Магистърски спец семинар по счетоводство и анализ - задачи


Категория на документа: Счетоводство


Пловдивски Университет "Паисий Хилендарски"
Факултет по икономически и социални науки

Курсова задача
по
Магистърски спец семинар

Студент Преподавател
Кериман С. Хаджиали Доц. Д-р Фесчиян
Спец. "Счетоводство и анализ"
Фак: № 1208657021

Задача
1) Към определена дата на отчетния период през календарната 2011г. Салдата по счетоводни сметки на Предприятие "Х" ООД регистрирано по закона на ДДС са следните:

-Сметка 302 Материали-38 000 лв в това число 302 1 Основни материали -1750 кг по 16лв.=28 000 лв, Сметка 302 2 Спомагателни материали 1250 кг по 8 лв=10 000 лв

-Сметка 303 Продукция 124 800 лв

-ан.сметка 303 1 Продукт 1 4000 бр по 31,20 лв=124 800 лв

-Сметка 401 Доставчици е 12 600 лв

-ан. сметка задължения в Американски долари към ВОХ ЕЛТД 9000 $ по 1.40 лв=12 600 лв

-Сметка 442 вземания по липси и начети 900 лв

-ан.сметка Г.Господинов вкл.- 100 лв ценова разлика

-Сметка 443 ценови разлики по липси и начети- 100 лв

-Сметка 504 Разплащателна сметка във валута-17 689 лв

-ан.сметка 504 1 в Американски долари 13 300 по 1.33 лв=17 689 лв

-Сметка 611 Разходи за Основна дейност- 36 000 лв

6011 преки разходи за преработка на Продукт 1-20 000 лв

6011 2 Продукт 2-16 000 лв
През отчетния период някои от извършените операции на Предприятие "Х" са следните:
1.1 За нуждите на Основна дейност са доставени Основни материали 250 кг по 20 лв без ДДС.Съгласно фактурата върху общата стойност 5000 лв е начислен 20 % ДДС.Начислен е задължението към доставчика в размер на общата стойност на фактурата като предприятито използва сметка 301 Доставки.
1.2 Начисленото задължение към доставчика е изплатено по банков път от Разплащателната сметка на предприятие.
1.3 Превозването на Материалите е извършено от външна фирма регистрирано по ДДС, за което са отразени като задължение 120 лв Транспортни разходи, са вкл. 20% ДДС. Задължението не е погасено (оставя се на сметка Доставчици).
1.4 Материалите са заприходени по цена на придобиване като е приключена сметка Доставки.

2) Погасено е задължението към Доставчика ВОХ ЕЛТД в размер на 9000 $, чиято левова равностойност към деня на възникване на задължението 1.40 за долар.В деня на плащането на валутна разплащателна сметка на БНБ за 1 $ е 1.29 лв зя долар(трябва да признаем финансовия приход или разход, в който ако желаем можем веднага да отнесем към финансов резултат).

3) Съгласно договор за финансов лизинг с ЕМОД , което не е регистрирано по ЗДДС е закупен лек автомобил шкода, който ще се използва от Административно управленски персонал. Въз основа на договора автомобилът е заприходен в състава на ДМА, справедливата му стойност към началото на лизинговия договор е 38 100 лв, а сегашната му стойност на мин. Лизингов договор е 38 100 лв. Разработването на амортизационен план по линеен метод, амортизационен срок е 5г.

4) Вложени са в Основна дейност материали -Основни и Спомагателни материалиСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Магистърски спец семинар по счетоводство и анализ - задачи 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.