (МСС) 22 Бизнес комбинации с новия Международен стандарт за финансови отчети (МСФО) 3 Бизнес комбинации са няколко. Според вече заменения стандарт (МСС 22) за отчитането на бизнес комбинациите са били разглеждани като възможни цели два метода:
- метода на обединяване на участия
- метода на придобиване
Международен стандарт (МСС) 22 донякъде е наложил ограничение при използването на метода на обединяване на участия само до бизнес комбинации, категоризирани като обединяване на интереси. Въпреки това обаче, според някои специалисти с разрешаването на двата метода за счетоводно отчитане се влошава сравнимостта на финансовите отчети. Според други пък това да съществува повече от един метод за отчитане създава предпоставки за структурирането на тези сделки по начин, по който да се постигне очакваният счетоводен ефект. Не трябва да се забравя обаче, че двата метода водят до съвсем различни резултати. Отчитането на бизнес комбинациите се е различавало и по отношение на счетоводното отчитане на репутацията, нематериалните активи придобити в бизнес комбинация, третирането на превишаването на дела на придобиващия в справедливата стойност, получените нетни активи над цената на придобиване на бизнес комбинацията и признаването на пасивите за прекратяване или свиване на дейността на придобивания.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
МСФО 3 – бизнес комбинации 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.