Meждинни и годишни финансови отчети, годишно счетоводно приключване


Категория на документа: Счетоводство


14.Meждинни и годишни финансови отчети , годишно счетоводно приключване.Същност и етапи на годишно счетоводно приключване.Срокове и отговорници при изготвяне на годишен финансов отчет. Качествените характеристики на финансовия отчет. Съдържание на годишния финансов отчет на предприятието:
> Счетоводния баланс - форма и съдържание
> Отчет на приходии разходи - форма и съдържание
> Отчет на паричния поток - методи на съставяне , съдържание
> Отчет за собствения капитал - съдържание, предназначение
Оповестяване на счетоводните политики , като приложение към годишния финансов отчет
Съдържание на доклада за дейността и финансовия преглед на фирмата , като неразделна част на годишен финансов отчет Одит на финансовите отчети на фирмата

Счетоводният информационен процес е постоянен и протича през цялата отчетна година.Краен резултат на този процес е годишният финансов отчет / ГФО /. Чрез него се характеризира финансовото състояние на предприятието към определен момент - в края на годината. Съгласно Закона за счетоводството годишните финансови отчети се съставят към 31 декември и обхващат периода от началото на изтеклата отчетна година до нейния край.За страната отчетната година съвпада с календарната.
Годишният финансов отчет е продължение и естествен завършек на периодичните счетоводни отчети.
Във финансовите отчети счетоводната информация е систематизирана по определен ред. Тя се обобщава в система от показатели, които ще се използват както от предприятието , така и от външни потребители.
Финансовият отчет може да се разглежда като строго изградена система от взаимосвързани отчетни показатели, които характеризират имущественото и финансово състояние на предприятията за определен отчетен период.

Ръководството на предприятието и всички , които са свързани с него и се интересуват от неговата дейност / съдружници, акционери, данъчни органи, органи на социалното осигуряване, кредитори и други / чрез ГФО могат да получат необходимата информация за използването на активите и пасивите и за финансовия резултат през отчетната година.

ГФО обхващат:Баланса.
- Отчета за приходите и разходите / отчет за доходите /.
- Отчета за собствения капитал.
- Отчета за паричните потоци.
- Пояснение към финансовите отчети.
Съдържащата се отчетна информация във всеки ГФО има относително самостоятелно значение. В счетоводния баланс се съдържа информация за финансовото състояние , а в отчета за приходите и разходите - информация за ефективността. В отчета за паричните потоци се съдържа информация за хода на паричните потоци по видове дейности / основна , инвестиционна и финансова /.Състоянието и промените в капитала може да се проследи от отчета за собствения капитал.
Основно изисквание към съдържанието на ГФО е вярно и честно да представи информацията за имущественото и финансово състояние на предприятието.
ГФО се предназначени главно за външни потребители.
ГФО трябва да отговарят на редица качествени характеристики като:
- Яснота.
- Уместност.
- Точност.
- Сравнимост.
Елементите за представяне на финансовото състояние се съдържат в счетоводния баланс под формата на активи, пасиви и собствен капитал. Елементите , чрез които се прави оценка на дейността на предприятието , се съдържат в отчета за приходите и разходите - това са приходите и разходите.
Съставянето на ГФО е възможно след като са съставени всички счетоводни статии за извършени стопански операции през годината.
Съгласно счетоводната нормативна уредба годишното счетоводно приключване , като отчетен процес , започва след 1 януари на следващата година и завършва със съставянето и подписването на елементите на ГФО от ръководителя и главния счетоводител. В ЗС е регламентиран срок за изготвяне на годишните отчети - 01 март на следващата година , а за предприятията , които съставят консолидиран финансов отчет - 30 юни на следващата година.

Етапи на периодичното счетоводно приключване

Подготовката за годишното счетоводно приключване обхваща преглед на цялото текущо отчитане с оглед на осигуряване на законосъобразност, за да се получи необходимото качество- на информацията, служеща за база при съставянето на годишния финансов отчет.

Още при формирането на счетоводната политика следва да се създадат условия за последователно и точно прилагане на счетоводната нормативна уредба, както и да се определят периодите на междинното периодично приключване и извежданата информация, за нуждите на управлението.

Етапите на междинното периодично приключване

Най-общо са свързани с обобщаване на извършените разходи и
калкулиране на себестойността на продукцията и услугите, приключване на сметките за приходи и установяване на резултата за дейността. Те могат да са различни, в зависимост от особеностите и характера на обичайната дейност на отчетната единица, но най-общо протичат в следната последователност:

- разпределяне и отнасяне по предназначение на разходите от сметки от група 60 Разходи по икономеческите елементи;

- разпределяне и отнасяне по предназначение на разходите от сметки от група 65 Разходи за бъдещи периоди, сметка 612 Разходи за спомагателна дейност, сметка 614 Административни разходи и сметка 615 Разходи за продажби;

- групиране и обобщаване на разходите за дейността и калкулиране на фактическата себестойност на продукцията, работите и услугите и отнасянето им по сметки от група 70 Приходи от продажби;
- приключване на сметките от групи 62 Финансови разходи, 69 Извънъредни разходи, 72 Финансови приходи и 79 Извънъредни приходи със сметса 123 Печалби и загуби от текущата година;

- приключване на регистрите - съпоставяне и постигане на равенството между оборотите, сборовете и салдата в спомагателните книги и главната книга;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Meждинни и годишни финансови отчети, годишно счетоводно приключване 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.