Летен стаж - особености на данъчното облагане и счетоводството в селскостопанските предприятия по примера на земеделски производител


Категория на документа: СчетоводствоИкономически университет - Варна
Финансово-счетоводен факултет

Особености на данъчното облагане и счетоводството
в селскостопанските предприятия по примера на земеделски производител Стойчо Кишишев

Изготвил: Проверил:

Фак.№........, СК, 3 група

Несебър
2014 г.

У в о д
Тази работа е анализ на проведеня летен стаж и запознаването с някой особености , специфики и изводи свързани с работата на земеделския производител.

1. Характеристика и особености на селскостопанската дейност на ЗП Стойчо Кишишев

В научната литература се срещат различни определения за селскостопанското предприятие. Ние ще определим селскостопанското предприятие по следния начин: Селскостопанското предприятие е система ориентирана към получаване на доход и печалба от производство и реализация на растителна и животинска продукция. Това определение е избрано да бъде работно, защото разглежданото селскостопанско предприятие е с основна дейност производство на земеделска продукция - плодове и зеленчуци с цел продажба на населението и реализирането на приходи от продажба. За производството на тези продукти се ползват семена, тор, гориво, ползва под аренда земя и има финансирания.

Същият е регистриран, като земеделски производител с регистрационна карта от Областна Дирекция "Земеделие" - гр. Бургас. В началото на всяка календарна година издадените регистрационни карти трябва да бъдат презаверявани от Областна Дирекция " Земеделие и гори ", като за целта регистрирания земеделски производител подава задължително до 28 февруари на съответната година попълнена и заверена анкетна карта с актуална информация за подлежащите на вписване в регистъра данни съгласно чл.11, ал.1 от Наредба №3 от 29.01.1990 г.1

Земеделския производител не е Юридическо лице по търговския закон, а е Физическо лице. Формата е избрана предвид по облекчения данъчен режим и спецификата на дейността.

Като цяло ЗП Стойчо Кишишев е част от по голяма група от фирми чийто дейност е насочена в областа на туризма и услугите. Цялата група от фирми включително и ЗП осъществяват дейността си на територията на Община Несебър / Слънчев бряг, Несебър, Свети Влас и т.н./. Групата от фирми покрива голям аспект от дейности и услуги, което и осигурява възможността да предложи на своите клиенти по комплексно обслужване и я прави по конкурентноспособна.

С цел овладяване на пазарната ниша снабдяване с пресни зеленчуци на aнклава около Слънчев бряг бе създадена зеленчукова градина на площ от 200 декара. След едногодишно маркетингово проучване върху консумацията на зеленчук в района се стигна до преценка на видовете които ще се отглеждат и пропорционалното им производство. Целта е да се снабдяват директно крайни консуматори - заведения за обществено хранене, магазини и клиенти на дребно.

Градината е разположена стратегически на 2 км. от Слънчев бряг на първостепенен път с цел ефтин транспорт за доставка и естествена реклама идващта от лоцирането. Избягването на зеленчукови борси и посредници доведе до по високи крайни продажни цени. Сегментирането на 3 типа клиенти доведе до правилна и пълна продажба на всички качества зеленчуци. По този начин загубата и брака се сведе до 1,5 процента. С цел максимално уползотворяване на производството и бракуваната продукция успоредно се отглеждат и пилета и телета за месо.

Анклава около Слънчев бряг през летния сезон е населен приблизително с около 350-400 хиляди туристи дневно. Приблизително около 70 процента от тях се изхранват в заведения за обществено хранене и такива към хотелските комплекси. Останалите 30 процента са местни и такива обитаващи собствени жилища и пазаруващи в магазинната мрежа. Принадлежността на ЗП към по голяма група от фирми даде преимущество на пазара предвид добрия търговски имидж. Самия пазар в Слънчев бряг се отличава с изключително сериозна конкуренция. През летния сезон се концентрира предлагане на всякакви продукти от производители и доставчици от цялата страна. Това предпоставя ниски цени и постоянна борба за клиенти.

В голямата си част изхранването на туристите минава през хотелите предлагащи пакети с изхранване. По - голямата част от продажбите вървят в този сегмент. Подаржаме голям брой клиенти и в магазинната мрежа. През сезона продаваме около 500000 кг зеленчук. Основните конкуренти не са други производители, тъй като в района такива липсват. Конкуренцията се явява малки местни зеленчукови борси който по принцип държат сравнително жисоки цени.
Управленска и функционална структура на фирмата.

Във фирмата работят 5 целогодишно наети и 38 сезонно наети човека. Ръководството на фирмата се състои от 3 човека, един експерт - счетоводител на абонаментен договор и един студент - стажант. Собственика изпълнява и длъжността тракторист. Втория ръководител има функцията на организатор на на производството и координатор на продажбите. Третия ръководител студент - стажант ръководи работниците, създава и контролира работните графици, планира доставките, води първичното счетоводство.

2. Регистрация и дерегистрация по ЗДДС на земеделският производител

2.1. Регистрация на земеделския производител по ЗДДС

Закона дава конкретен отговор за упражняване на правата и задълженията свързани с начисляване и внасяне на данъка и правната възможност за приспадане на данъчен кредит от получените облагаеми доставки на стоки и услуги, които са извършени от регистрираните лица.

Данъчно задължените лица играят роля на "събирачи" на данъка, от името на държавата, конкретната тежест от събирането, на който се поема по дефиниция от страна на крайните потребители.

Регистрацията по ЗДДС представлява правно уредена със закон процедура, съдържаща реда и условията за регистриране за целите на данъка върху добавена стойност, както и произтичащите във връзка с това последици за тях и държавния фиск.

Възможни са два начина за регистрация по ЗДДС:

- Задължителна регистрация;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Летен стаж - особености на данъчното облагане и счетоводството в селскостопанските предприятия по примера на земеделски производител 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.