Методи и технически способи на финансово-стопанския анализ


Категория на документа: СчетоводствоКr = [ ∑ αi( 1-Pi/Pi')2 ]1/2

11) Графичен метод

Графичният метод се използва за нагледно представяне на развитието на стопанските явления и процеси, протичащи в предприятието. Този метод може да се използва в две основни направления. Първото направление е свързано с графично представяне на параметри на стопанската дейност с оглед на визуалното следене на стопанските процеси.

Второто направление е свързано с графични способи за аналитични разчети. Графичните построения дават възможност да се изчислят и онагледят стойностите на редица функционални параметри на предприятието.

Графичното представяне на параметрите на стопанската дейност се осъществява посредством графични изображения. Според функционалното им предназначение графичните изображения биват:
> Графични изображения за сравняване на величини
> Графични изображения на структурите
> Графични изображения на развитие
> Графични изображения за изразяване на функционалните зависимости
> Мрежови графици

Чрез графичните изображения може да се следи поведението на разходите при различни режими на производство.

Чрез графичния метод може да се определи при кой обем продукция настъпва критичната точка, в която от режим на загуби изделието преминава в режим на печалба.

Графичните методи във финансово-стопанския анализ изискват точно избиране на мащаба на изобразяване на параметрите и голяма прецизност на графичните построения.

Методът на финансово-стопанския анализ представлява система. Елементите на тази система представляват отделните способи.

Университет за национално и световно стопанство

ФАКУЛТЕТ: ФИНАНСОВО - СЧЕТОВОДЕН
СПЕЦИАЛНОСТ : СЧЕТОВОДСТВО

ЗАЩИТА НА УЧЕБНА ПРАКТИКА

Съставил:
Ани Янкова Стоицова, фак.№2714206
поток 43, гр.4145

Приел:
гл. ас. д-р Р. Пожаревска

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Методи и технически способи на финансово-стопанския анализ 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.