Лекция по банково счетоводство


Категория на документа: Счетоводство


Елементите се проявяват в съдържанието на фин.отчети - счетоводен баланс (отчет за финансовото състояние по МСФО); отчет за всеобхватния доход; отчет за паричните потоци; отчет за СК; приложения(минимум 22, 23 броя).

Приложенията започват с базата за изготвяне, основните елементи, методи за амортизации, причини. Съдържат информация за адм.управление, за загубите от обезценка, за отсрочени данъци, доводи на акциите, какви парични еквиваленти, нейни вземания, задължения, справка за ДМА. Включва доклад за дейността на банката - дейността и бъдещото развитие на банката, за разпределението на печалбата и за събитията, настъпили след годишното счетоводно приключване.

Финансовите отчети се заверяват от специализирано одиторско предприятия със седалище в страната по списък, одобрен от БНБ. Те подлежат на задължително публикуване в Търговския регистър при Агенцията по вписванията. Освен финансовите отчети по МСФО, банките създават т.нар надзорни отчети по указания на Банков надзор при БНБ - те са с регулаторни цели, не са ориентирани към крайния потребител. Осъществява се от две инспекции.

??

??

??

??

Лекция N10 03.12.2013

1

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Лекция по банково счетоводство 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.