Лекции по счетоводство


Категория на документа: Счетоводство


I. Дълготрайни материални активи се отчитат с помощта на счетоводни сметки от група 20. Тези сметки са активни т.е. когато ДМА възникват или се увеличават, сметките се дебитират, когато намаляват се кредитират. Крайното салдо по сметките е дебитно, посочва се в баланса в активната му част раздел Б група II. Към група 20 са създадени следните сметки за отчитане на ДМА.

Сметка 201 - Земи - трайни насаждения
202 - сгради и конструкции
203 - компютри и компютърна техника
204 - съоръжения
205 - машини и оборудване
206 - транспортни средства
207 - офис обзвавеждане
208 - библиотечни фондове
209 - други ДМА
Аналитични към всяка от главните сметки се организира, аналитично отчитане по видове ДМА. По местонахождение и по МОЛ.
1. Придобиване на ДМА - по какви начини може фирмата да се снабди с ДМА
- При внасяне на ДМА, като дялова вноска от съдружник дебит сметка група 20 по кредит сметка 101. Или дебит сметка група 20 по кредит сметка 426 (когато момента на записване на вноската не съвпада с момента на нейното внасяне).
- При покупка на ДМА, когато цената на придобиване на актива се формира еднократно т.е. не се налага да се извършват допълнителни разходи. Дебит сметка 453. Т.1 ДДС при покупка на кредит сметка 401 доставчици. При изплащане на задълженията към доставчика се съставя статията дебит сметка 401 на кредит сметка 503 разплащателна сметка.
- При покупка на ДМА, когато цена на придобиване на актива се формира освен от покупната цена и от извършени допълнителни разходи (транспортни разходи, монтаж, изпитания и др.). При този начин на придобиване се използва сметка 613 разходи за придобиване на ДМА по дебита на тази сметка се формира цената на придобиване, която в последствие се пренася по сметката на конкретния актив. Съставят се следните счетоводни статии:
* За отчитане на закупуването на актива по фактурата от доставчика - дебит сметка 613 разходи за придобиване на ДМА и дебит сметка 453.1 ДДС при покупка на кредит сметка 401.
* За отчитане на транспортните разходи - дебит сметка 613 разходи за придобиване на ДМА и дебит сметка 453.1 ДДС при покупка на кредит сметка 401. И тук задълженията към доставчика и транспортната фирма се изплащат като се съставя статията - дебит сметка 401 по кредит сметка 503 РС
* За отчитане на направените допълнителни разходи свързани с монтажа на актива :
§ за направените разходи на материали дебит сметка 601 на кредит сметка 302 материали
§ за направените разходи за материали на работниците осъществили монтажа: дебит сметка 604 разходи за заплати на кредит сметка 421 персонал
§ за разходите за пенсионни и здравни осигуровки на работниците: дебит сметка 605 на кредит сметка група 46 (разчети с осигурители).
§ за направените разходи за амортизация на ДМА използвано при монтажа: дебит сметка 603 разходи за амортизация на кредит сметка 241 амортизация на ДМА.
§ други разходи свързани с монтажа и изплатени директно от касата: дебит сметкаа 609 други разходи на кредит сметка 501 каса.
Така начислените разходи по икономически елементи се отнасят по предназначение - в дебита на сметка 613 (разходи за придобиване на ДМА): дебит сметка 613 на кредит сметка група 60 (от 601до 609 сметка).
На края формираната по дебита на 613 цена на придобиване се пренася по сметката на конкретния актив който сме придобили: дебит сметка група 20 на кредит сметка 613.

ДА ЗАПОМНИМ РАЗЛИКАТА ПРИ ПРИДОБИВАНЕ С РАЗХОДИ ИЛИ БЕЗ РАЗХОДИ.

- Придобиване на ДМА получени като дарение: дебит сметка група 20 на кредит сметка 709 други приходи от дейността.
Когато дарението под форма на финансиране, се съставя счетоводната статия: дебит сметка група 20 на кредит сметка 753 (финансиране на ДМА).
- Придобиване на ДМА при намиране на актив, като излишък в резултат на инвентаризация: дебит сметка група 20 на кредит сметка 709 други приходи от дейността
- Придобиване на ДМА чрез строеж - по този начин може да бъде придобит актив или чрез възлагане на външна организация или по стопански начин.
§ при възлагане на външна организация

- отпускане на аванс на строителя съгласно сключения договор: дебит сметка 402 (доставчици по аванси) дебит сметка 453.1 ДДС на кредит сметка 401.
Превеждането на парите се осчетоводява със статията дебит сметка 401 на кредит сметка 503.
- за приетите строително монтажни работи на съответния етап: дебит сметка 613 дебит сметка 453.1 ДДС на кредит сметка 401.
Такава счетоводна статия се съставя за всеки етап от строителството.
Преди окончателното фактуриране на завършения обект се съставя сторнировачна отрицателна счетоводна статия за преведения аванс.
- За заприходяване на построения актив: Дебит сметка 202 сгради на кредит сметка 613 разходи за придобиване на ДМА.

§ за направените разходи за амортизация на машините и съораженията участвали с строежа дебит сметка 603 на кредит сметка 241.
§ за начислените разходи за заплати на работниците в строителството: дебит сметка 604 по кредит сметка 421 персонал.
§ за начислените разходи за осигуровки: дебит сметка 605 на кредит сметка група 46 разчети по осигуряване.
§ за извършените други разход: дебит сметка 609 по кредит сметка група 50.
- За обобщаване на разходите по строежа на актива: дебит сметка 613 на кредит сметка група 60 (601 - 609)
- За заприходяване на построения актив: дебит сметка 202 на кредит смекта 613 разходи за придобиване на ДМА.
АМОРТИЗАЦИЯ НА ДМА - АМОРТИЗАЦИЯТА Е РАЗХОДА ПРИЗНАТ ЗА ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД ПОЛУЧЕН В РЕЗУЛТАТ НА РАЗСРОЧВАНЕ НА АМОРТИЗУЕМАТА СТОЙНОСТ НА ДАДЕН АКТИВ ПРЕЗ ПРЕДПОЛАГАЕМИЯ СРОК НА ГОДНОСТ.
ИЗХАБЯВАНЕТО Е ФИЗИЧЕСКИ ОБЕКТИВЕН ПРОЦЕС КОЙТО СЕ ДЪЛЖИ НА ВРЕМЕТО ПРЕЗ КОЕТО СЕ ПОЛЗВА АКТИВА И УСЛОВИЯТА ПРИ КОИТО СЕ ЕКСПЛОАТИРА. ИЗХАБЯВАНЕТО МОЖЕ ДА БЪДЕ И МОРАЛНО.
МЕТОДЪТ ЗА АМОРТИЗАЦИЯ Е НАЧИНЪТ ПО КОЙТО СЕ ОПРЕДЕЛЯ РАЗМЕРЪТ НА АМОРТИЗАЦИЯТА ПРЕЗ ОТДЕЛНИТЕ ОТЧЕТНИ ПЕРИОДИ В РАМКИТЕ НА СТРОКА НА ГОДНОСТ.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Лекции по счетоводство 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.