Международен счетоводен стандарт 23


Категория на документа: Счетоводство


МСС 23 Разходи по заеми

В МСС23 се разглеждат въпроси, свързани със счетоводното отчитане на разходите по заеми1, които могат пряко да се отнесат към придобиването, строителството или прозиводството на един отговарящ на условията актив2. Тези разходи се капитилазират като част от стойността на този актив, а другите разходи по заеми се признават като текущи в печалбата или загубата за периода. В състава на капитализираните разходи се включват: а) разходи по заеми, ползвани специално за финансирането на отговарящия на условията актив (параграф 12) - сумата на капитализираните разходи е равна на фактическите разходи по заеми минус доходите от временното инвестиране на заетите средства, преди използването им за отговарящия на условията актив; б) разходи по заеми, ползвани за общи цели на предприятието, в т.ч. и за финансиране на отговарящия на условията актив (параграф 14) - капитализираната сума се определя чрез процент на капитализация3, който се прилага за всички разходи, свързани с отговарящия на условията актив. Процеса на капитализация на разходите (начало на капитализацията) започва при едновременното спазване на три условия (параграф 17): а) започват да се извършват разходите за актива; б) извършват се разходите по заемите; в) в ход са дейностите, необходими за подготовка на актива за предвижданото му използване или продажба. Капитализацията се прекратява, когато по същество са приключили всички дейности за подготовката на актива за предвижданото му използване или продажба (параграф 22). При строителството на актива на части, процеса на капитализция се прекратява, когато всички дейности за съответната част фактически са приключили, независимо от това че строителството на останалите части може да продължава (параграф 24). Общата сума на капитализираните разходи не трябва да превишава сумата на разходите по заеми, извършени през периода. Капитализацията на разходите временно може да бъде преустановена през удължените периоди, когато е прекъснато активното подобрение (с излкючение на случаите, когато се извършва значителна техническа или административна работа, или навременно забавяне по технологични причини) (параграф 20-21).

Като отговарящи на условията активи, в зависимост от обстоятелствата, могат да представляват следните активи: 1) материални запаси; 2) производствени съоражения; 3) съоражения за производство на енергия; 4)нематериални активи; 5) инвестиционни имоти4. Финансовите активи и материални запаси, които се изработват или произвеждат по друг начин в кратки срокове, не представляват отговарящи на условията активи (параграф 7). При превишение на балансовата стойност на отговарящия на услвията актив над възстановимата или нетна реализируема стойност, следва балансовата стойност да се отпише изцяло или частично в съответствие с изискванията на стандартите т.е. извършва се обезценка. Тази обезценка се извършва по реда на МСС 36 "Обезценка на активи"(параграф 16).

Във връзка с приложението на този стандарт, предприятието трябва да отрази в оповестяванията към ГФО, сумата на разходите по заеми, която е капитализирана през периода, както и процента на капитализация, който е ползван за определяне размера на разходите по заемите, които са допустими за капитализиране.

По общо разбиране, под "Разходи по заеми" се разбира разходите за лихви. Съгласно МСС 23, обаче, така разгледаните "Разходи по заеми", не са просто разходи за лихви по кратксрочни (овърдрафт; задължения по полица) или дългосрочни заеми (ипотеки). Към тези разходи по заеми се включват и:

* Амортизации на дисконти или премии във връзка със заеми;

* Амортизации на допълнителни разходи, извършени във връзка с уреждането на заеми;

* Курсови разлики, произтичащи от валутни заеми, в степента, в която се разглеждат като корекция на разходите за лихви;

Както повечето МСС/МСФО, така и МСС 23, претърпяват различни ревизии, които са следствие от динамиката и непрекъснато променящите се условия на икономиката. Тази динамика води не само до промени в посечените стандарти, но и до поява на нови такива.

По отношение ревизиите, касаещи МСС 23, може да се обобщи следното:

* Изменения на МСС 23, които влизат в сила от 01.01.2009г. - през март 2007г. Бордът за МСС публикува изменения в МСС 23. Тези промени премахват опцията, която налага да се признават разходите по заеми като разход. Съгласно ревизирания стандарт, в размера, в който разходите по заеми са свързани с придобиването, строителството или производството на един отговорящ на условията актив, трябва да се капитализират като част от стойността на актива. Всички други разходи по заеми, трябва да се признаят за разход тогава, когато са направени. Така ревезирания стандарт влиза в сила за приложение, за годишни периоди, започващи на или след 01.01.2009г. Разрешава се и по ранно прилагане. Ако едно предприятие прилага настоящия стандарт считано от дата, предхождаща 01.01.2009г., то следва да оповести този факт.

Тези изменения на МСС 23 са направени като част от усилията на Борда за МСС да сближи тези стандарти с Американските национални счетоводни стандарти (USGAAP). Чрез тази промяна в МСС 23 и премахването на възможността да се отчитат като разход, разходите по заеми, свързани с отговарящи на условията активи, основната разлика между МСС 23 и Американския национален счетоводен стандарт 34 (SFAS) е премахната.

1

 Разходи по заеми - разходи за лихви, изчислени по метода на ефективната лихва в съответствие с МСС 39/МСФО9 Финансови инструменти; финансови разходи по финансов лизинг, признати в съответствие с МСС 17 Лизинг и други разходи, които дадено предприятие извършва във връзка със заемането на средтсва;

2

 Отговарящ на условията актив - актиив, който по необходимост изисква значителен период от време за подготовка за неговата предвиждана употреба или продажба;

3

 Процент на капитализация - среднопретеглен процент на разходите по заеми, непогасени през периода;

4

 Изм. - Регламент (ЕО) 1260/2008 от 10 декември 2008г.

??

??

??

??

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Международен счетоводен стандарт 23 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.