Лекции по счетоводство


Категория на документа: СчетоводствоСтопанска операция - всяко конкретно изменение на обектите на счетоводството или на обектите на отчитане. В нея участват минимум два обекта на отчитане.

ПР. Купуване на материали - в следствие са се променили паричните средства или в задълженията.

Чрез стопанските операции - отчитаме промените и в активите и пасивите. Познаваме 4 типа стопански операции.
1. +Актив ; -Актив
* Материали: +А 500
Каса: - А 500
* Машини + А 1000
Материали +А 150
Каса -А 1150
2. +П; -П
Нер. Печалба -П 2000
ОК
3. Стопански операции при които се променят както пасивите така и активите с повишение с една и съща стойност.
* +А 200 +П 200

4. Стопански операции при които се променят както пасивите така и активите с намаление с една и съща стойност.
* -А 200 -П 200

ПРАВИЛА
1. Всяка стопанска операция се състои минимум от два обекта на отчитане.
2. Когато обектите на отчитане са еднакви по своята икономическа характеристика(само активи или само пасиви) знаците на промяна са различни (+, -) това е много важно знаците на промяна.
3. Когато обектите на отчитане са различни, по своя икономически характер (активи, пасиви) знаците на промяна са еднакви (само + или -).
4. Независимо от броя на обектите на отчитане, стойността на промяната винаги е еднаква.
СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
Счетоводния баланс - е средство за обобщено отразяване и съпоставяне на стойностните размери на активите и пасивите на предприятието към определен момент. Благодарение на баланса активи и пасивите се групират и съпоставят и винаги трябва да има баланс между тях. За да е възможно това съпоставяне всички обекти се представят като стойности. Баланса е винаги адресиран към определен момент пр. Към 01.01.2012 и данните съм актуални към определения момент.
Съгласно закона за счетоводството има задължителни и незадължителни баланси. Сред задължителните баланси спада именно годишния баланс, друг баланс който правим задължително е след инвентаризация(съпоставяме тези които намираме реално с тези които водим документално), след смяна на материално отговорни лице се прави задължително счетоводен баланс, след стихийни бедствия. Според закона за счетоводството счетоводния баланс се прави в двустранна форма, от едната страна записваме активите а от другата страна пасивите, след което съпоставяме двете стойности и винаги трябва да имаме равенство.
Задача: Към 01.03 Унисон ООД има следните активи и пасиви:
1. Административно търговска сграда 15300 лв. - актив дълготраен материален
2. Държавни ценни книжа със срок на държане 1 година - 1250 лв. - актив в раздел известиции
3. Получени краткосрочни заеми - 300 лв - пасив В раздел задължения
4. Акредитиви - особена банкова сметка, която се открива за осъществяване на отношения с контрагенти - 680 лв - актив краткотрайни активи В раздел 4-та група
5. Материали - 420 лв. В- раздел пъва група
6. Непокрита загуба от минали години - 500 лв
7. Съучастия в дъщерни предприятия - 2800 лв
8. Задължения към доставчици - 680
9. Депозити в банки - 320 лв
10. Продукция - 440лв
11. Програмни продукт - 1390 лв
12. Дългосрочни заеми - 550 лв
13. Вземания по липси и надчети - 312 лв.
14. Транспортни средства - 3960 лв.
15. Положителна търговска репутация - 800 лв
16. Раплащателни чекове 1200 лв.
17. Стоки - 930 лв
18. Задължения към социалното осигуряване - 590 лв.
19. Приходи за бъдещи периоди - 480 лв
20. Присъдени вземания - 580 лв
21. Предплатен наем за офис - 1220 лвСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Лекции по счетоводство 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.