Лекции по счетоводство


Категория на документа: Счетоводство


Сметките са балансови пасивни, синтетични (главни) капиталови.
Аналитичното отчитане може да се организира по източници, цели и начин на използване.
1. Формиране на резерви като отчисления от печалбата: дебит сметка 122 неразпределена печалба от минали години, по кредит сметка 111 общи резерви или 119 други резерви
2. Формиране на резерви в резултат на преоценка на дълготрайни активи: дебит сметка група 20 или дебит сметка 21 на кредит сметка 112.
3. Формиране на резерви от преоценка на краткотрайни активи: дебит сметка група 30 (материали продукция и стоки) или група 31 (краткотрайни биологични) на кредит сметка 113.
4. Формиране на резерви в резултат на преоценка на дългосрочните финансови инструменти. Дебит сметка група 22 (дългострочни финансови активи) по кредит сметка 114
5. Формиране на резерви от отчетени премии при емисия на акции: дебит сметка 108 (премии свързани с капитал) на кредит сметка 115 (резерви от емисия на акции).
Счетоводни статии за намаление на резервите:
- При покриване на загуби: дебит сметка 111 или 119 на кредит сметка 121
- При трансформиране на резерви за увеличаване на основния капитал: дебит сметка 111 или 119 на кредит сметка 101.
- При спонсорство или дарение за сметка на резервите: дебит сметка 119 по кредит сметка група 50 парични средства, ако сме дарили някаква вещ ще бъде група 20, 21 или 30.
За ИЗПИТ
Какво представлява резервния капитал, как се формира и за какво служи.

ОТЧИТАНЕ НА ПОЛУЧЕНИТЕ ЗАЕМИ
Получените заеми са срочни възвръщаеми и лихвени. Сметките с които отчитат група 15
При възникване и увеличаване се кредитират, а при намаляване се дебитират.
Крайното салдо е в кредита и показва размера на неиздължения, непогасения заем. Аналитичното отчитане по сметките се организира по видове заеми (за всеки заем по отделно), по кредитори, по срокове и др. в зависимост от нуждите на ръководството на фирмата.
Към група 15 съществуват сметките:
151 - получени краткосрочни заеми
152 - получени дългосрочни заеми
153 - дългови инструменти (за отчитане на облигационните заеми)
159 - други заеми и дългове.
За отчитане на начислените лихви по заемите се използват сметка 621 разходи за лихви или 496 разчети по лихви.
Сметка 621 е небалансова операционна сметка, активна сметка, която при начисляване на лихвите се дебитира, а при изплащане се кредитира.
СЧЕТОВОДНИ СТАТИИ СВЪРЗАНИ С ПОЛУЧАВАНЕТО И ИЗПЛАЩАНЕТО НА ЗАЕМИ.
1. При получаване на краткосрочен или дългосрочен заеми по разплащателната сметка: дебит сметка 503 разплащателна сметка, кредит сметка 151 или 152.
2. При погасяване на дългосрочен или краткосрочен заем: дебит сметка151 или 152 на кредит сметка 503;
3. При просрочване на получен заем:
4. При трансформиране на заема в капитал: дебит сметка група 15 на кредит сметка 101.
5. При начисляване на лихви: дебит сметка 621 (разходи за лихви) на кредит сметка 496 (разчети по лихви).
6. При изплащане на лихви: дебит сметка 496 на кредит сметка 503.
Допуска се за начисляването и изплащането на лихви вместо последните две статии да се съставя само една: дебит сметка 621 (разходи за лихви) на кредит сметка 503 (разплащателна сметка).
УПРАЖНЕНИЕ

1. Съгласно учредителен договор и регистър за записване на дяловите вноски са записани следните вноски от съдружниците:
Сгради - 34000 лв
Машини - 1850 лв
Материали - 4350 лв
Парични средства - 9800 лв
Статия: дебит сметка 426 - 50000 лв на кредит сметка 101 - 50000 лв

Внесени са записаните дялови вноски от съдружници и са представени документи.
Дебит сметка: 202 сгради 34000 лв, дебит сметка 1850 лв, дебит сметка 302 - 4350 лв, дебит сметка 503 - 9800 лв на кредит сметка 426- 50000 лв.

Други резерви са трансформирани в основен капитал - 1000 лв
Дебит сметка 119 (други резерви) по кредит сметка 101.
№4 с решение на общото събрание част от печалбата за минали години е използвана на общи резерви в размер на 4800лв
Дебит сметка 122 - за 4800 лв на кредит сметка 11 - за 4800лв.
ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Лекции по счетоводство 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.