Лекции по счетоводство


Категория на документа: Счетоводство


- При изплащане на задължения: дебит сметка 401 кредит сметка група 50.
- При замяна на дълг срещу собственост: дебит сметка 401 на кредит сметка 101.
Отчитане на разчетите с клиенти
Използват се сметки от група 41 (клиенти и свързани с тях сметки):
Сметка 411 (клиенти)
412 (клиенти по аванси)
413 (клиенти по търг. кредит)
414 (клиенти по продажби при определени условия)
415 (клиенти по продажби със свързани лица)
419 (други разчети с клиенти)
Всички сметки с изключение на сметка 412 са активни. Те се дебитират при възникване или увеличение на вземанията от клиентите, а се кредитират при инкасирането им или уреждането им по други начини. Салдото по сметките е дебитно и изразява неполучените вземания от клиентите към момента. Сметка 412 (клиенти по аванси) е пасивна и се прилага при отчитане задълженията на фирмата към клиентите във връзка с авансово получени от тях суми за продажби, които предстоят. Аналитичното отчитане по сметки от група 41 е по видове клиенти.
Най-често използваната сметка е 411 (клиенти) тя се използва при съставяне на счетоводни статии, тогава когато вземането не се инкасира веднага, но до края на отчетния период няма пречки да бъде получено и следователно има основания да бъде признато като приход.
Най-често срещани статии с участието на сметка 411:
- За начисляване на вземанията от клиентите по повод продажба: дебит сметка 411 кредит сметка група 70 (приходи от продажба).
- За начисляване на ДДС при продажбите: дебит сметка 411 на кредит сметка 453.2 (ДДС при продажби)
- При инкасиране на начислените вземания: дебит сметка 503 на кредит сметка 411.
ОТЧИТАНЕ НА РАЗЧЕТИ С ПОДОТЧЕТНИ ЛИЦА
Разчетни взаимоотношения с подотчетни лица възникват по повод вземанията от тях във връзка с дадени аванси. До момента на направеният и одобрен отчет на лицето, тези разчети се отчитат със сметка 422 (подотчетни лица), тя е активна, основна, разчетна сметка. Дебитира се при възникнало вземане на фирмата от подотчетни лица, а се кредитира тогава когато подотчетните лица се отчитат. Сметката може да има дебитно салдо. Аналитичното отчитане към сметката се организира по различните подотчетни лица с името на лицето.
Основни счетоводни статии:
- При отпускане на аванс (за закупуване на активи, за командировка или други дейности) : дебит сметка 422 на кредит сметка 501 (каса).
- При отчитане на авансите:
§ Отчитане на аванс за закупуване на активи: дебит сметка група 20, 21, 30 на кредит сметка 422 (подотчетни лица). Ако има разлика между сумата на отпуснатия аванс и фактурната стойност на закупения актив, разликата се урежда чрез касата или дебитираме или кредитираме. При сума на аванса по-голяма от фактурната стойност на закупения актив лицето връща разликата в касата: дебит сметка група 20, 21, 31 дебит сметка 501, на кредит сметка 422. Ако аванса е по-малък от фактурната стойност на закупения актив разликата му се изплаща от касата.
§ Отчитане на аванс за командировка: При завръщането си от командировка, подотчетното лице изготвя финансов отчет. В него се изчисляват и вписват пътните дневните и квартирните пари. Представя се и съответните документи. Дебит сметка 609 (други разходи) с одобрената сума за конмандировка на кредит сметка 422 подотчетни лица. И тук разликата между аванса и стойността на признатите разходи се урежда чрез касата. Сметка 609 други разходи не се оставя със салдо, начислените по нея разходи за командировка се отнасят по предназначение по дебита на сметка от група 61: дебит сметка група 61 на кредит сметка 609 (други разходи).

СЧЕТОВОДСТВО ПООСЛЕДНО
Разчети с Персонала. Тези разчети възникват по повод на начислени възнаграждения и обезщетения от една страна и във връзка със задължителни, доброволни и санкциониращи отдръжки. Разчетите с персонала се отчитат с помощта на сметка 421 (персонал), тя е пасивна, балансова, раз четна сметка - кредитира се при начисляване на възнагражденията или обезщетенията в полза на персонала, а се дебитира при начисляване на о дръжки от възнагражденията, както и при изплащане на работните заплати. Сметката може да има кредитно салдо, което изразява начислената до момента заплата, която поради различни причини не е изплатена. Към сметката се организира аналитично отчитане по отделни членове на персонала. Разработва се разчетно платежна ведомост. Съставят се следните счетоводни статий:
- При начисляване на трудовото възнаграждение на персонала: дебит сметка 603 (разходи за заплати) на кредит сметка 421 (персонал).
От начислените работни заплати се правят отдръжки за лични осигурителни вноски и данъци.
- За начисляване на данъка върху доходите на физическите лица: дебит сметка 421 (персонал) на кредит сметка 454 (разчети за данъци върху доходи на физически лица).
- За начисляване на личните осигуровки за сметка на работника: дебит сметка 421 (персонал) на кредит сметка 461 (разчети с НОЙ) или кредит сметка 463 (разчети за здравно осигуряване).
- За доброволни отдръжки по желания на персонала (влогове в банки, погасяване на кредит, запор от заплатата по други причини): дебит сметка 421 на кредит сметка 499 (други кредитори).
- При начисляване на доброволни отдръжки за застраховки: дебит сметка 421 (персонал) на кредит сметка 495 (разчети по застраховане).
- За отразяване на санкциониращи отдръжки: дебит сметка 421 на кредит сметка 709 (други приходи от дейността).
- При отдръжки по силата на изпълнение на акт за надчет: дебит сметка 421 на кредит сметка 442 (вземания по липси и надчети).
- При теглене на парите за работни заплати от банката: дебит сметка 501 на кредит сметка 503
- При изплащане на заплатите: дебит сметка 421 на кредит сметка 501 (каса).
- За депониране на работните заплати: дебит сметка 421.1 (сметка персонал работници) на кредит сметка 421.5 (депонирани работни заплати).
- При изплащане на депонирани заплати: дебит сметка 421.5 на кредит сметка 501 (каса).

Разчети със съдружници. Отчитат се със сметка 425 (задължения за съучастия) и сметка 426 (вземания по записани дялови вноски).
- При учредяване на дружеството и записване на дяловите вноски: дебит сметка 426 (вземания по записани дялови вноски) на кредит сметка 101.
- При внасяне на дяловите вноски: дебит сметка група 20, 21, 30, 50 на кредит сметка 426.
- При начисляване на дивиденти на съдружниците: дебит сметка 122 (неразпределена печалба от минали години) на кредит сметка 425 (задължения по съучастие).
- При изплащане на дивидентите: дебит сметка 425 на кредит сметка 501 или 503.
- При капитализиране на дивидентите: дебит сметка 425 на кредит сметка 101.

ОТЧИТАНЕ НА ВЗЕМНИЯТА ПО РЕКЛАМАЦИИ ЛИПСИ НАДЧЕТИ И СЪДЕБНИ СПОРОВЕ.
Разчетите по рекламации се отчитат с помощта на сметка 441 ( вземания по рекламации ). Активна сметка: дебит сметка 441 на кредит сметка 401 доставчици.
При възстановяване на липсващите или повредени количества от активите ( материали, стоки, продукция) съставя се счетоводната статия: дебит сметка група 30 на кредит сметка 441.
При отказ на рекламацията вземането по рекламации се трансформира в съдебен иск към доставчика: дебит сметка 444 (вземания по съдебни спорове) на кредит сметка 441.
Доставчикът може да се съгласи на вариант изплащане на развностойността на активи а не тяхното възстановяване: дебит сметка 503 на кредит сметка 441. Ако въпреки всичко вземанията са отнесени в съда към вземанията по съдебни спорове се прибавя и стойността на разходите свързани с завеждането на делото: дебит сметка 444 на кредит сметка.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Лекции по счетоводство 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.