Лекции по управленско счетоводство 2014


Категория на документа: Счетоводство


Тема 1
Въведение в управленското счетоводство.

УС съчетава счетоводството финансите и управлението като дейности с въздействието на парични техники, необходи ми за умелото ръководство на предприятието. За да постигне своята цел УС трябва да реши следните задачи:
1. Да съветва управлението за финансовите последици от предприети различни стопански начинания. То трябва да предостави необходимата информация за това какви финансови ефекти биха се получили при приемането на едно или друго бизнес начинание.
2. Да обяснява финансовите последици от взети решения.
3. Да формулира стратегията на предприятието. Има специално направление в УС наречено стратегическо УС, именно то подпомага управлението на предприятието за успешно реализиране и стратегически цели чрез създаване на информация, анализ и предотвратяване на резултатите на управлението.
4. Да осъществява вътрешен одит на предприятието. Одитът е важен, за да може предприятието да се управлява ефективно. Контролът се осъществява в своите 3 форми - предварителен, текущ и последващ, като УС осигурява необходимата информация под формата на планови и отчетни данни (фактически), данни които се анализират и при наличието на отклонения се правят съответните управленски въздействия.
5. Да наблюдава извършването на приходи и осигурява цялостен финансов контрол. По принцип управлениет на разходите е една от най-съществените задачи, която седи пред субекта на управление. Това е така защото чрез управлението на разходите може да се повлияе в най-съществена степен върху финансовия резултат на предприятиет.
6. Да обяснява въздействието на конкурентните среди. УС трябва да осигурява различни по характер информация, която да бъде използвана от управлението. За постигане на тази задача се постига информация за конкурентите, за техните възможности, за етапа на икономическия цикъл и т.н.
7. Да осигурява високо ниво на професионализъм и почтенност на осъществяваните дейности;

Най-важното на УС е създаването на управленска счетоводна информация. Тя е с различни качествени характеристики в сравнение с финансовата счетоводна информация. Тези разлики се отнасят до следното:
1. Информацията създадена т финансовото счетовдство е с общо предназначение и се оповестява фициално. За разлика от нея информацията на УС служи само за употреба на външни потребители, за да може предприятието да постигне по-добри резултати. Тази инф. не се оповестява, като понякога тя е конфиденциална;
2. Информацията създадена от ФС е отчетна и се отнася за вече настъпили явления и процеси. За разлика т нея инф. на УС е не само отчетна. Създава се възможност за планиране на бъдещето развитие на предприятието улеснено текущ управление.
3. Като резултат от функционирането на УС се създава годишен финансов отчет. Съдържанието му е регламентирано в определена степен от международните и национални стандарти.
4. Като резултат от УС се получават различни видове дкументи, които са свързани с бъдещето планиране на предприятието като цяло или на отделни негови дейности, като тези документи могат да бъдат във вид на планове и бюджети.
План - означава описание на това какво се предвижда да се осъществи в бъдеще, а бюджетния план дава парично-стойнстен израз на плана.
Бюджети - показва какви разходи се очаква да бъдат направени и какви приходи ще бъдат получени.
Документите, които се създават в Ус не са формативно регламентирани.

5. Нормативната регламентация на ФС ограничава съдържанието на информацията. Тя се създава в рамките на предварително форматирани правила и се отнася за конкретен времеви период.
6. Инфрмацията, която е създадена от ФС винаги трябва да бъде представена в пари. Инф. на УС може да бъде измерена и представена с натурални, трудови и парични измерители.
Отработените човекочасове се получават като се умножи средно списъчния персонал за определената работа по средно обработеното време в часове от 1 работещ.

7. ФС създава информация, която трябва вярно и точно да представи имуществото и финансовото състояние на фирмата. За УС точноста на инф. не е главна цел. По-важно е инф. да се получи навреме, но отклонението не бива да бъде по-голямо от 10 %;
8. Инф. на ФС е разбираема за специалиста, но тя се използва и от неспециалисти и затова трябва да е разбираема за тях.

Тъй като бекта на УС е много разнообразен, то методът койт го изучава е също сложен. Той включва всички елементи на счет. метод - счет. баланс и балансов обобщаване, система на счетоводните сметки и двустранно записване на тях, оценяване и калколиране и обобщаване на данните.
Освен това прилага различни математичеси метди:
Статистически метод:
- метод на средни величини
- Разсейването
- Най-висока и най-ниска точка;
УС развива свой инструментариум в унисон с развитието на управленските теории и практики.
Обект на изследване на УС са:
- разходите
- приходите
- материалните запаси
Тъй като се счита, че тези обекти в най-голяма степен влияят в/у оптимизацията на стопанските резултати, а целите на тяхното изследване е именно постигане на стопански резултати.

ТЕМА 2
Разходите и приходите в УС
РАЗХОДИ:
1. Класификация на разходите според производствения процес.
- Производствени разходи - свързани с производството, като например р-ди за материали, необходими за производството на продукт А, р-ди за труд на работниците е т.н.
- Непроизводствени р-ди - не са свързани с производствения процес. Такива са р-дите по продажби и административните р-ди.
2. Класификация според връзката им с производствения процес.
- Преки разходи - те могат да бъдат веднага причислени към себестойността на продукта
- Непреки (косвени) разходи - р-ди, които не е възможно да се причислят към себестойността на даден продукт.
3. Класификация на разходите спрямо изменение в обема на дейността:Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Лекции по управленско счетоводство 2014 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.