Методи и технически способи на финансово-стопанския анализ


Категория на документа: Счетоводство


Университет за национално и световно стопанство

ФАКУЛТЕТ: ФИНАНСОВО - СЧЕТОВОДЕН
СПЕЦИАЛНОСТ : СЧЕТОВОДСТВО

КУРСОВА РАБОТА
по Финансово-стопански анализ

Тема:

Методи и технически способи на финансово-стопанския анализ

Съставил: Проверил:
Ани Стойкова, доц. М. Тимчев

1. Определение за метод на ФСА
Методът на финансово-стопанския анализ на предприятието представлява система от елементи(способи) за цялостно и взаимосвързано изучаване на стопанските явления и процеси, обуславящите ги фактори в условията на функциониране на стопанското предприятие.

В основата на метода на финансово-стопанския анализ(ФСА) е заложен диалектическия подход към изучаване на причинно-следствените връзки и зависимости между икономическите процеси и явления. В контекста на диалектическия подход характерни за метода на финансово стопанския анализ(ФСА) са методите на индукцията и дедукцията. Посредством индукцията пътят на аналитичното изследване върви от единичните характерни особености на изучавания обект и неговите компоненти към отделните определящи особености и параметри на съответните компоненти на обекта.

2. Методът на индукцията

Голямо значение за ФСА има методът на индукцията. Голямото приложение на индуктивния метод се определя от факта, че като правило стопанските явления и процеси са функция на едновременното или последователното взаимно свързано действие на няколко предпоставки едновременно. От това логично следва, че доброто познаване на поведението на една или няколко предпоставки създава условия за интуитивно предвиждане на поведението на свързани с тях регулативни променливи. Методът на интуицията има широко приложение при такива съвременни направления на ФСА като диагностичния, ситуационния анализ и т. нар. "SWOT analysis" на предприятията конкуренти.

Методите на индукция, дедукция и стопанската интуиция се използват в комбинация с почти всички методи на ФСА. В теорията на ФСА са известни редица групировки на методите на анализа. Според някои от тях способите на ФСА се подразделят на специфични и методи, взаимствани от други науки. Според други класификации способите на ФСА се делят на традиционни и математически. Занимаването с подобни, не винаги издържани класификации едва ли е от някакво съществено значение за съвременната теория, а още по-малко за практиката на ФСА. Далеч по-важно е да се вникне в съдържанието и възможностите, които предоставят различните аналитични методи(способи). Сред най-често използваните в практиката на съвременния ФСА на предприятието са следните методи на анализ:
1) Метод на сравнението:

Методът на сравнението е основен за ФСА на предприятието. Чрез метода на сравнението е възможно да се оценят измененията в параметрите на стопанската система, да се намери нейното място в пространството и времето, да се очертае тенденцията и перспективата за нейното развитие на фона на динамичното променящата се стопанска конюнктура. В теорията на ФСА се разграничават два основни вида сравнения-едностопански и междустопански.

При едностопанските сравнения се анализират параметрите за едно и също стопанско предприятие. Типичен пример за едностопански сравнения е сравнението на величината на чистата печалба на едно и също предприятие, съгласно отчета за приходите и разходите за различни периоди от време. Характерно за междустопанските сравнения е анализирането на принципно еднородни числови данни, които се отнасят за различни стопански предприятия за определен период от време е типичен пример за междустопански сравнения.

Особено важно за успешното прилагане на метода на сравнението в аналитичната практика е спазването на критерия за съпоставимост на сравняваните данни. Спазването на този основен критерий гарантира степента на обективност на резултатите и изводите от анализа. Съпоставимостта между аналитичните показатели се постига чрез използването на способите на коригирането на показателите, индексите при постоянна база и други методи за обективизация на сравненията.
2) Метод на групировката:

Методът на групировката има голямо приложение в теорията и в практиката на ФСА на предприятието. Чрез този статистически метод информацията за нуждите на анализа се групира по определени признаци и съобразно с определени критерии. Така например, за да се анализира средното равнище на квалификацията на персонала във фирмата, заетите се групират според тяхната категория и степента на квалификацията на персонала. Методът на групировката има широко приложение при анализа на качеството и безефективността на продукцията, при анализа на разходите на предприятието, при анализа на състава и структурата на продукцията и т.н.

Методът на групировката се използва преди всички във фазата на предварителната подготовка на данните за ФСА. От правилната групировка в голяма степен зависи обективността на аналитичните сравнения, както и достоверността на резултатите от прилагането на повечето от методите на ФСА на предприятието.
3) Метод на детайлизацията

Методът на детайлизацията се използва паралелно с метода на дедукцията във ФСА. Той е свързан с дезагрегацията на комплексните показатели и множествените фактори. Чрез метода на детайлизацията се измерва единичното влияние на поведението на отделните компоненти на системата върху поведението на системата като цяло. Методът на детайлизацията се използва и за измерване на влиянието на фактори от втори и трети порядък върху фактори от първи порядък, респективно върху изменението на съответните резултативни показатели. Така например методът на детайлизацията може да се използва за определяне влиянието на измененията на разходите по видове върху общото изменение на всички разходи на предприятието. Чрез метода на детайлизацията в комбинация с метода на дяловото участие например може да се измери влиянието в промените на размера на ДМА и промените в размера на краткотрайните активи върху динамиката на рентабилността на фирмата. Методът на детайлизацията има широко приложение в практиката на ФСА на предприятието.
4) Балансов метод

Балансовият метод се заражда е методологията на счетоводството. Той се използва широко във ФСА на предприятието при изследването на различните балансови зависимости. Така например балансовият метод се използва при анализа на количествени съотношения между стопанските средства и източниците на средства, при решаването на аналитичните задачи от типа "потребности-ресурси", при анализа на платежния баланс, стоковия баланс на предприятието, както и при анализа на балансовата зависимост между индивидуалните влияния на определени фактори и комплексното влияние на всички фактори от даден факторен модел. Особено широко приложение балансовия метод намира при ФСА на баланса на работното време на персонала и баланса на работното време на машините и оборудването в стопанското предприятие.
5) Методът на верижните замествания:

Методът на верижните замествания е основен метод за детерминиран факторен анализ. Чрез него може да бъде измерено индивидуалното вличние на отделни факторни показатели върху изменението на даден резултативен показател. Методът на верижните замествания може да се използва само в случай на наличие на детерминирана функционално-математическа зависимост между факторните и резултативните променливи, които са обект на изследване. Тази зависимост може да бъде изразена математически посредством сбор, произведение или частно. Всяка функционална зависимост от този род намира своя математически израз под формата на съответната факторна верига. Техниката на способа на верижните замествания се свежда до построяване на факторни вериги, съдържащи аналогични числови характеристики, с изключение на числовата характеристика на факторния показател, чието влияние се търси. Всеки две последователни числови вериги (сбор, произведение, частно) се сравняват, като получената разлика по същество представлява числовия израз на влиянието на анализирания факторен показател.
Пример 1: При форма на връзка от типа: P=A*B*C
Известни са следните данни за разходите на едно предприятие: (в хил. лв):
Показатели
2009 г.
2010 г.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Методи и технически способи на финансово-стопанския анализ 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.