Лекции по счетоводство


Категория на документа: Счетоводство


22. Компютърно оборудване - 640 лв.
23. Задължения Към бюджет 466 лв
24. Задължения към застрахователни и предприятия 290 лв
25. Други резерви 2800 лв.
26. Задължения към персонала - 1860лв
27. Парични средства в брой КАСА - 1878 лв
28. Лицензи - 690 лв
29. Вземания от клиенти - 1520 лв.
30. Предоставени дългосрочни заеми - 850 лв
31. Разплащателна сметка - 6940 лв
32. Финансиране за дълготрайни активи - 3100 лв
33. Основен капитал - 37500 лв
СЧЕТОВОДНИ СМЕТКИ
С помощта на счетоводните сметки се постига най-пълно обхващане, текущо отразяване и контрол на извършваната от предприятието дейност. С помощта на счетоводните сметки се получава информация за състоянието на обектите на счетоводно отчитане. Към началото на отчетния период, всички промени които се извършват през периода и състоянието в края на отчетния период.

ДВОЙНО ЗАПИСВАНЕ ПО СЧЕТОВОДНИТЕ СМЕТКИ
Писмения израз на кореспонденцията на сметки, наричаме счетоводна статия.
Двойното записване по счетоводните сметки е основен метод от счетоводството при който едновременно се разнасят една и съща сума по дебита на една счетоводна сметка и по кредита на друга счетоводна сметка.
OБОРОТНА ВЕДОМОСТ

ОТЧИТАНЕ НА КАПИТАЛИТЕ
Основен капитал, допълнителен капитал и финансов резултат - Собствен капитал
Задължения заеми, към доставчици персонал, финансирания - привлечен капитал

ОТЧИТАНЕ НА ОСНОВНИЯ КАПИТАЛ
Сметка 101 е сметката за отчитане на основния капитал - пълно наименование е основен капитал изискващ регистрация. Сметката е пасивна основна, балансова капитална. Към тази сметка може да се организира аналитично отчитане, по съдружници с данни за техните дялове и вноски. По сметка 101 се отчита записания и внесен капитал. Когато има записан но не внесен капитал се използва и сметка 426 вземани по незаписани дялови вноски.
СЧЕТОВОДНИ ЗАПИСВАНИЯ (СТАТИИ):
- При внасяне на дяловите вноски за формиране на основния капитал, когато момента на записване съвпада с момента на внасяне
Дебит сметка гр.20 - (ДМА - дълготрайните материални активи), гр.21 (ДНА - дълготрайни нематериални активи), гр. 30 - (КРАТКОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ), гр. 50 (парични вноски), Кредит сметка 101 - основен капитал
- При записване на дяловите вноски тогава когато, момента на записване не съвпада с момент на внасяне: сметка 426 - вземания по невнесени дялови вноски.
Когато настъпи момента на внасяне на вноските се съставя статията: 426, а първоначално само когато сме записали капитала без да сме го внесли сме съставили статията: дебит сметка 426 на кредит сметка 101.

- Счетоводни статии при увеличаване на основния капитал:
* Капитализиране на неразпределена печалба - дебит сметка 122 наименованиято е неразпределена печалба от минали години, на кредит сметка 101.
* Трансформиране на резерви в основен капитал - дебит сметка общи резерви 111 или дебит сметка 119 на кредит сметка 101.
* При капитализиране на дивиденти - дебит сметка 425 задължения за съучастие (дивиденти) на кредит сметка 101.
* Замяна на дълг срещу собственост - дебит сметка група 15 получени заеми или дебит сметка 401 доставчици, на кредит 101.
* При приемане на нов съдружник - дебит сметка група 20,21,30, 50 - на кредит сметка 101.
- Счетоводни статии за намаляване на основния капитал
* При покриване на загуба - дебит сметка 101 на кредит сметка 121 - непокрита загуба от минали години.
* При напускане на съдружник - и връщане на дяловата вноска дебит сметка 101 на кредит сметка група 20,21,30,50
Същата статия се съставя и при връщане на дялови вноски поради закриване на фирмата.

ОТЧИТАНЕ НА КАПИАЛОВИТЕ РЕЗЕРВИ
Резервите се формират за съхраняване на основния капитал. Сметките по които се отчитат резервите са от група 11 капиталови резерви:
Сметка 111 - общи резерви
Сметка 112 - резерви от последваща оценка на дълготрайни активи.
Сметка 113 - резерви от последваща оценка на краткотрайни активи.
Сметка 114 - резерви от последваща оценка на финансовия инструмент.
Сметка 115 - резерви от емисии на акции
Сметка 119 - други резервиСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Лекции по счетоводство 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.