Методи и технически способи на финансово-стопанския анализ


Категория на документа: Счетоводство


Влиянието на промените в произведената продукция с 1 лв. МДА:
νВ = (2.0-2.5) * 22000 + 50*(-0.5)/2 = -11012.5
Комплексно влияние на факторите: ±∑ νA,В = -10900 хил. лв.

В теорията съществува дискусия около разпределението на съвместното влияние на факторите А и В. Съвместното влияние на факторите от пример 3 може да се представи като А*В. Твърденията са, че то следва да се разпределя пропорционално на индивидуалните влияния на факторите А и В, или пък да бъде отнесено на две равни части, съответно по линия на А и по линия В. В примера съвместното влияние на факторите е разпределено на две равни части.
8) Индексен метод

Индексният метод е специфичен за статистиката, но намира широко приложение във ФСА. Под индексен метод трябва да се разбира "съвкупността от принципи, правила, схеми и формули за количествено измерване и логическо тълкуване на различията по време, място, между фактическите резултати и нормативи на факторно-резултативни връзки, проявяващи се в динамиката на явленията."

Според характера на функциите, които изпълнява индексният метод, индексите се делят на синтетични и аналитични. Синтетичните индекси служат за анализ на динамиката на явленията е количествен аспект във времето посредством единична числова характеристика. Аналитичните индекси служат за измерване влиянието на явленията фактори върху изменението на дадено явление резултат. Чрез тях се осъществява ФСА, като се разчленява изменението на явлението резултат на отделните негови факторни компоненти. Индексният факторен анализ се осъществява в 2 аспекта:
1. Разлагане на общия индекс на факторни субиндекси, за да се установи какво е влиянието на всеки фактор върху скоростта на изменението на резултативния показател.
2. Разлагане на обшия прираст на резултативния показател на отделни компоненти-факторни прирасти, които са обусловени от изменението на съответните фактори

Характерът на факторния анализ чрез индексни числа и зависимости се определя от формите на връзка между резултативните показатели и факторните показатели. Формите на връзка могат да се сведат до три основни типа:
Първи тип-величината на резултативния показател представлява сума от величините на няколко факторни показателя
Втори тип-величината на резултативния показател е произведение от величините на няколко факторни показателя
Трети тип- величината на резултативния показател е сума от произведенията на величините на няколко факторни показателя.
Пример 4: Известни са следните данни за едно промишлено предприятие:
Година
Производителност на труда-лв.
Среден брой на работниците
Произведена продукция-хил. лв.

x
y
S
2009 г.
2200
300
660
2010 г.
2350
460
1081

Индексната зависимост има следния вид: IS = Ix * IY
Където IS,Ix , IY са съответно индекси на произведената продукция, производителността на труда и средния брой на работниците.
Мултипликативен анализ: Общият индекс на продукцията е IS = S1 / S0 = x1 * y1/ x0 * y0 = 660/1081 = 0.61 или в процент 61%
a) Влияние на производителността на труда:
Ix = x1 / x2 = 2350/2200 = 1.068 или +6.8%
b) Влияние на броя на работниците:
IY = y1/ y0 = 460/300=1.533 или +53.3%

9) Метод на корелационния анализ

Методът на корелационния анализ се използва за измерване на теснотата на връзка между явленията, както и за измерване на влиянието на факторите при недетерминирани факторни зависимости. Корелацията бива три вида-обикновена, частична и множествена, като според характера на връзката може да бъде права, обратна, праволинейна и криволинейна.
10) Метод на разстоянията-многопараметричен метод за кластерен анализ

При този метод изследваните обекти се третират като точки от n-мерното пространство с определени координати. По същество координатите на всяка точка съответстват на значенията на показателите, характеризиращи анализираните обекти. Анализът по методът на разстоянията може да се извърши при условие, че съществува еднопосочност по отношение на динамиката на показателите.

Ако приемем условно дадено изделие, произвеждано от едно предприятие, за точка от n-мерното пространство, то числовите значения на технико-икономическите параметри на това изделие ще представляват координатите на тази точка. Ако приемем изделията на други конкуриращи предприятия за също такива математически точки, можем да пресметнем разстоянието до всяка една от тях по формулата:Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Методи и технически способи на финансово-стопанския анализ 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.