Лекция по банково счетоводство


Категория на документа: Счетоводство


Банково счетоводство
Счетоводно отчитане на разходите и приходите. Годишни финансови отчети
1. Счетоводно отчитане на разходите

Разходите в банките са намаляванията на икономическата изгода по време на отчетния период под формата на изтичане или намаляване на активи или натрупване на пасиви, което води до намаляване на СК, отделно от това, което се дължи за разпределение между собствениците на този каптал. Разходите могат да се класифицрат в 3 основни групи:
- Финансови разходи
- Разходи по икономически елементи
- Разходи за бъдещи периоди

Принципът на текущо начисляване и принципът на съпоставимост на приходите и разходите се спазват.

Съгласно принципът на текущото начисляване ефектите от сделки и други събития се признават в момента на тяхното възникване, независимо дали са платени паричните средства или техните еквиваленти. Тези ефекти се отразяват в счетоводните записи и във връзка с финансовите отчети за периода, за който се отнасят. По този начин финансовите отчети съдържат информация не само за минали сделки, но и за задълженията да се изплащат парични средства вбъдеще.

Принципът на съпоставимост на приходите и разходите - съпоставимост между приходите и разходите, формирани по едни и същи банкови операции и сделки. Като целта е установяване на коректен финансов резултат. При отчитането на разходите в банките се спазват следните правила:
- Разходите се отчитат в левове; при извършването на разход във валута той се отчита в левове по централния курс на БНБ за деня, като заедно с това се отчита и евентуалната курсова разлика.
- Разходите се признават в отчета за доходите, когато породеното от тях намаление , когато породеното от тях бъещо намаление може да бъде надеждно оценено
- Когато икономическите изгоди от извършени разходи се очаква да възникнат през няколко отчетни периода, разходите се признават в съответния отчетен период, в който се потребяват или изтичат икономическите изгоди от тях.
- Сметките за разходите се водят с чисти обороти, т.е текущо само се дебитират, а се кредитират едокранто при тяхното приключване, срещу дебитиране на сметка 123.

С най-висок относителен дял в банките са финансовите разходи, които се отчитат по сметките от група 62, която включва следните подгрупи 621, 622, 623, 624, 627, 628, 629. Към сметките задължително се организира аналитично отчитане, даващо информация за - вида на привлечените средства, по които е начислена лихвата; вида на валутата. Организацията на аналитичното отчитане трябва да бъде съобразена с тази към сметките към привлечените средства.

Разходите по икономически елемент са с по-нисък относителен дял, отчитат се по сметките от група 60, свързани са с материални и нематериални разходи, пример за издръжка на финансовата институция, като тези разходи обикновено са относително постоянен характер. Тези разходи би трябвало да се пренесат в себестойността на създаваните от банката продукти или извършените услуги. Ако това не е осъществено по обшия модел те се пренасят по сметки 1230 Печалби и загуби от текущата година - в края на отчетния период.

Разходите за бъдещи периоди включват 2 подгрупи - 651, 652. Като разходи за бъдещи периоди се отчитат и разходите за учредяване и разширяване на банката, тъй като те възникват преди фактическото учредяване или разширяване на дейността й. Такива са разходите за съобщения, реклами, хонорари и емисии, свъраи с разширяването на банката, платени държавни таски за регистрации и пререгистрации. Отчитат се по сметките на подгрупа 653. Сметките на разходите за бъдеи периоди не с еприключват. Те не намират отражение във финансовия резултат за текущата година => няма ги в отчета за приходите и разходте, те се проявавят в счетоводния баланс на банката.
2. Приходи.

В рамката на МСФО са дефинирани като увеличение на икономическата изгода за периода, което се проявява чрез увеличение на активи или намаляване на пасиви, което води до нарастване на чистата стойност на капитала, независимо от разпределенията между собствениците на този капитал.
1) Приходи от дейността
2) Финансови
3) Приходи за бъдещи периоди

Тук важат същите принципи, както при разходите. Базира се на принципа на текщото начисляване на вземания и задължения - умението за проспективен анализ. Има съпоставимост по банкови продукти.
Приходите се отчитат по сметките от:
Група 72- тя се отнася за финансовите приходи, които с с най-висок относителен дял. Тук се включват следните подгрупи - 721, 722, 723, 724, 726, 727, 728, 729.
Имаме аналитично отчитане към посочените сметки. Аналитичнта структура дава информация за:
- Вид на доходоносните активи, които са източник на лихвения доход
- Да бъде напълно съобразена с аналитичната структура, открита към самите доходоносни активи
- Да дава информация за вида на валутата, в която се реализира приходът.

Приходите се начисляват по кредита на група 72 срещу дебитиране на сметки за разчети, парични средства, привлечен капитал, активи и др.
В края на отчетния период тези сметки се приключват като се дебитират група 72 срещу кредитиране на сметка 1230 "Печалби и загуби от текущата година".

Приходите от продажби се отчитат по сметките от група 70. При начисляването се дебитират сметки за разчети, пари, привлечен капитал, активи и се кредитират сметките от група 70. Приключват се в края на отчетния период като се дебитират срещу кредитиране на сметка 1230.
Като приходи от продажби са получени такси от банков трезор, инкасов транспорт, излишъци и други небанкови дейности - реклами, публикации на сайта на банката и др.

Приходите за бъдещи периоди се проявяват като задължения в пасива на баланса - получени от вас авансови суми.
Отчитат с епо сметките от група 75 и не се приключват, а се проявяват в баланса. Тя е с кредитно салдо.
3. Финансови отчети на банките.

Система от взаимосвързани показатели, които отразяват имущественото и финансовото състояние на банката и дават представа за дейността й през отчетния период. Имущестеното състояние - активи, капитали и пасиви. Финансовото състояние - разлика между приходи и разходи.
Елементите на финансовите отчети са активи, пасиви, капитал, приходи и разходи.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Лекция по банково счетоводство 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.