Международни счетоводни стандарти 16


Категория на документа: СчетоводствоЮгозападен университет "Неофит Рилски"
Гр.Благоевград

Стопански факултет

Курсова работа

Тема: МСС 16
Имоти, машини и съоръжения

2014г.
Съдържание:

1). Въведение............................................... 3 стр.

2). Приложими аспекти на стандарта................. 4 стр.

3). Придобиване на актив.................................... 4 стр.

4). Организация на отчитането на ДМА............ 6 стр.

5). Амортизация.................................................... 6 стр.

6). Последващи разходи...................................... 7 стр.

7). Примери към МСС 16................................... 8 стр.:

* Пример 1: Дружество "Алфа" ООД.................... 8 стр.

* Пример 2: Дружество "Сакса" АД..................... 10 стр.

* Пример 3: Дружество " Елиза; АД.................... 13 стр.

* Пример 4: Дружество "Топ" АД........................ 14 стр.

2

1). Въведение:

В Международен счетоводен стандарт 16 (МСС 16) - Имоти, машини и съоръжения се разглеждат проблемите по счетоводно третиране на следните дълготрайни материални активи:
> Земи;
> Сгради;
> Машини;
> Съоръжения.

От обхвата на този стандарт са изключени други дълготрайни материални активи, които са обект на третиране от други счетоводни стандарти, като например:
> Имоти, машини и съоръжения, класифицирани за продажба в съответствие с изискванията на МСФО 5 - Нетекущи активи, държани за продажба, и преустановени дейности;
> Биологични активи, свързани със земеделска дейност;
> Права върху минерални находища, проучване и извличане на невъзстановими природни ресурси;
> Инвестиционни имоти.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Международни счетоводни стандарти 16 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.