Международен счетоводен стандарт 27 - МСС 27


Категория на документа: Счетоводство


МСС 27

МСС 27 се използва, когато предприятието трябва да консолидира друго предприятие , как да се отчита промяна в интерес на собствеността , как да се подготвят индивидуални финансови отчети, и свързаните с него документи . Консолидацията се основава на концепцията за "контрол" и промените в притежаваните участия докато контролът се поддържа.Те се отчитат като сделки между собственици като собственици на собствения капитал.

МСС 27 е преиздаден през януари 2008 г. и се прилага за годишни периоди, започващи на или след 1 юли 2009 г. и е заменено от МСС 27 Индивидуални финансови отчети и МСФО 10 Консолидирани финансови отчети , считано от годишните периоди, започващи на или след 1 януари 2013 година.

Цели на МСС27
МСС 27 има двойна цел - установяването на стандарти, които се прилагат:
1. В подготовката и представянето на консолидирани финансови отчети за групи от предприятия под контрола на компания-майка;
2. При отчитане на инвестиции в дъщерни предприятия, съвместно контролирани предприятия и асоциирани предприятия, когато предприятието избере или се изисква по силата на местни нормативни разпоредби да представи индивидуален (неконсолидирани) финансови отчети.

Идентификация на дъщерни дружества

Контрол е налице, когато предприятието майка придобива повече от половината от правата на глас в предприятието. Дори, когато присъстват повече от половината от правата на глас не се придобива, контрол може да се доказва с мощност: [МСС 27.13]в продължение на повече от половината от правата на глас по силата на споразумение с други инвеститори, илида се управлява финансовата и оперативната политика на предприятието по силата на устав или споразумение; илида назначава или освобождава мнозинството от членовете на съвета на директорите; илида подава мнозинството от гласовете по време на среща на борда на директорите.

МСФО-12 осигурява и други показатели за контрол (въз основа на рискове и ползи) за предприятия със специално предназначение (ПСП). ПСП, следва да бъдат консолидирани, когато веществото на връзката показва, че ПСП се управлява от отчетната единица. Това може да възникне, дори когато дейността на ПСП се определя предварително или където мнозинството от гласуването или на собствения капитал не се държи от отчитащото се предприятие. [МСФО-12]

Консолидационни процедури

Вътрешно-груповите салда, сделки , приходи и разходи следва да бъдат изцяло елиминирани.Вътрешно-груповите загуби могат да показват , че загуба от обезценка на съответния актив следва да се признае.[ МСС 27.24-25 ]

Финансовите отчети на компанията-майка и нейните дъщерни предприятия , използвани при изготвянето на консолидираните финансови отчети следва да бъдат изготвени към същата отчетна дата , освен ако това е практически неизпълнимо . [МСС 27.26 ] Ако не е практически невъзможно, дъщерното предприятие да изготви финансовите си отчети към същата дата като майка , трябва да се направят промени които да имат впредвид ефектите от съществени сделки или събития, възникващи между датите на дъщерното предприятие и на компанията-майка финансови отчети . И в никакъв случай не може разликата да е повече от три месеца. [МСС 27.27 ]

Консолидираните финансови отчети трябва да прилагат единна счетоводна политика спрямо сходни сделки и други събития при сходни обстоятелства. [МСС 27.28 ]

Малцинствените участия следва да се представят в консолидирания баланс в рамките на собствения капитал , но отделно от собствения капитал на предприятието майка на акционерите. Малцинствените участия в печалбата или загубата на групата също следва да се оповестяват отделно . [МСС 27.33 ]

Когато загуби , приложими към малцинство надвишават дела на малцинственото участие в собствения капитал на съответната дъщерна фирма , излишъкът , и всякакви други загуби, дължащи се на малцинство , са за сметка на групата, освен когато малцинственото участие има обвързващо задължение да , и е в състояние да , покрие загубите . Когато излишните загуби са взети от групата , ако въпросното дъщерно предприятие впоследствие отчете печалба , тази печалба се дължи на групата , докато дела на малцинственото участие в загубите, покрити от групата, е била възстановена . [ МСС 27.35 ]

Основни определения [МСС 27]
1. Консолидираните финансови отчети: финансовите отчети на група, представен като такъв на едно стопанско предприятие.
2. Дъщерно предприятие: предприятие, включително неюридическо лице, като например сдружие, което се контролира от друго предприятие (наричано компания-майка).
3. Родител: предприятие, което има едно или повече дъщерни предприятия.
4. Контрол: властта да се управлява финансовата и оперативната политика на едно предприятие така, че да се извличат изгоди от дейността му.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Международен счетоводен стандарт 27 - МСС 27 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.