Лекции по счетоводство


Категория на документа: Счетоводство


За отразяване на трансформирането на вземанията по съдебни спорове в присъдени вземания (когато са с наша полза): дебит сметка 445 (присъдени вземания) на кредит сметка 444 (вземания по съдебни спорове).
При получаване на присъдените вземания: дебит сметка 501 или 503 на кредит сметка 445 (присъдени вземания). Ако обаче съдът не присъди в ползва на фирмата се съставя статията дебит сметка 609 (други разходи) на кредит сметка 444.
ОТЧИТАНЕ НА РАЗЧЕТИТЕ С БЮДЖЕТА ОСИГУРИТЕЛНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ФОНДОВЕТЕ.
За изплащане на данък печалба се използва сметка 452 (разчети върху печалбата).
- При начисляване на данък: дебит сметка 123 ( печалби и загуби от текущата година) на дебит сметка 452.
- За превеждане на данъка от паричната сметка на фирмата: дебит сметка 452 на кредит сметка 503.
ДДС се отчита с помощта на сметка 453 разчети Данък добавена стойност: 453.1 (ДДС при покупка) - 453.2 (ДДС при продажба) - 453.8 (данък за възстановяване) - 453.9 (ДДС за внасяне).
ДДС е косвен, многофазен данък, която тежест се поема от крайния потребител.
Сметка 453.1 е активна сметка, тя се дебитира при покупка на активи а се кредитира със сумата на данъчния кредит който подлежи на приспадане от начисления ДДС при продажби.
Сметка 453.2 е активно пасивна сметка с нея се отчитат задълженията на регистрираните лица към бюджета, по повод начисления данък за продажбите. В тези случаи сметката се кредитира. Тя се дебитира при прихващането на данъчния кредит срещу задължението към бюджета за ДДС. Когато данъчния кредит за определен период е по-голям от задълженията към бюджета за ДДС, дебитния оборот по сметка 453.2 ще бъде по-голям от кредитния и сметката се проявява като активна сметка. В повечето случаи обаче сметката се използва, като пасивна защото по-често задълженията към бюджета за ДДС са повече от правото на данъчен кредит.
Сметка 453.8 е активна сметка, тя се дебитира при отчитане на данъчния кредит като вземане от бюджета, а се кредитира при възстановяване на данъка от бюджета или при прихващането срещу други данъци или задължения.
Сметка 453.9 данък за внасяне е пасивна сметка. Тя се кредитира с превишаването на данъка за продажба е по -голям от данъчния кредит, се кредитира при внасяне на данъка в бюджета.
- За начислен данък при покупка на актив: дебит сметка група 20, 21, 30 и дебит сметка 453.1 (начислен данък за покупки) на кредит сметка 401 (доставчици)
- За начислен ДДС при продажби: дебит сметка 411 (клиенти) на кредит сметка група 70 (приходи от продажби) и кредит сметка 453.2 (начислен данък за продажбите).
- За приспадане на начисления данък при покупка от начисления данък при продажби: дебит сметка 453.2 на кредит сметка 453.1.
- За отразяване на превишението на данъчния кредит при покупка над данъка при продажба: дебит сметка 453.8 на кредит сметка 453.2.
- За отразяване на данъка за внасяне, като превишение на начисления данък при продажба над данъка при покупка: дебит сметка 453.2 на кредит сметка 453.9 (данък за внасяне).
- За прихващане на ДДС срещу признати от данъчната администрация вземания на предприятието по различни поводи: дебит сметка 453.9 на кредит сметка напр. 452.
- За възстановяването (получаването) на данъка по паричните сметки на фирмата: дебит сметка 503 на кредит сметка 453.8.
- За внасянето на дължимия данък: дебит сметка 453.9 на кредит сметка 503.

ОТЧИТАНЕ НА РАЗЧЕТИТЕ С ОСИГУРИТЕЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ.
Тогава когато осигурителните вноски са за сметка на фирмата, сумите се начисляват като разход по сметка 605 (разходи за осигуровки): дебит сметка 605 на кредит сметка група 46 (разчети с осигурители).
- За вземанията на работниците и служителите от осигурителните институти по различни регламентирани от закона случай: дебит сметка група 46 (разчети с осигурители) на кредит сметка 421 персонал.
- При изплащане на осигурителните вноски: дебит сметка група 46 на кредит сметка 503.
ОТЧИТАНЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА
Паричните средства са краткотрайни активи в парични наличности или в парични еквиваленти. Паричните наличности са, касовите наличности и банковите депозити в лева и във валута по разплащателни, депозитни и други сметки. Паричните средства в национална или чуждестранна валута, които в края на работния ден се намират в касата на фирмата се наричат касова наличност. Паричните еквиваленти са краткосрочни и бързо ликвидни активи, които се превръщат лесно в парични наличности. Такива са чековете, срочните депозити, полиците и др.
Паричните средства са в лева и валута и служат за касови и безналични разплащания (безкасови). Съществуват следните форми на безкасови плащания: акредитиви, незабавно инкасо, вирментна форма, чекове и др. Най-често използваната форма е незабавното инкасо, прилага се при предварително договаряне на условията между купувача (платеца) и доставчика (получателя). Те се намират в различни населени места, както и обслужващите ги банки. Ако платеца и получателя са от едно населено място и се обслужват от една банка, се прилага вирметната форма на плащане ( директен трансфер). Инициатор на плащането е платецът. Той нарежда на банката да преведе, по сметката на доставчика определена сума.
При акредитивна форма изплащането става от банката на доставчика, по нареждане клиента чиято банка е открила сметка в ползва на доставчика.

Чековете са форма чрез която платеца нарежда на обслужващата банка да предостави на получателя определена сума.
Счетоводните сметки които се използват за отчитане на паричните сметки са сметките от група 50 (парични средства). Сметките са балансови, активни, основни, за отчитане на парични средства. При увеличаване на паричните средства се дебитират а при намаления (изплащане) се кредитират. Крайното салдо по сметката е в дебита и показва сума на наличните средства.
Сметка 501 ( каса в лева )
Сметка 502 ( каса във валута )
Сметка 503 ( РС в лева )
Сметка 504 ( РС валута )
Сметка 505 ( акредитиви в лева )
Сметка 506 ( акредитиви във валута )
Сметка 507 ( предоставени депозити )
Сметка 508 ( раплащателни чекове )
Сметка 509 ( други парични средства )
Най - срещаните счетоводни статии.
- При теглене на пари в брой от разплащателната сметка: дебит сметка 501 на кредит сметка 503
- Внесени в касата пари като дялова вноска от съдружник: дебит сметка 501 на кредит сметка 101 или кредит сметка 426.
- При внасяне на пари в брой в РС: дебит сметка 503 на кредит сметка 501.
- При превеждане на суми от РС по банков път за погасяване на задължение, изплащане на заеми и др.: дебит сметка 401 и дебит сметка група 15(получени заеми) на кредит сметка 503
- При получаване на вземания от клиенти: дебит сметка 503 на кредит сметка 411 клиенти.
-

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Лекции по счетоводство 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.