Методология на счетоводството


Категория на документа: Счетоводство


 МЕТОДОЛОГИЯ НА СЧЕТОВОДСТВОТО

1. Характеристика на счетоводната методология.

Счетоводната методология е съвкупност от използваните в счетоводството методи и дава отговор как се осъществява счетоводната отчетност в предприятието. Отделните елементи на метода показват как по какъв начин се постига целта на счетоводството. Методологията на счетоводството е съвкупност от методи (елементи) за непрекъснато по време и място, изчерпателно по обем, последователно и взаимосвързано отразяване и изучаване, количествено и качествено характеризиране на обектите на отчитане, с цел установяване на имущественото състояние и резултатите от дейността на предприятието.

2. Елементи на метода на счетоводството.

Съвременната счетоводна методология се е формирала с развитие на счетоводството, чрез постепенно включване на отделни елементи. Елементите (способите) формиращи методологията на счетоводството са:

1.1. Документиране и инвентаризиране. Чрез тези елементи на метода се обхваща входящата информация в системата на счетоводството - потокът от обективно протичащи стопански операции и процеси.

В процеса на осъществяване на дейността в предприятията протичат много на брой, разнообразни по характер и съдържание стопански операции, извършени на различни места и по различно време. За всяка от тях трябва да се осигури съответна информация. Чрез способа документиране се осигурява точно отразяване на протичащите стопански операции и процеси по време, място, размер, отговорност и тяхното запаметяване за по-дълго време. Чрез него тези операции получават материални израз чрез съставянето на първични счетоводни документи на хартиен или магнитен носител. Документите са писмено доказателство за осъществените операции и процеси. Те осигуряват юридическа, доказателствена сила на получаваната чрез счетоводната отчетност информация и служат за опазване на имуществото на предприятието. Документирането е начало и основа на отчетния процес.

Редица стопански факти, явления и процеси не могат да се обхванат в момента на извършването им и да се документират по стандартния начин или се документират неточно. Те обикновено имат обективен характер, протичат стихийно и не зависят от волята на човека. Например естествени загуби на КМА от влиянието на климатичните условия (изпарения, изветряване, разпиляване, навлажняване), кражби и злоупотреби, технически грешки и др. Тези операции и процеси се обхващат (документират) чрез счетоводния способ инвентаризиране. Инвентаризирането е процес на подготовка, фактическа проверка на количествените и стойностни параметри, съпоставянето им с фактическите данни и установяване на различията. Този способ допълва документирането, за да се осигури непрекъснатост и обективност при отразяване на осъществената дейност.

1.2. Стойностно оценяване и калкулация.

Счетоводният способ оценяване е свързан с прилагането на паричния измерител при отразяване на обектите на счетоводно отчитане (изразяване на отчетните обекти в пари). Чрез него се постига всеобхватност, съпоставимост и съизмеримост на отчетните обекти.

Някои обекти на отчитане имат по сложен състав и тяхното стойностно отразяване е съпроводено с допълнително пресмятане. В тези случаи чрез способа калкулиране се извършва предварително разграничаване, оценяване на отделните съставни части и сумиране за получаване на стойностната оценка на цялото (себестойност, цена на придобиване, продажна цена и др.).

1.3. Счетоводни сметки и двойно записване.

Създадената чрез документирането счетоводна информация има несистематизиран вид. Отделните операции са отразени индивидуално, изолирано една от друга, не се очертават съществуващите връзки и закономерности между засегнатите отчетни обекти( само регистрира времето и мястото на извършване). Чрез счетоводните сметки тази информация се систематизира (групира, сортира и подрежда). Те са начин на пресмятане с цел установяване на състоянието и настъпилите изменения в обектите на отчитане през определен период.

Всяка стопанска операция поражда равностойни, но противоположни по характер изменения в обектите на отчитане. Чрез принципа на двойно записване се извършва групиране и сортиране на настъпилите изменения по засегнатите счетоводни сметки. Двойното записване е непосредствено свързано със системата на счетоводните сметки. Двойното отразяване на стопанските операции по счетоводните сметки осигурява възможност за разкриване на връзките между засегнатите отчетни обекти (участието на активите и пасивите в стопанската дейност) и резултатите от извършените стопански операции тях.

1.4. Балансово обобщаване и сводка на отчетните данни.

В процеса на осъществяване на дейността в предприятията се регистрират предават и преобразуват многобройни и разнообразни данни. От тях не може да се получи непосредствена представа за състоянието на предприятието и конкретния размер на обектите на отчитане. Чрез счетоводния способ сводка тези данни в определен момент се обобщават, свеждат се до ограничен брой показатели. Без сводката е трудно де се организира текущата счетоводна работа и периодичното обобщаване. Практическото използване на сводката винаги е съпроводено с някои от останалите способи.

При двустранното счетоводно отчитане наред със сводката се прилага и способа балансово обобщаване. Чрез него се представя по определен начин към определен момент имущественото и финансово състояние на предприятието. Балансовото обобщаване представлява съпоставяне на стойностните размери на стопанските средства по икономическа същност и функционална роля, със стойността на източниците на стопански средства групирани по произход и целево предназначение. По този начин се получава моментна снимка на имущественото и финансово състояние на предприятието Техническото средство, чрез което практически се реализира способа балансово обобщаване е счетоводния баланс. Той притежава богати информационни възможности и е източник за информационно осигуряване на управлението.

Всички способи се използват едновременно, допълват се взаимно и формират методологията на практическата счетоводна дейност.

??

??

??

??

1

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Методология на счетоводството 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.