Лекции по счетоводство


Категория на документа: Счетоводство


Тема 1: Счетоводно отчитане на основния капитал.

Основният капитал е стойностен израз на имуществото, с което предприятието започва дейността си. Той е израз на стойността на направените дялови вноски на собствениците. Особеност е, че се посочва в пълния си размер в пасива на баланса, независимо дали е изцяло внесен или не. Към момента минималния размер на капитала на някои видове дружества е нормативно определен. Дяловите вноски могат да бъдат парични и/или апортни. Паричните вноски обикновено се превеждат по банков път по набирателна сметка. Апортните вноски задължително се оценяват от три вещи лица, назначени от съда по регистрация на дружеството. Оценката на непаричната вноска в дружествения договор не може да бъде по-висока от дадената от вещите лица в съда.
При несъгласие на вносителя с оценката на апортната му вноска, той може да участва в търговското дружество с парична вноска или да откаже да участва.

За сч. отчитане на ОК се използва сметка от група 10 - с/ка 101. С/ката е основна пасивна; в случай, че капиталът се формира постепенно във времето към нея е целесъобразно да бъдат заведени следните подс/ки:
с/ка 1011 - ОК, непоискан и невнесен
с/ка 1012 - ОК, поискан и невнесен
с/ка 1013 - ОК, поискан и внесен

Аналитичното отчитане по с/ката се води съобразно потребностите на ръководството на предприятието: кои са собствениците, брой и вид на поетите дялове и други. То се осъществява с цел получаване на сч. информация за :
а) дяловете на собствениците ( съдружниците); за обикновените или акционерните дялове, за дела на държавата и други.
б) размерът на вноските от всяки съдружник - записани, записани и невнесени, записани и внесени.
в) промени в първоначалното формираните дялове по размери и срокове.
г) броя и адресите на съдружниците на дяловете, а при поименни акции - пълните лични данни за всеки акционер.
д) други данни, необходими на предприятието при управлението на капитала.

Стопанските операции, които отразяват изменението на ОК, засягат неговото първоначално внасяне, увеличението и намалението. Формирането на ОК съвпада по време с учредяването на дружеството. Дружествата се образуват по два режима:
I - едновременно
II - постепенно, като се държи сметка за обвързаността на сч.отчитане с логиката на стопанската операция.

Дяловите вноски ( ДВ) се внасят по два начина: без подписка и с подписка.
Внасянето на капитала без подписка отговаря на учредяване на предприятие, при което учредителите записват и внасят целия капитал почти едновременно или с много малък интервал от време между записването и реалното внасяне на капитала.

гр. 20, 21, 27, 30, 31, 50 / 101

При постепенно учредяване на дружеството ( с подписка ) , сч. отчитане се осъществява във времето, като за целта се използва разчетната с/ка 426 ( с/ката е основна, активна). Чрез нея се разграничава момента на записване на капитала от момента на неговото внасяне. Счетоводно се обособяват два етапа:
I етап - формиране на капитала (записване на ДВ)
426 / 1012

II eтап - внасяне на ДВ.
2.1) 20,21,27,30,31,50 / 426
2.2) трансформиране на ОК, от поискан и невнесен в поискан и внесен : 1012/1013

Разходите, които предприятието прави във връзка с учредяване на дружеството, се отразяват по преценка на ръководството като:
1) текущи разходи - 602/401, 4992,50
2) разходи за бъдещи периоди - 651,653 / 401,4992, 50

ОК се увеличава след решение на общото събрание на дружеството ( 2/3 мнозинство).

Случаи на увеличение на ОК.
1) Съдружниците увеличават дялото си участие чрез капитализиране на дивидентите.

122,425 / 101

2) Внасяне на нова допълнителна вноска ( може да бъде само парична).

гр.50 (503) / 101, 426

3) Приемане на нов съдружник.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Лекции по счетоводство 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.