Лизингови сделки


Категория на документа: Счетоводство
ДОКЛАД
на тема:
Лизингови сделки

Изготвил: Галя Божидарова

Георгиева
XIа клас

Съдържание:
1. Историческо развитие на лизинга
2. Същност на лизинга
3. Видове лизинг
4. Предимства и недостатъци на лизинга
5. Счетоводно отчитане на лизинга
6. Заключение

1. Историческо развитие на лизинга

Лизингът (от английски lease, leasing) се появява за първи път в американската практика още в края на 19-ти век. През 60-те години лизингър навлиза в Европа, като първото европейско лизингово законодателство е френското (от 1966г.)

За първи път в България договорът за лизинг се уреди нормативно през 1966г. в ТЗ. Тази нормативна уредба е кратка и се състои предимно от общо формулирани правила.
2. Същност на лизинга

Лизингът е съвременна форма на кредитиране. Тя е най-прекия път да се придобие необходимата стока или оборудване, без да се влагат наведнъж крупни парични средства.

Лизингът е договорно споразумение, при което едната страна, наричана лизингодател, собственик на даден актив, предоставя правото за ползването на този актив на втора страна, наричана лизингополучател, при определен срок и при конкретна схема за разплащане.

След изтичане на срока по договора лизингополучателят може да стане собственик на лизингования актив, ако това е определено в договора.
3. Видове лизинг
Основните видове лизинг са два - финансов и оперативен:

> Чрез финансовия се набавят средствата за покупка на вещта. Условията по договора за финансов лизинг не се влияят от това как се експлоатира ползваното имущество. Финансовият лизинг допълнително се дели на такъв с отворен и със затворен край. При този с отворен край ДДС се разпределя по отделните вноски, в повечето случаи без да се олихвява. При него клиентът има изключителното право да придобие актива в края на срока на лизинга. Това става чрез заплащане на предварително заложена в договора остатъчна стойност (около 5-10%). При сключване на договора се заплаща и авансова вноска, която представлява процент от покупната стойност с ДДС (около 5-15%). При финансовия лизинг със затворен край няма остатъчна стойност. При него клиентът предварително е заявил желанието си да стане собственик на колата. Цялото ДДС се заплаща още при подписване на договора за лизинг заедно с авансовата вноска, която в този случай се определя като процент от покупната цена без ДДС.

> Оперативният (експлоатационният) лизинг по-скоро се доближава до наем. Например при оперативен лизинг на автомобил допустимият километраж е стандартно 20 - 40 хил. километра годишно. За разлика обаче от rent-a-car бизнеса, където се наема предимно за ден, седмица или месец, при оперативния лизинг наемният срок достига до около 5 години. При оперативния лизинг има остатъчна стойност, която е по-висока и често се движи около 10-45% от цената на имуществото. Тя зависи от срока на договора, състоянието на вещта и нейното предназначение, както и от гаранционните условия на доставчика. Големият размер на остатъчната стойност води до по-малка сума на отпуснатия кредит и съответно до по-ниски месечни вноски.

експортен лизинг
тристранна сделка, при която лизингодателят закупува имуществото от производител в своята страна и го отдава на лизингополучател от друга страна
ливъридж лизинг
лизинг, при който лизингодателят отдава актива на лизингополучателя, но при закупуването му от производителя той използва кредит от трета страна
лизинг на доставчика
лизинг, при който фирмата-производител продава на лизингова компания имуществото и получава веднага стойността му. Едновременно с това производителят наема същия актив и го отдава в сублизинг на краен лизингополучател. Основната цел на този вид лизингова операция е реализацията на оборудване на пазари с ниска платежоспособност
мокър лизинг
лизингова сделка, при която лизингодателят поема допълнителните разходи по поддръжката, ремонта, застраховката, обучението на персонала
нето лизинг
лизингова сделка, при която лизингополучателят поема всички рискове и задължения, свързани със собствеността и експлоатацията на имуществото - поддръжка, ремонт, застраховка, обучение на персонала, снабдяване със суровини, управление на производствения процес
обратен лизинг
Същността на лизинговата операция се състои в продажбата на актива (най-често употребявано оборудване) от неговия собственик на лизингодателя, който от своя страна му го отдава под лизинг.
остатъчна (ликвидационна) стойностСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Лизингови сделки 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.